Forum II/9 - Grantové agentury

Třicítka jde do finále

Letos v lednu vyhlásilo MŠMT ČR ve svém resortu několik programů na podporu vědecké činnosti a výzkumu. Jedním z nich, který se těšil na Univerzitě Karlově snad největší pozornosti (a současně vzbuzoval i nejvíce polemik), byl program Posílení výzkumu na vysokých školách. Důvody tohoto enormního zájmu byly v podstatě dva: jednak nemalé finanční prostředky, které mají být na něj vynaloženy ze strany MŠMT (pro rok 1996 celkem 250 mil. Kč, z toho 125 mil. Kč investičních prostředků, které - jak známo - vysoké školy tolik potřebují) a současně velmi rigorózní podmínky pro předložení projektů, týkající se formy i obsahu návrhů. Kromě projednání a doporučení vědeckou radou vysoké školy bylo požadováno i doporučení projektu rektorem.

Přihlédneme-li k šíři a objemu vědecké činnosti a výzkumu na UK, jevil se původní odhad, že bude předloženo asi 30 - 40 projektů, jako střízlivý. Pro úspěšnou realizaci přípravných administrativních prací byl stanoven harmonogram termínů pro navrhovatele i fakulty. Z praktických důvodů rozhodl rektor UK svolat pouze za účelem jednání o projektech mimořádnou vědeckou radu na 7. březen 1996. Zařadit tak obsáhlý bod na jednání řádné vědecké rady se z časových důvodů nejevilo praktické. Navíc by tím navrhovatelé projektů ztratili minimálně týden času, který tak mohli využít k dopracování všech potřebných náležitostí. V týdnu od 29. 2. do 7. 3. 1996 proběhl na odboru vědy RUK administrativní maraton, protože řešitelé z UK předložili nikoliv 30 - 40, ale 61 projektů. Jednání vědecké rady (celkový záběr na našem snímku) probíhalo od 13.00 hodin a skončilo v době, kdy se už venku stmívalo. Nelze se tomu divit. Po úvodních slovech rektora a prorektora pro vědu a výzkum byl přítomným "představen" každý předložený projekt a následně byl obhajován ústy děkana nebo proděkana pro vědu - proděkani byli k této mimořádné události přizváni. Jednání vědecké rady bylo velmi korektní, současně však nepostrádalo dynamiku i občasné zajiskření. Členové VR pečlivě zvažovali u projektů všechna pro i proti. Opakovaně bylo konstatováno, že řešitelé předložili projekty vysoké kvality. Ty, které byly vyřazeny (na základě veřejného hlasování; hlasovalo se o každém projektu zvlášť), spíše svou tématikou nebo navrženými cíli nezapadaly do navržené koncepce MŠMT. Dá se předpokládat, že by mohly být úspěšné ve výběrových řízeních jiných grantových agentur.

Výsledkem čtvrtečního jednání vědecké rady bylo doporučení - celkem 30 projektů za UK odeslat MŠMT do programu Posílení výzkumu na vysokých školách, a to v následujícím složení:

 • FTVS 1
 • FaF + LF HK 1
 • FSV 1
 • LF HK 1
 • FF 1
 • 2.LF 1
 • MFF 5
 • 2.+ 3.LF 1
 • PřF 8
 • 3.LF 1
 • FaF 1
 • LF Plzeň 2
 • 1.LF 6
 • Popřejme tedy této třicítce reprezentantů UK co nejlepší umístění ve finále a hodně úspěchů v jejich vědecké práci.

  JUDr. Jiřina Potočná,
  odbor pro vědu a vzdělání


  Seřazené projekty připravené ke schválení na vědecké radě

  Foto Forum: Renata Hlaváčková