Forum II/9 - Seznam rubrik

logo časopisu


Vážení čtenáři,

jako příspěvek ke Dni učitelů připravila redakce Forum do tohoto čísla monotematickou přílohu, která je věnována některým aspektům výuky učitelství na Univerzitě Karlově. Redakce si je vědoma toho, že příprava budoucích pedagogů se nedá vyčerpat jednou přílohou, byť se zasvěcenými příspěvky. Protože jde o fenomén značně složitý, rozmanitě strukturovaný a navíc se v čase neustále proměňující, lze jej jen stěží uceleně uchopit. Přesto se domníváme, že mluvit o něm má smysl. Přijměte příspěvky v monotematické příloze časopisu Forum jako výzvu k diskusi, protože problematice obsahu, forem i cílů výuky učitelství na Univerzitě Karlově se chceme věnovat i nadále...

Redakce Forum


Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.

Carolinum - Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy

vás zve na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 1996 v 15.30 hodin v  č. 141 (Zelená posluchárna), Celetná 20, Praha 1. S projevem vystoupí předseda Spolku absolventů a přátel UK a rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.

U příležitosti konání valné hromady se uskuteční dne 4. dubna v 19.00 hodin v  Rytířském sále Valdštejnského paláce slavnostní koncert. Účinkuje Panochovo kvarteto , na programu jsou skladby J. Haydna, B. Smetany a A. Dvořáka.