Forum III/2 - Anketa

Slasti a strasti děkanského života

V souvislosti se zahájením nového akademického roku položila děkanům fakult na Univerzitě Karlově redakce časopisu Forum jednoduchý dotaz, který zněl:

Jaký konkrétní úkol (pedagogický, vědecký, organizační nebo jiný) budete muset bezprostředně v tomto školním roce na Vaší fakultě řešit?

Odpovědi se pochopitelně odlišovaly vzhledem ke specializaci jednotlivých fakult, ale přece jen se objevilo několik stejných okruhů problémů týkajících se například hledání možností konsolidace mladých učitelských týmů, dopadů úsporných finančních opatření. Téměř všechny fakulty UK rovněž stojí před volbou svého vrcholného vedení...

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.,
děkan FF UK:

 1. úkol pedagogický: prosazení bakalářského certifikátu na FF UK
 2. v děkanské kampani pokus o re-elekci

doc. MUDr. Petr Hach, CSc.,
děkan 1. LF UK:

 1. vztah mezi fakultní nemocnicí a školou, který podstatně ovlivňuje obnovu učitelského sboru (není to otázka vztahů mezi lidmi, ale otázka právní a ekonomická)
 2. dokončení reorganizace fakulty a přepracování statutu
 3. dokončení "inventury" studijního plánu a přípravy jeho inovace

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.,
děkan 2. LF UK:

 1. další integrace výuky, zahájení výuky komunikačních dovedností
 2. zintenzívnění vědeckovýzkumné činnosti a následné publikování jejích výsledků
 3. plynulé převedení řízení veškerých aktivit fakulty pod její nové vedení
 4. podíl na přípravách oslav 65O. výročí založení UK
 5. zřízení Ústavu neurověd (společně s 3. LF UK) a společně s fakultní nemocnicí v Motole zahájení zprovozňování klinik v novém monobloku

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.,
děkan 3. LF UK

 1. uskutečnění svého curricula lékařství, které jsme zavedli 1. 9. 1996 v ekonomicky nepříznivých podmínkách
 2. volba nového děkana
 3. získání nového tajemníka
 4. zásadní změny ve financování a řízení komplexu fakulta-nemocnice

prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.,
děkan LF UK v Plzni

Z pedagogických úkolů považujeme za naléhavé zavádění akreditace systému kompatibilního se zeměmi EU a vytvoření mechanismů kontroly a zajištění kvality výuky.

doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.,
děkan FTVS

 1. realizace nově otevřeného studijního oboru manažerství tělesné výchovy a sportu
 2. dostavba areálu fakulty
 3. úsporná opatření vyplývající z nedostatku finančních prostředků
 4. realizace opatření vyplývajících z evaluace fakulty (změny v organizační struktuře)

prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.,
děkan PedF UK

V letošním roce slaví Pedagogická fakulta padesáté výročí svého založení, mnohé konkrétní úkoly, které před námi stojí, jsou spojeny právě s tímto jubileem. Na začátku listopadu chystáme setkání s novináři (4. 11. 1996), a první polovina tohoto měsíce je naplněna dalšími významnými akcemi - sejde se Konference ředitelů fakultních škol, další vědecká konference se zaměří na téma Vzdělávání učitelů v proměnách věků a 12. listopadu 1996 se v Betlémské kapli sejde za účasti vedení UK slavnostní vědecká rada.

prof. RNDr. Petr Čepek, CSc.,
děkan PřF UK

 1. již tradičně - při naší rostoucí pauperizaci - dosáhnout konce roku bez finančního deficitu a přitom pokrýt alespoň všechny havarijní opravy a přístavby
 2. udržet na fakultě mladé nadějné pracovníky za jejich současné mzdové ohodnocení
 3. dále posílit financování vědeckého výzkumu z grantů a nadací, které umožní využití poskytnutých finančních prostředků pro mzdové účely
 4. zabezpečit kontinuitu ve všech sférách působnosti fakulty při předání funkce děkana a celého vedení fakulty

doc. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan,
děkan Evangelické teologické fakulty

Těch úkolů je hodně, pokusím se vystihnout ty nejpodstatnější:
pedagogický: zvýšit náročnost vedení a zkoušení studentů
vědecký: rozšířit počet grantů na (pokud možno) všechny katedry. Usilovat o interdisciplinární rozhovor na fakultě i univerzitě
jiný: otevřít rekonstruovanou knihovnu s bezmála 200 000 svazky široké akademické veřejnosti

prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.,
děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Je nutné dopracovat program nového studijního oboru, který nese pracovní název "bioanalytika" tak, aby mohl být předložen vědecké radě UK ke schválení. Nedořešnou otázkou se jeví praxe našich studentů, chybějící fakultní lékárna je citelným nedostatkem. Vím, že řešení tohoto problému nebude jednoduché.

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.,
děkan Právnické fakulty UK

Reforma právnického studia, dostavba studovny a její uvedení do provozu.

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.,
děkan Fakulty sociálních věd

V souvislosti s volbou nového děkana (po skončení mých dvou volebních období) se mohu pouze přát, aby byla zachována základní vývojová kontinuita fakulty, která od svého založení v roce 1990 prošla dynamickým i dramatickým vývojem. Kromě standardních otázek běžného provozu bude fakulta muset postupně, ale s dostatečným strategickým předstihem, řešit otázky své prostorové, technické i informační infrastruktury. Za neméně podstatné pokládám vytvoření optimálních nebo alespoň únosných podmínek pro systematickou vědeckou práci zejména těch, kteří fakultu zakládali a podstatnou část oněch šesti let věnovali koncepčním a organizačním činnostem.

doc. MUDr. Karel Barták, CSc.,
děkan LF UK v Hradci Králové

 1. rozšíření nabídky volitelných a povinně volitelných předmětů
 2. prohloubení integrace výuky mezi teoretickými, preklinickými a klinickými předměty
 3. zabezpečení rekonstrukce zdravotní techniky a počítačové sítě v hlavní budově LF.

prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc.,
děkan MFF UK

v oblasti pedagogické: revize studijních programů v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu s cílem integrace těchto programů a jejich přizpůsobení evropskému kreditnímu systému (ECTS)
v organizační oblasti: vypracování zásad personální politiky na fakultě s cílem zavedení systematizace učitelských míst a zabezpečení přílivu mladých pracovníků
ve vědě: budování integrovaných fakultních laboratoří.

prof. ThDr. Václav Wolf,
děkan Katolické teologické fakulty

Harmonizace státních a církevně právních norem ohledně postgraduálního studia.

doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc.,
ředitel IZV UK

Ústřední téma vědeckého profilu IZV, které vyjadřuje komplexní projekt Dialog ve světě lidí a strojů, představuje hlavní úkol budoucího roku: propojit dialogické situace ve výchovných situacích, vědeckých disputacích a v komunikativních společenských situacích multimediálního světa.

doc. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.,
ředitel CERGE UK

Za nejvýznamnější problém v tomto školním roce považujeme zavedení nového předmětu doktorandského vzdělávání Evropská studia a posílení celkového výzkumného zaměření a zaměření doktorandských dizertací na otázky evropské ekonomické integrace. Jsme přesvědčeni, že zdůraznění evropské orientace společenskovědního výzkumu a vzdělávání je v souladu s dlouhodobými zájmy České republiky i Univerzity Karlovy.

(red)

Ke znovuzvolení děkanem MFF UK blahopřál prof. Bedřichu Sedlákovi na zasedání vědecké rady rektor UK prof. Karel Malý

Během porady děkanů (26. 9. 1996) se se svými kolegy rozloučil děkan ETF UK doc. Jakub S. Trojan: "Nikdy jsem nevěřil, že mi bude dána tak velká výsada, abych pracoval jako děkan na naší fakultě," řekl mimo jiné "tato etapa mého života byla pro mne mimořádnou a radostnou událostí i v mé lidské existenci."