Právnická fakulta dnes

Právnická fakulta patří k nejstarším fakultám Univerzity Karlovy. Téměř 650 let dlouhá tradice právnického studia v českých zemích nás však nenaplňuje jenom hrdostí, ale také - a to především - pocitem odpovědnosti za vysokou úroveň současné vědecké a pedagogické práce a rozvoj právní kultury.

Podívejme se do nedávné historie. Rok 1989 znamenal pro právnické studium principiální změnu. Učitelé se museli vážně a odpovědně zamyslet nad tím, z jakých hledisek byly doposud obory práva a státu zkoumány a studentům vykládány. V minulých letech odcházeli ze školy někteří učitelé a spolu s nimi i ideologicky jednostranné pojímání práva a příbuzných disciplín. Tehdejší transformace byla ve znamení hledání cest jak navázat na tradice právnického studia a jeho organizaci v první republice.

Výsledkem tohoto úsilí byla reforma právnického studia, intenzivně připravovaná už od počátku roku 1990 a přijatá jako studijní program PF UK v roce 1991. S realizací nového studijního programu, který rozčlenil právnické studium do tří na sebe navazujících bloků, byla spojena náročná práce na obsahově novém zaměření výuky včetně vypracování nových studijních pomůcek. S uspokojením lze konstatovat, že naše snaha byla úspěšná a že studenti mají dnes dostatek kvalitních moderních učebnic, reflektujících stav příslušné právní disciplíny i v širším evropském kontextu. Uvědomili jsme si, že žádný studijní program není a nemůže být bezchybný a neměnný. Proto soustavně sledujeme jeho efektivnost, a to zejména z toho hlediska, jak přispívá ke zvyšování náročnosti právnického studia, k jeho intenzifikaci, mobilitě studentů i učitelů a zda je kompatibilní s převažujícími trendy právnického studia v zahraničí. Na základě podrobných analýz jsme v tomto roce zahájili přípravu změn dosavadního studijního programu s cílem jeho dalšího zkvalitnění. Na rozdíl od roku 1990 bychom chtěli více než naši minulost akcentovat osvědčené a pro nás přijatelné prvky studijních programů zahraničních právnických fakult.

Renesance právnického povolání a jeho atraktivita přivádějí na Právnickou fakultu UK každým rokem tolik uchazečů, že můžeme při nejlepší vůli přijmout přibližně každého desátého, a to zejména z důvodů propedeutických. Nelze však přehlédnout důvody další - například omezené prostory studoven, ubytovacích a stravovacích zařízení. Proto numerus clausus, proto přijímací zkoušky. V budoucnosti budou aktuální i úvahy nad tím, zda počet absolventů není - vzhledem k možnostem jejich uplatnění - příliš vysoký. Situace v některých západních zemích je v tomto směru varující. Argument o právu svobodné volby v tomto smyslu jen stěží obstojí, pokud nebude mít každý jednotlivec dostatek informací o trhu práce a perspektivách různých profesí, aby se mohl rozhodovat o své budoucnosti s větší objektivitou.

Na úspěšnost studia a uplatnění absolventa v praxi má velký význam prostředí fakulty. Mám na mysli především kvalitu učitelského sboru, danou jeho vědeckou a pedagogickou připraveností, dále umožnění co nejužšího kontaktu učitele a studenta, dostatek a různorodost vědecké a odborné literatury a dalších informací, jakož i uživatelský komfort v přístupnosti k nim. V tomto směru není stav na PF UK zcela uspokojivý. Stagnuje počet profesorů a jejich věkový průměr patří k nejvyšším na UK. Zlepšuje se však věkový průměr docentů a zvyšuje se jejich počet na úkor odborných asistentů. Tento trend je povzbuzující, neboť právě tato kategorie učitelů je zárukou budoucí kvality výuky na Právnické fakultě. K prioritám vedení fakulty patří posilování knihovního fondu a zkvalitňování soustavy vědeckých informací. V této oblasti je situace obtížná i proto, že po roce 1948 byla část literatury vyřazena a nová zahraniční literatura byla nakupována jen v omezeném rozsahu, ať už z důvodů finančních nebo ideologických. Mezery takto vzniklé jsou nenahraditelné zejména v časopisecké literatuře. V souvislosti se zkvalitňováním informační soustavy byla v letošním roce zahájena rozsáhlá přestavba Střediska vědeckých informací, které bude vybaveno technickým zařízením pro vyhledávání informací.

Po roce 1989 došlo k výraznému zvýšení zahraniční aktivity jednotlivých učitelů, jakož i ke zvýšení prezentace PF UK na mezinárodním vědeckém fóru. Právnická fakulta se dnes stává koordinátorkou a garantkou jednoho z programů TEMPUS, zaměřeného na studium evropského práva. Je účastnicí i dalších programů a úspěšně rozvíjí spolupráci s příbuznými fakultami zahraničních univerzit, s nimiž má UK smlouvy. Za zmínku stojí také výměny studentů a učitelů, stejně jako pořádání letních škol, kurzů základů německého, francouzského a anglického práva, které v mateřském jazyce vedou zahraniční profesoři.

Co říci na závěr? Základním úkolem zůstává i nadále kvalita a náročnost právnického studia, které musí být podloženo vysokou vědeckou a odbornou úrovní učitelů a jejich plnou účastí v pedagogickém procesu. Bohužel, dnešní platové ohodnocení právníků - vysokoškolských pedagogů je nesrovnatelně nižší než ohodnocení právnických profesí v jiných oblastech. To často vede k nezájmu o povolání vysokoškolského učitele a ke snižování jeho společenské prestiže. Překonat tento problém však nemůžeme sami, i když se své odpovědnosti nevzdáváme. Cílem nás všech je takový absolvent, který má dostatečné teoretické znalosti a praktické dovednosti, a to nejen v právu národním, ale i evropském. Není to úkol malý, chce-li Právnická fakulta UK patřit v oblasti výuky práva mezi přední evropské vzdělávací instituce.

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.,
děkan PF UK


prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

Foto Forum: Michaela Vlčková