20. června 1996

Na základě návrhu ministra školství jmenoval prezident republiky Václav Havel s účinností od 1.června 1996 nové profesory vysokých škol. Jmenovací dekrety předal dne 20. června 1996 ve velké aule Karolina ministr školství Ivan Pilip. V úvodním slově k předání dekretů zdůraznil význam tohoto aktu náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc., který zároveň poděkoval rektoru UK prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc., za to, že i v období stavebních rekonstrukcí Karolina umožnila Univerzita Karlova uskutečnění slavnostního aktu ve své velké aule.

Ze sedmdesáti sedmi nově jmenovaných profesorů jich dvaadvacet bylo jmenováno Univerzitou Karlovou: Jan Bubník, Dagmar Čapková, Ctibor Dostál, Josef Dvořák, Terezie Fučíková, Josef Hlaváček, Jaro Křivohlavý, Vladislav Kříž, Jaroslav Malý, Zdeněk Mareček, Milan Nakonečný, Jaroslav Pánek, Arnošt Pellant, Pavel Rozsíval, Vladimír Sadek, Danuše Sofrová, Milan Sojka, Josef Syka, Alenka Šimečková, Ivo Šteiner, Jan Štěpán a Alois Zapletal. Jménem nových profesorů vystoupil prof. PhDr. Josef Hlaváček, CSc., s brilantní úvahou o stavu české inteligence. Slavnostní akt byl ukončen přednesem violoncellové skladby nově jmenovaným profesorem Bedřichem Havlíkem. Předání jmenovacích dekretů se jako hosté předsednictva zúčastnili i prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., předseda Akreditační komise vlády ČR, doc. RNDr. Jan Staněk, CSc., předseda Rady vysokých škol a Ivan Medek, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky.

(jak)


Profesor PhDr. Josef Hlaváček CSc., rektor VŠUP, který na závěr předávání jmenovacích dekretů vystoupil jménem nových profesorů, přebírá jmenovací dekret od ministra školství Ivana Pilipa.

Foto Forum: Michaela Vlčková


20. června 1996

Teprve vloni byla založena pěkná tradice setkávání absolventů a přátel Univerzity Karlovy u příležitosti zakončení akademického roku. Letošní červnová 2. zahradní slavnost se stala potvrzením toho, že Carolinum - Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy hodlá ve svém předsevzetí pokračovat. Setkání se konalo 20. června 1996 ve Valdštejnské zahradě za značné účasti pozvaných hostů. Krásná architektura zahrady, její saly terreny, a zcela neformální úvodní proslovy vyvolaly nejen příjemnou atmosféru nadcházejících prázdnin (kterou nenarušilo ani nepříliš příznivé počasí), ale i pocit hrdosti přítomných na svou sounáležitost s Univerzitou Karlovou.

Hezky se nad touto skutečností zamyslel jeden z řečníků, prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan, děkan Evangelické teologické fakulty UK. Etymologickým rozborem slova absolvovat naznačil v symbolické rovině poslání a význam činnosti spolku a jeho členů. "Absolvovat znamená dokončit, dotáhnout vše do řádného konce. Zároveň i zúčastňovat se aktivně věcí potřebných a užitečných. Absoluce pak znamená dát někomu šanci, aby chybné věci mohly být napraveny."

(jak)


Předseda Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy rektor UK prof. Karel Malý a člen výboru spolku Ing. Josef Svoboda při zahájení 2. zahradní slavnosti.

Foto Forum: Michaela Vlčková


12.- 22. června 1996

Ve dnech 12. až 22. června 1996 se v Purkyňově ústavu 1. lékařské fakulty UK v Praze na Albertově konal Praktický kurz elektronmikroskopické imunocytochemie a stereologie v buněčné a molekulární biologii Evropské molekulárně biologické organizace (EMBO). Náplní kurzu byly imunocytochemické metody a metody hybridizace in situ s pomocí fluorescence a koloidního zlata, metody ultratenkých kryořezů, metody využívající málo denaturační postupy s lowicryly včetně mrazové substituce, imunocytochemické metody před zalitím, metody přípravy zlatých komplexů a stereologické metody.

Organizaci kurzu zajišťovala Laboratoř buněčné biologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR ve spolupráci s 1.a 3. LF UK. Do kurzu bylo vybráno 22 účastníků (včetně 3 českých pracovníků), především studentů postgraduálního studia z členských zemí EMBO (například z Anglie, Francie, Španělska, Dánska). Bylo to poprvé, co se akce Evropské molekulárně biologické organizace konala v zemi bývalého tzv. socialistického tábora a její průběh a organizace byly hodnoceny velmi příznivě. Vyučovalo devět zahraničních a deset našich učitelů. Kurzu se účastnil i profesor K. Tokuyasu, "otec" metody ultratenkých kryořezů z Californské univerzity v San Diegu, který za svůj přínos pro ultrastrukturální imunocytochemii obdržel na slavnostním setkání na závěr kurzu medaili 3. LF UK.

doc. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Laboratoř buněčné biologie
Ústav experimentální medicíny AV ČR


Studenti a učitelé Praktického EMBO kurzu. V první řadě uprostřed profesor K. Tokuyasu.

Foto pro Forum: Václava Rohlenová


17. června 1996

Dne 17. června 1996 probíhalo ve velké aule Karoliny všechno jako při "normální" promoci. Slavnostní nálada, dojatí příbuzní, představitelé Univerzity Karlovy v talárech, květiny, fotoaparáty, videokamery. Pouze jedna věc byla evidentně rozdílná: místo mladých lidí jistého kroku a ztepilých postav přijímali diplomy ženy a muži o něco starší. Probíhala totiž promoce absolventů Univerzity třetího věku a se studiem se loučili ti, kteří se i přes svůj důchodový věk (anebo právě proto) neuzavřeli do vlastní ulity svých vzpomínek a v celoživotním vzdělávání našli nevšední program pro všední dny stáří.

Promoce absolventů Univerzity třetího věku měla i tu zvláštnost, že šlo o první promoci v rekonstruované aule. Běžný chod promocí umožnil dokonalý harmonogram rekonstrukce stavební firmy Konstruktiva Group, a. s., která se od poloviny prosince loňského roku na rekonstrukci Karolina podílí a jejíž práce umožní, že se v příštím roce (1. 3. 1997) zaskví Karolinum v plné kráse.

(jak)


Na našem snímku jedna z absolventek Univerzity 3. věku přijímá gratulaci prof. Josefa Kouteckého.

Foto Forum: Michaela Vlčková


17.července 1996

Dne 17.července 1996 se při příležitosti zahájení 7.ročníku Letní školy českého jazyka, který se konal v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, sešlo ve velké aule Karolina přes 200 studentů z 21 zemí světa, například ze Švédska, Portugalska, Tchaj-wanu, USA, Francie, Koreje či Španělska. Studenty, kteří mají zájem o českou kulturu a její snad nejdůležitější součást - český jazyk, krátce přivítal prorektor UK doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

V neformálním proslovu uvítal jménem Univerzity Karlovy budoucí bohemisty nejen v České republice a v Praze, ale především v historicky cenném objektu Karolina, které, jak uvedl "spravuje Univerzita Karlova nepřetržitě od roku 1383 a k níž všichni její studenti a i absolventi mají velmi blízký a citový vztah". Popřál jim, aby letošní pobyt byl pro jejich studium českého jazyka a české kultury přínosem. Vedle toho, že účastníci 7. ročníku Letní školy českého jazyka měli možnost přihlížet ceremoniálu jedné z promocí a poznat tak významnou univerzitní slavnost, vyslechli s velkým zájmem také velmi poutavou přednášku o historii Univerzity Karlovy, kterou přednesl PhDr. Petr Svobodný z Ústavu dějin UK (jeden ze spoluautorů ediční chlouby Univerzity Karlovy - publikace Dějiny Univerzity Karlovy). Jeho vystoupení odměnili dnešní studenti a v budoucnosti možná i odborníci, ale každopádně obdivovatelé českého jazyka a české kultury, nepřeslechnutelným potleskem.

(jak)


Velmi pozorní a vstřícní byli studenti 7. ročníku Letní školy českého jazyka ÚJOP již při jejím zahájení. (na snímku vlevo doc. I.Wilhelm)

Foto Forum: Michaela Zindelová


6. srpna 1996

V druhém srpnovém týdnu hostila Praha účastníky XX. Letní univerzity konzervativně a křesťansky zaměřené organizace Evropští demokratičtí studenti (EDS). Zúčastnilo se jí 260 mladých lidí málem z 20 zemí světa. Téměř stejný počet těchto studentů naplnil 6. srpna 1996 Modrou posluchárnu FF UK v Celetné ulici v Praze, kam mladí konzervativci přišli proto, aby se blíže seznámili s dějinami i současností Univerzity Karlovy. Umožnila jim to přednáška PhDr. Marie Štemberkové z Ústavu dějin UK a Archivu UK, která stručně, ale velmi poutavě podala přehled dějin naší Almae matris. Hlavním cílem návštěvy konzervativně a křesťansky zaměřených studentů bylo setkání s rektorem UK prof. Karlem Malým. V diskusi odpověděl na otázky týkající se současnosti UK a v hlavním projevu se zabýval problematikou evropanství, resp. středoevropanství. Jeho vystoupení vyslechli studenti velmi pozorně. Z neformálních rozhovorů bylo patrno, že navozený - leckdy první - kontakt se starobylostí, důstojností, ale i vědeckou a pedagogickou úrovní Univerzity Karlovy, je velmi upoutal.

(jak)


Pozornost a zvídavost byly průvodními znaky seznámení studentů EDS s Univerzitou Karlovou.

Foto Forum: Michaela Vlčková


27. července - 22. srpna 1996

Jubilejní čtyřicátý běh Letní školy slovanských studií (letos se konala od 27. července do 22. srpna 1996) svádí oprávněně k malé bilanci. První ročník uspořádal tehdejší Slovanský ústav ve spolupráci s FF UK a zájem rok od roku u mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti rychle stoupal. Do 30. běhu se na LŠSS vystřídalo 3153 interních a 352 externích účastníků, k 40. běhu absolvovalo téměř pět tisíc účastníků (4207 interních a 753 externích)!

Ředitel Ústavu bohemistických studií, proděkan FF UK, doc. PhDr. Jan Kuklík, CSc., dokáže dobře specifikovat země s tradičním zájmem o účast na programem nabité pražské škole - jsou to Francie, Jižní Korea, Spolková republika Německo, Rakousko, USA, Rusko a Velká Británie. Celkem jde o zájemce z 28 zemí čtyř kontinentů, mezi kterými nechybí ani Nový Zéland a Austrálie. Letos zaznamenal sekretariát LŠSS rekordní počet zájemců - téměř dvěstěstudentů nebo učitelů slavistiky ze zahraničních univerzit. Výuku na LŠSS zahájil přednáškou na téma UK v proměnách času rektor UK, prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.. Jubilejní běh letošního ročníku, podle slov děkana FF UK doc. PhDr. Františka Vrhela, CSc., "nejvýznamnější univerzitní událost léta", byla zakončena v Zrcadlové kapli Klementina 22. srpna (celkový pohled ze slavnosti na snímku Michaely Vlčkové).