Forum II/8 - Ad hoc Akademický senát odsouhlasil rozpočet UK

Rozpis normativních neinvestičních prostředků UK na rok 1996

Rozpisem MŠMT ČR č. j. 11077/96-33 a v souladu se zněním zákona č. 305/1995 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1996, stanovilo MŠMT ČR tyto závazné globální ukazatele pro Univerzitu Karlovu na rok 1996:

příspěvek příspěvkovým organizacím 1 710 394 tis. Kč
z toho mzdové prostředky celkem 941 928 tis. Kč
z toho limit prostředků na platy 922 831 tis. Kč
OON 19 097 tis. Kč

V průběhu 1. čtvrtletí 1996 (po vyhodnocení mzdového vývoje za rok 1995) bude stanoven závazný ukazatel - počet zaměstnanců.

 1. Rozpis obsahuje pouze normativní část rozpočtu a některé účelově přidělené prostředky na koleje a menzy, zahraniční studenty, postgraduální studium a zahraniční lektory zálohově na I. pololetí roku 1996 (zahraniční lektoři na celý rok 1996).
 2. Rozpis neobsahuje investiční prostředky a nenormativní část rozpočtu, to znamená fond rozvoje VŠ, fond vzdělávací politiky, celorezortní aktivity a vázané prostředky na vybavení dokončených investic.
 3. Vlastní rozpis příspěvku na jednotlivé fakulty a součásti UK vychází striktně z "Principů rozdělování příspěvku na činnost v roce 1996", jak byl schválen AS UK v listopadu 1995.

Principy rozdělování příspěvku na činnost v roce 1996

A. Neinvestiční prostředky

 1. Hlavními kritérii pro rozpis příspěvku na provoz fakult a součástí budou:
 2. normativ vzdělávací činnosti
 3. normativ tvůrčí a vědecké činnosti.
 4. Zásadně nebudou zohledňovány chyby, které fakulty provedou ve výkaznictví, rozhodného pro stanovení normativu.
 5. Při rozpisu příspěvku pokrýt nároky fakult na odpisy ve 100% výši, a to za cenu použití rezerv UK, pokud nebudou při rozpisu pokryty odpisy ze strany MŠMT ČR.
 6. Limit mzdových prostředků jako maximální možnost bude stanoven RUK jako rozpočtovým místem ve vazbě na celkově přidělený limit mzdových prostředků ze strany MŠMT ČR. Konkrétní vyčlenění prostředků na mzdy a z toho vyplývajících sociální a zdravotní pojištění si určí fakulta, respektive součást, samostatně dle svých možností daných normativem.
 7. V rozpisu nebudou prováděny žádné korekce ve vztahu k rozpočtu předchozího roku, ani se nebudou zohledňovat jiné ukazatele (jako například mzdy a sociální a zdravotní pojištění). Případnou tvrdost takto koncipovaného rozpočtu bude odstraňovat senát UK na základě individuálních žádostí z fakult, kde bude náležitě objasněna a vyčíslena existenční potřeba a budou zde navržena konkrétní kvantifikovatelná opatření z fakult, která povedou k odstranění této disproporce v časovém horizontu. Senát důvody zváží a rozhodne jakou výši a po jak dlouho bude fakultu (součást) saturovat. K tomu bude vytvořena speciální rezerva UK ve výši 5% celoročního univerzitního rozpisu (to je přibližně asi 70 milionů Kč).
 8. Prostředky rozepsané na základě normativu tvůrčí a vědecké činnosti budou rozděleny dle kritérií platných pro rok 1996.
 9. Na Grantovou agenturu UK bude vyčleněna v rámci celouniverzitních rezerv částka 45 milionů Kč.
 10. Účelově přidělené prostředky z MŠMT ČR (na KaM, PGS, zahraniční studenty a lektory apod.), budou rozepsány bez korekcí na fakulty a součásti.
 11. Prostředky vyčleněné poměrně z normativu fakult na činnost RUK budou v absolutní částce vyšší oproti roku 1995 pouze z titulu zákonných platových úprav (to znamená 10% zvýšení tarifů a 14. plat spolu s odvody).
 12. Fakulty a součásti vytvoří ze svých normativů rezervu UK na
 13. havárie ve výši 3% rozpočtu,
 14. odstranění nadměrné tvrdosti rozpisu ve výši 5 % rozpočtu,
 15. Grantovou agenturu UK ve výši 45 milionů Kč,
 16. odpisy FRIM ve výši nepokrytého nároku ze strany MŠMT ČR.

B. Investiční prostředky

 1. Přednostně zabezpečit rekonstrukce a modernizace stávajících objektů.
 2. Nové stavby zařazovat jen výjimečně a při splnění podmínek a kritérií daných přípisem MŠMT ČR č.j. 20703/95-41.
 3. Při rozpisu výše finančních prostředků na jednotlivé akce přednostně zabezpečit financování již rozestavěných staveb.
 4. Vytvořit z FRIM fakult a součástí centralizovaný zdroj UK do výše 50 mil. Kč na financování rekonstrukce Karolina.
 5. Vytvořit ukazatele na rozdělování SZNN (stroje a zařízení nezahrnuté do nákladů).

Základními ukazateli příspěvku tedy jsou

 • normativní prostředky za vzdělávací činnost,
 • normativní prostředky za tvůrčí a vědeckou činnost.
 • Normativní prostředky za vzdělávací činnost

  Při výpočtu se vychází z rozdělení fakult UK do skupin podle ekonomické náročnosti studia a přepočteného počtu studentů.

  Vstupními údaji jsou počty studentů vykazované ve statistickém výkazu V11-01 k 31. 10. 1995, včetně kategorií "nově přijatí" a "zvláštní", přičemž nově přijatí studenti jsou započítáni koeficientem 1-p/2, kde p je procento studentů, kteří v minulém školním roce na dané fakultě ukončili studium v prvním ročníku. Zvláštní studenti (studující déle, než je standardní doba studia, kteří již získali akademický titul, nejsou přijati k doktorandskému studiu a pokračují ve studiu v jiném oboru, studující současně na jiné vysoké škole) jsou započítávání s koeficientem 0,7.

  Prostředky za fakultu se získají vynásobením přepočteného počtu studentů normativem, stanoveným pro příslušnou fakultu.

  Normativní prostředky za tvůrčí a vědeckou činnost

  V návrhu na rozpis prostředků určených pro podporu výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově bylo postupováno podle klíče MŠMT ČR.

  Částka 229 363 tisíc Kč, určená jako příspěvek na UK za tvůrčí a vědeckou činnost, byla rozdělena úměrně těmto ukazatelům:

  podíl účelových prostředků na vědu a výzkumů získaných v roce 1994 a 1995 k neinvestičním výdajům roku 1995 (do prostředků na vědu a výzkum v roce 1995 byly započítány i prostředky u nichž fakulty doložily, že grant byl udělen ze zahraničních grantových agentur, které udělují granty na podporu výzkumu a vývoje při veřejně přístupném výběrovém řízení).

  podíl absolventů k celkovému počtu studentů, přičemž absolventi - bakaláři se započítávají koeficientem 0,1, absolventi - magistři koeficientem 0,35 a absolventi - doktoři koeficientem 1.

  vzdělávací činnost 1996 (viz normativní prostředky na vzdělávací činnost).

  Výpočet tvůrčí činnosti - TČ

  0,134 * 0,045 * 1198731 = 7228,35 * 31,731 = TČ UK

  G * A * VČ = G. A. VČ

  31,731 = poměrná část prostředků určených za tvůrčí a vědeckou činnost UK ku G * A * VČ UK

  (229 363 TČ UK : 7228,35 G. A. VČ UK = 31,731 )

  Ukazatel vzdělávací a tvůrčí činnosti se stal základem pro výpočet rezerv :

 • ze VČ - havárie, odpisy, RUK a záloha na ÚJOP,
 • z TČ - Grantová agentura UK,
 • VČ + TČ - rezerva na odstranění tvrdosti.
 • Na základě usnesení kolegia rektora a vědecké rady UK byla předložena rektorem UK varianta číslo 2 rozpisu normativních neinvestičních prostředků UK na rok 1996. Tato varianta vycházela ze stejných principů rozpisů schválených AS UK pouze s tím rozdílem, že byla posílena částkou za vědeckou a tvůrčí činnost na 20% z celku. Obě varianty byly předloženy rektorem UK jako rovnocenné s možností volby AS. Ten po diskusi přijal variantu číslo 1, tedy striktní dodržení původních pravidel rozpisu.

  Ing. Josef Kubíček,
  kvestor UK


  Poznámka redakce:

  V příštím čísle najdete pokračování tohoto materiálu.  Rekonstrukční práce v historické části Karolina jsou v plném proudu. Zaměstnanci Konstruktivy Group v těchto dnech pracují ve sklepeních Karolina, kde by měly být reprezentační prostory a klub rektora, dále na stavebních úpravách sociálních zařízení v 1. patře. Další pracovníci zabezpečují ochranu konstrukcí a uměleckořemeslných detailů, zejména schodů, podlah a kamenných portálů tak, aby při stavební činnosti nedošlo k jejich poškození. V půdních prostorách Karolina již byly demontovány "vysloužilé" strojovny a součásti vzduchotechnického zařízení. O dalším průběhu rekonstrukce vás budeme informovat v dalších číslech časopisu Forum.

  (bar)

  Foto Forum: Michaela Vlčková