Forum II/9 - Ex libris Karolinum

Z nových knih vydavatelství Karolinum

Karel Kazbunda: Otázka česko-německá v předvečer velké války

Zrušení ústavnosti země České tzv. annenskými patenty z 26. července 1913 (k vydání připravil Zdeněk Kárník)

Karel Kazbunda mohl jako činitel nostrifikace bohemik z vídeňských archivů excerpovat a opisovat archiválie o česko-německém vyrovnání k jeho klíčové fázi 1910 - 1914. Nalezl unikátní prameny, doplnil je dalšími a na počátku 70. let dokončil koncepčně originální obsáhlý rukopis, ve kterém podrobně vyložil rozhodující okamžiky česko-německého vztahu. Práce byla v době svého vzniku ineditní, a tak se zásluhou prof. PhDr. Zdeňka Kárníka, DrSc., dostává ke čtenáři až nyní. Dílo je doplněno předmluvou, edičními poznámkami, německým resumé a jmenným rejstříkem.

Vydání 1., 478 s., brož., 198,- Kč


Jaroslav Valenta: Czechoslovak-Polish Negotiations of the Establishment of Confederation and Alliance 1939 - 1944

Edice představuje původní a vůbec nejkompletnější soubor základních dokumentů různé provenience, které se zabývají problematikou pokusů o československo-polské sblížení v letech 2. světové války. Je výsledkem archivního výzkumu celé řady fondů v českých centrálních archivních institucích i dosud vydaných pramenů a příslušné literatury. Plně byl využit i dosud neuspořádaný fond E. Beneše. Při přípravě jednotlivých dokumentů se autoři řídili zásadami pro vydávání novodobých historických pramenů.

Edice je nepominutelná pro badatele zabývající se diplomatickými dějinami 2. světové války, důležitá je ale i pro historiky a publicisty.

Vydání 1., 452 s., brož., 180,- Kč


František Šmahel: Husitská revoluce 1

Doba vymknutá z kloubů

První ze čtyř svazků monografie o významném období našich národních dějin.

Pro lepší orientaci v rozsáhlé dějinné látce kniha začíná retrospektivou starých a nových sporů o husitství. Další část prvního svazku je zaměřena na hospodářské a sociální poměry, správní řízení a reformní ideologii. Text doplňuje obrazová příloha a grafy, tabulky a mapy. Publikace je určena nejen historikům, ale všem zájemcům o toto složité období českých dějin.

Vydání 2., ve vyd. Karolinum 1., 504 s., 32 s. křídové přílohy, váz., 250,- Kč


Josef Petráň (editor) a kol.: Dějiny hmotné kultury II/1

Již první vydání prvního dílu této publikace v roce 1985 znamenalo mezník ve vývoji kulturně historického bádání u nás. Druhá část tohoto velkoryse pojatého díla zahrnuje období raného novověku (16. - 18. stol.). Kniha je pozoruhodně vyvážená v teoretické i konkrétně výkladové části, zahrnuje základní složky raně novověké společnosti (panovnický dvůr, aristokracii, nižší šlechtu, duchovenstvo, jednotlivé vrstvy měšťanstva včetně Židů) a bohatě vyčerpává vymezený chronologický rámec s nezbytnou retrospektivou do středověku a s výhledy do 19. a 20. století.

Toto rozsáhlé dílo znamená významný přínos nejen pro historii, ale i další obory, jako jsou etnologie, archeologie, vědy o umění a další.

Vydání 1., 472 s., 211 černobílých ilustrací v textu, 44 barevných fotografií na křídové příloze, váz., 350,- Kč


Olga Krijtová: Učebnice nizozemštiny

Na základě zábavného příběhu uvede tato učebnice velmi postupně i samouky k základním znalostem jazyka, jímž hovoří více než dvacet milionů Holanďanů a Vlámů. Lekce jsou doplněny slovníčky a řadou cvičení.

Vydání 1., 120 s., váz. 120,- Kč, brož. 100,- Kč


Marie Štemberková: Universitas Carolina Pragensis

Autorka formou kritického eseje zpracovala dějiny Univerzity Karlovy v rámci širších literárních a kulturně politických souvislostí od jejího založení až po současnost. Těžiště tvoří výklad univerzitních dějin po roce 1882, kdy univerzita spoluprožívala osudy novodobé české společnosti.

Kniha je určena širší veřejnosti a kromě tohoto českého vydání se připravuje i verze německá a anglická.

Vydání 1., 144 s., 89 černobílých a barevných fotografií v textu, brož., 120,- Kč


Každý den jedna publikace

Přes dvě desítky novinářů navštívily tiskovou konferenci v Karolinu (27. února), věnovanou šestici novinek z vydavatelství Karolinum. Tiskovou konferenci zahájil úvodním slovem prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor pro vědu a výzkum. Řekl, že se v univerzitním vydavatelství "vydává každý den jedna publikace". Zlepšuje se kvalita tisku, a to skript, monografií i další odborné a vědecké literatury. Do centra pozornosti novinářů a jejich dotazů se dostali přítomní autoři a editoři jednotlivých svazků: prof. PhDr. Zdeněk Karník, DrSc., doc. PhDr. Olga Krijtová, prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., PhDr. Marie Štemberková a prof. PhDr. Jaroslav Valenta, DrSc. Zástupci tisku projevili zájem nejen o novinku z pera Marie Štemberkové (Universitas Carolina Pragensis), která si podle jejích slov "nečiní nárok na úplnost a věnuje větší pozornost dějinám 19. a 20. století", ale vyžádali si také recenzní výtisky dalších novinek z vydavatelství. Podle autorky Učebnice nizozemštiny (doc. Olga Krijtová) "může učebnici jazyka napsat čerstvý absolvent - ten totiž ví úplně všechno - nebo člověk na konci své profesní dráhy. Snažila jsem se vést k této látce své žáky a potom jsem se k tomu dostala já". K  prvnímu dílu Petráňových Dějin hmotné kultury přibyl po desítce let díl druhý. Zásluhou editora prof. Zdeňka Kárníka se dostává ke čtenáři výjimečná Otázka česko-německá v předvečer velké války. Autor Karel Kazbunda měl štěstí na nález archivního depozitáře, který v mikroanalýze osvětluje politické vztahy české, německé a rakouské před vypuknutím 1. světové války.

Jaroslav Valenta představil na tiskové konferenci soubor 208 dokumentů z čs. archívů, dokladujících pokusy o československo-polské sblížení během 2. světové války. Doposud bylo z dvou stovek archiválií známo pouze deset dokumentů. Ojedinělé je zařazení jedné kapitoly z nikdy nedopsaných pamětí Edvarda Beneše. Materiály vyvracejí (podle prof. Valenty) "některé legendy a představy o činnosti exilové vlády v Londýně".

Ředitel vydavatelství Karolinum PhDr. Jaroslav Jirsa uvažuje o pravidelných setkáních s recenzenty.

(mich)