Forum II/9 - Studentské forum

Z programu Hlávkovy nadace

V současné době je činnost Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových již dostatečně známá. O životě a díle jejího zakladatele, velkorysém mecenáši Josefu Hlávkovi vyšla konečně reprezentativní monografie (nakladatelství Melantrich, edice Odkazy). Nadání pravidelně seznamuje akademickou veřejnost s výsledky i programem své práce. Z programu nadační činnosti pro rok 1996 chceme upozornit na aktivitu, kterou správa Nadání považuje za zvlášť významnou. Jde o Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských vysokých škol a mladé talentované pracovníky AV. I když na stránkách univerzitního časopisu o nominacích i výsledcích čtenáře informujeme, chceme - vzhledem k uzávěrce letošního ročníku - upozornit na podstatná kritéria. Cena J. Hlávky je spojena s finanční odměnou ve výši 20000 Kč pro každého nositele. O udělení rozhoduje správa Nadání na návrh rektorů českých vysokých škol a předsedy Akademie věd ČR. Cena je určena pro talentované studenty vysokých škol v řádném nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Věková hranice je 35 let. O cenu J. Hlávky se může ucházet každý student pražské vysoké školy, který musí podat žádost do 30. května 1996 rektorovi své vysoké školy. Cena bude předána u příležitosti výročí 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

(jak)

Kontaktní adresa:
Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Vodičkova 17
Praha 1
tel.: 242 15 625
242 16 137
fax.: 242 31 844

Co nabízí Klementinum?

Seriál (2)

Protože žádná knihovna nemůže mít všechno, ať už z důvodů finančních, organizačních, kapacitních či jakýchkoli jiných, a protože přání a touhy čtenářů jsou rozmanité, existuje tzv. meziknihovní výpůjční služba, která by měla čtenáře uspokojit.

Tato meziknihovní služba je dvojího typu - vnitrostátní a mezinárodní. Protože celá záležitost je přeci jen složitější, zůstaneme pro tentokrát v tuzemsku.

Vyhláška, která tyto služby v České republice upravuje, je z první poloviny šedesátých let. V mnohém je tedy značně zastaralá, přesto se však v logice věci dodržuje dodnes. Podle této vyhlášky totiž, zatouží-li čtenář v malé vísce v pohraničí po knize, kterou mu jeho místní knihovna nabídnout nemůže, obrací se (již tato místní knihovna) s žádostí o meziknihovní výpůjčku nejprve na knihovny, které sídlí v jejím regionu. Teprve pokud neuspěje ani v těchto případech, směřuje svou žádost výš, až posléze končí v  Národní knihovně v Praze nebo v Moravské zemské knihovně v Brně (případně dalších velkých knihovnách). Cílem postupu je, aby se čtenář k žádané publikaci dostal co nejdříve. Protože, budou-li všechny žádosti ihned zasílány do Národní knihovny v Klementinu, hrozí nebezpečí, že o knihu požádá více osob, bude se muset sestavit žebříček, vzniknou čekací lhůty... a přitom hned ve vedlejší bývalé okresní knihovně bude žádaný svazek ležet volně v regále.

Přesto však nejvíce těchto žádostí obdrží právě Národní knihovna a její oddělení meziknihovních služeb. Jen v loňském roce zde vyřídili přes 16 tisíc žádostí a uspokojili 7 tisíc požadavků čtenářů zvenčí.

Meziknihovní vypůjční služba je trojího typu:

Informační
to znamená pouze podání informace čtenáři, kde se publikace či časopis nachází.
Reprografická
to je pořizování kopií (například od strany 10 do strany 50).
Výpůjční
to je přímá výpůjčka. Například Národní knihovna zapůjčí místní knihovně v Třeboni určitou knihu na určitou dobu.

Při vnitrostátním půjčování knih má čtenář velkou šanci, že si knihu, kterou mu jeho knihovna sehnala, bude moci odnést domů. Podmínka prezenční výpůjčky (ve studovně knihovny) se stanovuje jen v některých případech, případně jde-li o knihu, kterou má Národní knihovna jen ve dvou exemplářích. Protože jak známo "dva jsou skoro jako jeden a jeden není v tomto případě nic".

A ještě bonbónek - vnitrostátní meziknihovní služby jsou bezplatné. Jedinou výjimkou je reprografická služba, kde cena kopií je dvacet korun za každých alespoň započatých pět stran. Meziknihovní výpůjčky se týkají i časopisů, v těchto případech se však pořizují kopie, originály se zásadně nepůjčují.

V rámci vnitrostátních výpůjček může čtenář získat i některou publikaci zahraniční odborné literatury. Knihovny, které takové knihy nakupují, jsou povinny hlásit jejich nákup Národní knihovně, která je mimo jiné i naším Národním střediskem meziknihovních služeb.

Příště: o získávání zahraniční literatury (ze zahraničí)

Lenka Nádvorníková


Na našem snímku jeden z nejkrásnějších interiérů Klementina - barokní knihovní sál s glóby

Ilustrační foto pro Forum: z archivu


Alma mater j. h.

Napjaté, trošku zmatené a lehce nervózní - tak se mi jevily první promoce v novodobé historii naší almy máteře, které věnčily čerstvé graduanty magisterskými diplomy jinde než v mile zašlé velké aule.

K malé radosti četných hrdých rodičů, kteří si utrhovali od úst, aby se jednou jejich potomek s pugétem mohl zazubit do hledáčku rodinného fotoaparátu s Karlovým kamenným potutelným úsměvem v pozadí, byla tradice promocí v Karolinu dočasně přerušena a graduanti i s nešťastným rodičovstvem byli vykázáni do "nelaskavé" náruče Betlémské kaple.

Díky tomu, že od Fragnerovy poválečné rekonstrukce nikdo jaksi neměl peníze na udržování technického zázemí Karolina v přijatelném stavu, stalo se, co se stát muselo - izolace uhnily, kabely zapomněly, proč je kdy kdo kladl a ve vzduchotechnice se usídlila milá domácí zvířátka. Důsledky toho nebyly ani pěkné (zářivky vyhrávaly světelnou hudbu i v přítomnosti těch nejpomazanějších hlav), ani bezpečné, tudíž nám naši zdevastovanou, ale milou aulu zavřeli.

Pokud pánbů a svatá Konstruktiva dají, rekonstrukce skončí v únoru 1997. Takže, kdo plánujete dobelhat se k promoci v tomto období, připravte rodiče na to, že si u sochy Otce vlasti nepopláčou. Aula sice má být podle plánu opravená v létě, tudíž hypotetick y se dá s promocí v Karolinu počítat dříve, nevýhodou by ale bylo to staveniště, co bude všude kolem. Ať to tedy všechno skončí co nejdřív, protože Betlémská kaple je sice náramně staroslavná a tak, ale vypadá trochu jako nádraží. A doma je doma...

Viktorka Kafková
(studentka FSV UK)


V Betlémské kapli zahájili promocí (6. března) jako první právníci

Foto Forum: Michaela Vlčková