Z Akademického senátu UK

Ze zářijového zasedání předsednictva Akademického senátu Unverzity Karlovy vyplývá, že k 6. září 1996 došlo z fakult UK devět návrhů na kandidáta do funkce rektora. Uzávěrka jejich podání je 30. září 1996. Veřejné zasedání Akademického senátu, na kterém kandidát na rektora přednese své programové prohlášení, se uskuteční 11. října 1996. Volba rektora proběhne na zasedání Akademického senátu dne 1. listopadu 1996.

(jak)


Stipendia SYLFF - Sasakawa

Dne 13. června 1996 se za předsednictví rektora UK prof.JUDr. Karla Malého, DrSc., konalo zasedání výboru SYLFF -Sasakawa, který pro rok 1996 rozhodl udělit stipendium těmto studentům UK: Mgr. V. Zikmundové, M. Hanákové, R. Kholovi, Mgr. M. Němcové, J. Červenkovi, M. Pravdovi, Mgr. V. Kapišovské, B. Ludvíčkové, V. Dovalilovi a E. Dvořákové. Některá ze stipendijních témat jsou velmi zajímavá, namátkou vyjímáme například téma Pangermanismus a panslavismus v českých zemích v 19. století, Zahraniční politika USA za působení J.F. Kennedyho nebo Dialekty a sociální složení slovenských Rómů.

Na svém zasedání se předsednictvo SYLFF - Sasakawa znovu vrátilo k problematice přesného vymezení účelu poskytování stipendií. Bylo rozhodnuto, že prvořadým kritériem bude poskytování finančních prostředků stávajícím studentům magisterského a postgraduálního studia na UK. Z tohoto důvodu musela být odmítnuta řada žádostí těch, kteří již své studium na UK ukončili.

JUDr. Jan Kuklík
vedoucí rektorské kanceláře
tajemník výboru SYLFF - Sasakawa na UK


Knižní dar pro Sarajevo

Když rektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. přijal v září loňského roku v rámci Měsíce Bosny a Hercegoviny v Praze rektora sarajevské univerzity prof. Faruka Seleskoviče, byla při jednání zmiňována i tamní vyhořelá univerzitní knihovna. Bezprostřední reakcí rektora UK byla nabídka knižního daru z multiplicitních fondů fakultních knihoven univerzity, protože bez informačního zabezpečení si nelze představit pedagogickou ani vědeckou činnost jakékoli vzdělávací instituce. Akce, pracovně nazvaná Knižní dar pro Sarajevo, byla ze strany fakult a dalších pracovišť UK připravena a realizována velmi rychle. Problém však vyvstal s transportem publikací do Sarajeva. Původním záměrem bylo převézt knihy a časopisy prostřednictvím nadace Člověk v tísni, avšak v průběhu jednání o termínech a způsobu převozu se uvedená nadace rozpadla, takže bylo třeba hledat náhradní řešení. Díky porozumění Ministerstva národní obrany ČR a jeho pravidelnému spojení s českým praporem IFOR v Bosně, bylo možné na konci července 1996 darované tituly do Sarajeva převézt. Univerzita Karlova poskytla ze svých knihovních fondů 1092 titulů knih a 145 titulů časopisů, což představuje přibližně 1750 exemplářů informačních pramenů převážně v angličtině a ostatních světových jazycích.

Tento úkol by nebylo možné realizovat bez obětavého přispění mnoha pracovníků Univerzity Karlovy, kteří se podíleli na výběru, přípravě a svozu publikací na místo předání pracovníkům Ministerstva národní obrany ČR.

Mgr. Marie Paráková
odbor pro vědu a vzdělání RUK


Vědecká konference doktorandů postgraduálního studia v biomedicíně

Sekce postgraduálního studia v biomedicíně UK uspořádala 24. května 1996 výroční konferenci doktorandů, která proběhla formou plakátových sdělení v angličtině. Konference se zúčastnilo 99 doktorandů - studentů postgraduálního studia - ze všech oborových rad. Nejvíce plakátových sdělení prezentovaly oborové rady neurovědy (19) a imunologie (15), nejméně rady biomechaniky, biofyziky, antropologie a kinantropologie.

V rámci konference vybrala mezinárodní komise koordinátorů programu TEMPUS pět nejlepších prací a udělila jim cenu Schering Research Foundation.

Oceněny byly práce:

(jns)Prorektor UK prof. Zdeněk Pertold (vlevo) a zástupce Schering Research Foundation předávají ocenění M. Rossmeislovi

Foto pro Forum: z archivu


První zpráva o přijímačkách

Skončilo období prázdnin a začal nový školní rok. Do školních lavic usednou nově přijatí posluchači 1. ročníků, kteří v době, kdy jejich "služebně starší" kolegové regenerovali, svedli lítý boj s nástrahami, které jim v přijímacích zkouškách připravily fakulty, na nichž se rozhodli studovat.

Přesto, že přijímací a odvolací řízení ke studiu na UK pro školní rok 1996/97 dosud neskončilo fakticky ani oficiálně, jsou tu již první informace o výsledcích. Při práci s níže uvedenými čísly je třeba brát v úvahu, že zahrnují veškerá přijetí, tedy uchazečů, kteří byli přijati na několik vysokých škol či fakult najednou a postupně fakultám sdělují, že na přijetí nereflektují, a uchazečů, kteří byli přijati na uvolněná místa.

Podle stavu ke dni 12. 8. l996 bylo na Univerzitu Karlovu přijato z celkového počtu 41785 přihlášených celkem 7887 uchazečů, z toho 6822 do denního a 1065 do externího studia. Většina uchazečů byla přijata do magisterského studia (6072), zbývající do bakalářského (1531) a dalšího (284) studia.

O svých budoucích studentech rozhodovaly převážně samy fakulty. Jejich děkani přijali celkem 7565 uchazečů. Rektor UK z počtu 6467 odvolaných změnil rozhodnutí o nepřijetí pouze ve 322 případech. Na odvolání byli uchazeči přijati většinou proto, že bylo třeba doplnit stavy přijatých o několik dalších uchazečů dle pořadníku fakulty. Procento těch, které rektor UK přijal pro porušení kritérií nebo procesních pravidel v přijímacím řízení, je malé.

Na fakultách dosud probíhají náhradní termíny přijímacích zkoušek a přijímací zkoušky pro uchazeče - absolventy zahraničních středních škol. V návaznosti na ně se budou řešit další odvolání.

Přesto, že dosud nemáme konečný počet přijatých uchazečů ke studiu, je zajímavé již dnes porovnat letošní údaje se statistikami, zpracovanými ke stejnému datu v minulých letech. V rámci přijímacího řízení 1996/97 bylo zatím ke studiu přijato o 909 uchazečů více než vloni a o 1553 uchazečů více než předloni.

Zajímavý je možná i fakt, že počet podaných odvolání rok od roku stoupá. Zatímco v odvolacím řízení pro školní rok 1994/95 připadlo na jednoho pracovníka přezkoumat a připravit k projednání v průměru 827 případů, letos to bylo již 1088.

JUDr. Gabriela Bilíková
odbor pro studium a záležitosti studentů RUK

K výsledkům přijímacího řízení se časopis Forum v některém z příštích čísel vrátí.