Forum II/8 - Historia universitatis

Svatá Kateřina - patronka fakulty filozofické

K neodmyslitelné výzdobě reprezentačních místností rektora univerzity v pražském Karolinu patří tři rozměrná plátna z dílny Karla Škréty, zobrazující patrony jednotlivých fakult. Největší obraz představuje dva patrony fakulty lékařské, svatého Kosmu a Damiána, dva menší obrazy pak svatého Jana, patrona fakulty bohoslovecké, a svatou Kateřinu, patronku fakulty filozofické. O posledně jmenovaném obraze, který kdysi visel i na čelní stěně velké auly, panovaly pochybnosti, zda se vůbec jedná o dílo Karla Škréty.

Šťastný objev v archivu Univerzity Karlovy však dokázal, že autorem obrazu je zcela určitě Karel Škréta a byly zjištěny i další podrobnosti o vzniku a historii tohoto díla. V oslavném spisku Antonína Alexandra Franchimonta z Frankenfeldu, vydaném roku 1670 pražskou univerzitou k oslavě svaté Kateřiny, byla totiž objevena dosud nepovšimnutá rytina Jana Friedricha Leonarta, reprodukující výše zmíněný obraz. Rytina nesporně dokazuje, že autorem obrazu byl Karel Škréta. Ve spisku jsou uvedeny i další podrobnosti o vzniku tohoto díla.

Obraz svaté Kateřiny věnoval pražské univerzitě roku 1658 Michal Wišnowiecki jako výraz díků za vzdělání, kterého se mu zde dostalo. Michal Wišnowiecki studoval na pražské univerzitě asi v letech 1654 - 1658. O jeho studiu se zachovalo velmi málo zpráv a i ty by patrně upadly v zapomenutí, nebýt té okolnosti, že roku 1669 byl nečekaně zvolen polským králem, a navíc se o rok později oženil s Eleonorou, dcerou panujícího císaře Leopolda. Skutečnosti, že příslušník panovnického rodu a král polský studoval v Praze, využila pražská univerzita vydáním výše zmíněného oslavného spisku ke cti svaté Kateřiny, kde tento fakt patřičně zdůraznila. I v díle M. X. Volckmana Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandae, vydaném o dva roky později, se Michal Wišnowiecki objevuje již mezi významnými osobnostmi pražské univerzity a je zde otištěn také jeho portrét. Z květnatě vylíčených předností a vynikajících vlastností královského studenta bohužel nevyplývá, za jakých okolností došlo k darování obrazu svaté Kateřiny pražské univerzitě, zda dárce jednal přímo s malířem, nebo volbu autora a jednání s ním zcela přenechal univerzitě a náklady na pořízení obrazu pouze uhradil.

Bližší podrobnosti o jeho daru univerzitě se již asi nedozvíme, ale i tak si ceníme, že se podařilo nalézt několik dalších podrobností k určení autorství a datování tohoto obrazu.

Vladimír Závodský


Rytina J. F. Leonarta, která reprodukuje Škrétovo dílo zobrazující svatou Kateřinu.