Forum II/7 - Jubilea Časopis Forum připomíná významná únorová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

2. 2. doc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. (FaF)
7. 2. doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. (1. LF)
12. 2. doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková, CSc. (FF)
15. 2. doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. (PřF)
21. 2. doc. RNDr. Zdeněk Zatloukal, CSc. (FaF)

55

13. 2. doc. RNDr. Jiří Mejsnar, CSc. (PřF)
13. 2. prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (PřF)
16. 2. doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. (MFF)
16. 2. doc. RNDr. Jiří Mída, CSc. (PedF)
20. 2. prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc. (FaF)
21. 2. doc. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. (FF)
28. 2. doc. MUDr. Jan Janda, CSc. (2. LF)

60

14. 2. prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. (FaF)
25. 2. prof. Ing. Jiří Formánek, DrSc. (MFF)
25. 2. doc. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. (FF)
26. 2. prof. PhDr. Vojtěch Masný, CSc. (FSV)
28. 2. doc. RNDr. Zdeněk Pavlíček, DrSc. (PřF)
28. 2. doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc. (3. LF)

65

3. 2. doc. PaedDr. Ján Jesenský, CSc. (PedF)
21. 2. doc. PhDr. Jiří Felix, CSc. (FF)
23. 2. prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc. (LF HK)
28. 2. prof. PhDr. Zdeněk Jindra, CSc. (FF)

70

16. 2. prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. (LF HK)
28. 2. prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc. (LF HK)

80

8. 2. prof. JUDr. Antonín Růžek, CSc. (PF)


Profesor RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc. (70)

Významné životní jubileum prof. Vladimíra Jokla je výtečnou příležitostí k bilanci jeho životní dráhy a práce (narodil se 18. 1. 1926 v Hustopečích u Brna, gymnázium navštěvoval ve Vyškově). Do dalšího života zasáhla válka, maturovat mohl až po osvobození. Po absolvování dvouleté praxe v lékárně začal studovat farmacii na Přírodovědecké fakultě v Brně a magistrem farmacie se stal v roce 1949. Poté pokračoval ve studiu přírodních věd, které mělo na profesora Jokla zvlášť velký vliv a předznamenalo jeho další orientaci. Ještě před ukončením studia nastoupil jako asistent na katedru analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK. Zvolil si tedy nelehkou dráhu vysokoškolského učitele a zároveň obor, který jej plně zaujal, kterému hodlal věnovat všechny síly a zůstal mu věrný po celý svůj profesní život. Dráze vysokoškolského učitele se aktivně věnoval čtyřicet let, a to ve všech formách výuky studentů farmacie. Od roku 1950 byl asistentem a odborným asistentem na Farmaceutické fakultě v Brně, o deset let později přechází na celostátní Farmaceutickou fakultu v Bratislavě. Zde se profesor Jokl zapojil do budování katedry analytické chemie a velkou energii věnoval rozvoji pedagogické i vědecké činnosti. V roce 1964 byl jmenován a ustanoven docentem pro obor analytická chemie.

Další etapa činnosti profesora Jokla je spojena se vznikem a postupným budováním nové Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1969. Bylo to období, které vyžadovalo mimořádné úsilí, kdy bylo nutno začít ve všem od samého začátku (výuka byla dislokována na mnoha místech, znamenalo to i praktické přerušení vlastního experimentálního výzkumu). Přesto prof. Jokl v této době napsal a obhájil disertační práci a získal jako první na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové vědeckou hodnost doktora chemických věd. O tři roky později (1977) se stává řádným profesorem pro obor analytická chemie.

Pedagogická činnost profesora Jokla byla vždy spojena s výukou analytické chemie, s výborně vedenými přednáškami a praktickou výukou, s vedením velkého počtu diplomantů a výchovou řady vědeckých pracovníků. Byl proděkanem fakulty v letech 1973-1985 a vedoucím katedry analytické chemie od vzniku fakulty až do odchodu do důchodu v roce 1989.

Ve své vědecké činnosti se prof. Jokl zaměřil zejména na studium tvorby a vlastností analyticky významných komplexních sloučenin a následně na teoretické a metodologické rozvíjení elektroforetických separačních analytických metod a na jejich aplikaci na studium komplexů a analýzu léčiv. Výsledky publikoval v 66 původních experimentálních vědeckých pracích, je spoluautorem 13 skript a učebnice pro farmaceutické fakulty. Dosud působí jako předseda komise pro obhajoby doktorských dizertací z farmaceutických věd, je členem mnoha vědeckých společností.

Pane profesore!

Jménem všech spolupracovníků, studentů a přátel Vám přeji pevné zdraví, životní pohodu a spokojenost z dobře vykonané práce.

Váš Rolf Karlíček

Foto pro Forum: z archivu FaF Hradec Králové