Forum II/9 - Glosa

Rath versus akademická půda

Ačkoliv do parlamentních voleb zbývají ještě téměř tři měsíce, nikdo, myslím, nepochybuje o tom, že předvolební kampaň již vypukla. Rektor Univerzity Karlovy prof. Malý proto stejně, jako v roce minulém, vyzval dopisem děkany jednotlivých fakult, aby zabránili konání politických či předvolebních shromáždění na svých fakultách a akademická půda se nestala prostředím politických bojů a stranických půtek. Odvolal se přitom na platný vysokoškolský zákon, který politické působení na školách zakazuje.

Děkan 2. LF UK prof. Koutecký, resp. tajemník fakulty, o tom přesně v intencích rektorova přípisu informovali v oběžníku určeném všem přednostům klinik, ústavů a pracovišť. Až doposud nic nenormálního...

Jaké však bylo pro všechny překvapení, když 26. února otiskl Denní Telegraf na první straně článek "Rath nesouhlasí s děkanem". Autorka v něm, mimo jiné, doslova píše: "Doporučení nekandidovat v parlamentních volbách a celkově se neangažovat v politickém životě dal přednášejícím na II. lékařské fakultě její děkan Miroslav Koutecký. Předseda LOK David Rath jeho stanovisko odmítá." Poté v textu následují další nepravdivá tvrzení, kterými se Rath (SD-LSNS pozn. aut.) ostře ohrazuje proti stanovisku děkana, domáhá se ústavního práva být volen a vyhrožuje, že se obrátí na soud, pokud by vedení fakulty trvalo na svém doporučení.

Ještě tentýž den David Rath adresuje redakci Telegrafu a na vědomí ČTK a ČTA žádost o tiskovou opravu s tím, že se takto nikdy nevyjádřil a děkan 2. LF UK žádné podobné doporučení nevydal. Pomineme-li, že děkan Koutecký se jmenuje Josef a nikoliv Miroslav a že 2. LF UK není II. LF UK, můžeme zapochybovat o tom, zda šlo o záměr či "jen" neověřenou informaci redakce. Možná si také David Rath uvědomil, že tentokrát již přestřelil a sám přispěchal s tiskovou opravou. O nápravu požádal po konzultaci s kolegiem i děkan fakulty prof. Koutecký. Šéfredaktor listu však přesto, že v článku byly prokazatelně uvedeny nepravdivé informace do naší uzávěrky omluvu neotiskl. Vedení 2. LF UK podle slov svého děkana, zvažuje obrátit se v této záležitosti na soud.

Celá causa by tak mohla skončit, kdyby... Kdyby necelý týden po této události nemusel děkan 1. LF UK tlumočit ostrý protest proti politické propagaci na akademické půdě právě vedení Lékařského odborového klubu a spolupředsedovi SD-LSNS Jiřímu Dienstbierovi. K agitaci mělo dojít v prostorách Purkyňova ústavu během sněmu LOK, kde byly rozdávány programové teze SD-LSNS a tiskoviny s rozhovorem Jiřího Dienstbiera o zdravotnictví. "Byl jsem podveden", konstatuje děkan doc. Hach, "již nikdy Rathovým odborům nemůžeme poskytnout posluchárnu, ani žádnou jinou místnost". Rektor UK ve svém dopise děkanům mimo jiné píše: "Univerzita by měla zůstat mimo předvolební zápasy v duchu své nadstranickosti a objektivity, kterou je povinna svému poslání při pěstování vědy." Uvědomit by si to měli všichni ti, kteří z alma mater mají namířeno do politiky a nestavět své partikulární zájmy do rozporu s etikou a leckdy i se zákonem.

Martin Bartůněk


Náš materiál byl dán do tisku v době, kdy již dávno uplynula doba, kterou deníku Telegraf poskytl děkan 2. LF UK prof. J. Koutecký k omluvě. Při korekturách jsme konečně objevili omluvu, která celou nepříjemnou záležitost definitivně uzavírá. Článek otiskujeme v plném znění.

Akademická půda není místem volebního boje

Vedení 2. lékařské fakulty UK v čele se svým děkanem Josefem Kouteckým požádalo všechny přednosty klinik, ústavů a pracovišť fakulty, aby v souladu se zákonem o vysokých školách dbali na to, aby se akademická půda nestala prostředím politických bojů.

Podle názoru vedení musí 2. lékařská fakulta zůstat mimo předvolební zápasy v duchu své nadstranickosti a objektivity. Žádná jiná doporučení děkan Koutecký a ani vedení fakulty nikdy nevydali.

Denní Telegraf ve svém článku "Rath nesouhlasí s děkanem" ze dne 26. 2. 1996 uvedl, že "...Doporučení nekandidovat v parlamentních volbách a celkově se neangažovat v politickém životě dal přednášejícím na 2. lékařské fakultě její děkan Miroslav Koutecký". Tato informace byla podle vedení fakulty i jejího děkana nepravdivá. V souvislosti se zveřejněním mylné informace se za ni redakce Denního Telegrafu omlouvá 2. lékařské fakultě UK, jejímu děkanovi Josefu Kouteckému a svým čtenářům.

Denní Telegraf, 19.3.1996