Forum III/2 - Carolinum Podle rozhodnutí valného shromáždění i předsednictva Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum přestal v tomto akademickém roce vycházet jeho tiskový zpravodaj (Oznamovatel). Ten by měl být nahrazen v budoucnu pravidelnou rubrikou, která v našem celouniverzitním časopisu Forum již vycházela v minulých ročnících pod záhlavím Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy, a která by se měla ve Forum objevovat buď podle záměru spolku jedenkrát za dva měsíce, nebo příležitostně. Jaká varianta se bude realizovat, záleží pouze na vás, na stávajících či budoucích členech a čtenářích, které tímto vyzýváme k účasti na spolkovém životě i k pravidelnému odběru Forum (prostřednictvím vyplněných přihlášek). Jelikož předpokládáme, že v naší veřejnosti existuje nemalý počet zájemců, kteří by rádi participovali na životě "své" univerzity, věříme, že rubrika, kterou právě hodláte číst, ze stránek našeho listu nezmizí, stejně jako nezanikne košatost činnosti Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum.

Výbor SAP UK
Redakce Forum


Minulost, současnost, budoucnost

Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze - Carolinum

Societas alumnorum et amicorum Universitatis Carolinae Pragensis - Association of Alumni and Friends of Charles University

Když na počátku roku 1991 vznikla idea vytvoření společenství absolventů a přátel pražské univerzity po vzoru obdobných evropských a amerických univerzitních spolků, bylo účastníkům první valné hromady jasné, že jeho ustavení se mohlo uskutečnit jen díky onomu úžasnému společenskému pohybu, který nastal v naší zemi po roce 1989. Myšlenka nalezla také velmi záhy širokou odezvu nejen mezi domácími absolventy, ale i mezi bývalými členy univerzitní akademické obce v zahraničí.

Nynější podoba spolku vychází ze stanov, nově schválených posledním valným shromážděním spolku 7. dubna 1996. Podle nich je Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze - Carolinum nezávislou dobrovolnou organizací sdružující absolventy pražské Univerzity Karlovy a její příznivce. Cílem Spolku Carolinum je udržování soudržnosti členů minulé i nynější akademické obce, vytváření neformálního společenství těch, kteří si jsou vědomi slov slavnostní promoční přísahy, zavazující absolventy Univerzity Karlovy, aby měli stále na paměti dobré jméno své "alma mater".

Cílem spolku jsou následující aktivity:

 • pěstování sounáležitosti mezi členy akademické obce Univerzity Karlovy, absolventy a příznivci UK
 • vzájemná materiální podpora činnosti Univerzity Karlovy a Spolku Carolinum
 • popularizace vědecké a pedagogické činnosti Univerzity Karlovy, poskytování informací o činnosti univerzity, jejích fakult a součástí
 • pořádání vědeckých a společenských akcí.
 • Členství Spolku Carolinum je otevřené všem fyzickým a právnickým osobám, především a absolventům Univerzity Karlovy, které si přejí podporovat činnost spolku a univerzity. Výbor spolku má právo udělit čestné členství, udělované mj. čestným doktorům a nositelům zlatých a stříbrných medailí Univerzity Karlovy. Vrcholným orgánem spolku je výbor, volený valným shromážděním na tříleté období. v čele spolkové exekutivy stojí rektor Univerzity Karlovy. Administrativní a reprezentativní činnost spolku zajišťuje výkonný místopředseda a tajemník, členové výboru předsedají jednotlivým sekcím, zaměřeným k odborným, společenským, sponzorským, zahraničním aktivitám spolku.

  Spolek má za cíl především zprostředkovávat kontaktů mezi učiteli, absolventy a zaměstnanci Univerzity Karlovy. Za významnou součást své činnosti považuje pořádání setkání k významným univerzitním výročím, kulturních akcí zaměřených k vytváření sounáležitosti členů akademické obce, absolventů a příznivců Univerzity Karlovy. Spolek chce rovněž napomáhat popularizaci výsledků vědecké a pedagogické činnosti univerzity a bude se podílet na oceňování nejlepších absolventů Univerzity Karlovy a čestných doktorů, nositelů zlatých a stříbrných medailí UK.

  Spolek uspořádá každoročně tradiční setkání představitelů univerzity, akademické obce s absolventy a příznivců Univerzity Karlovy. Své společenské, odborné a kulturní aktivity zpřístupní nejen členům Spolku Carolinum, ale i učitelům, studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy.

  Nedílnou součástí každého univerzitního absolventského společenství je materiální podpora mateřské univerzity. Také Spolek Carolinum považuje za jeden ze svých hlavních cílů hmotnou podporu činnost univerzity ze spolkových zdrojů získaných dotacemi, dary a subvencemi. Za tímto účelem uzavřel Spolek Carolinum a Univerzita Karlova smlouvu o zajištění spolupráce, která má vytvořit právní bázi vzájemné spolupráce.

  Nemalým úkolem je navazování a rozvíjení partnerských vztahů s obdobnými institucemi univerzit a vysokých škol v České republice a v zahraničí. Tady ovšem stojí Spolek Carolinum teprve v počátcích této aktivity.

  Poslední valné shromáždění Spolku Carolinum, konané tradičně ve výroční den Univerzity Karlovy, 7. dubna 1996, zavázalo nově zvolený výbor, aby soustředil činnosti spolku především k blížícímu se 650. jubileu pražské univerzity v roce 1998. Výbor přišel s návrhem využít pro lepší informovanost členů místo dosavadního spolkového Zpravodaje dnes již zavedenou publikační platformu univerzitního časopisu Forum UK. Výbor by chtěl do budoucna informovat o aktivitách Spolku Carolinum prostřednictvím pravidelné spolkové rubriky (jednou za dva měsíce), včetně anglické verze časopisu. Členům spolku se tak nabízí možnost detailní informace nejen o spolkovém dění, ale i o činnosti celé univerzity. Pokud by se náš návrh nesetkal s dostatečným zájmem, zůstali bychom u stávající formy informovanosti členů spolku formou příloh časopisu Forum UK.

  Výbor spolku chce zlepšit informovanost členstva také prostřednictvím sítě Internet, v níž by zájemci našli všechny základní spolkové dokumenty (stanovy, smlouvy), aktuální zprávy o činnosti a nabídku univerzitních upomínkových předmětů a publikací.

  PhDr. Michal Svatoš, CSc.
  výkonný místopředseda SAP UK

  Tradiční akce SAP UK

  Během téměř pětileté existence SAP UK vznikly již tradiční akce, opakující se každý rok. Nejdůležitější je konání valné hromady v dubnu, spojené s přednáškou na odborné téma a večerním kulturním programem. v červnu zve SAP UK vedení univerzity, pedagogy, absolventy a studenty na zahradní slavnost ve Valdštejnské zahradě u příležitosti ukončení akademického roku. v říjnu spolek organizuje zájezd do zahraničí k fotbalovým utkáním s obdobnými spolky evropských univerzit, nebo k přátelské návštěvě univerzitních akademických obcí a univerzitních měst. v předvánoční době se členové tradičně scházejí na adventních koncertě a v době vánoční, na Štěpána, navštěvují zajímavá místa, většinou nepřístupná pro širokou veřejnost. Součástí každého programu je vždy odborný výklad z řad členů a příznivců SAP UK. Mezičas je věnován především přednáškám, pro ilustraci uvádíme například Ignatze Bubise, předsedu židovských obcí v Německu, Dr. Tomáše Halíka, prof. Severina Dauma ze SRN, prof. Jana Wienera z USA, doc. Odilo Ivana Štampacha, pátera Václava Malého, doc. Antonína Baudyše, prof. Franka Boldta, prof. Jaroslava Krejčího z Velké Británie a dalších.

  Dále se spolek věnuje pořádání koncertů a kulturních programů, na kterých jsme uvítali prof. Zuzanu Růžičkovou, prof. Václava Žilku, Stamicovo kvarteto, Panochovo kvarteto, Vysokoškolský umělecký soubor UK, prof. Radovana Lukavského, Alfréda Strejčka a další. SAP UK morálně a organizačně podporuje humanitární programy jiných sdružení. K nejčastějším partnerům se řadí Liga proti rakovině - pravidelně pořádá koncerty na půdě UK. Na druhé straně je SAP UK podporován institucemi mimo akademickou půdu. Uvádíme Národní divadlo, které nabízí v Kolowratském paláci prostory pro činnost klubu SAP UK, kam spolek pozval v době konání oslav padesáti let od ukončení 2. světové války veterány z řad absolventů UK.

  Členové předsednictva SAP UK jsou aktivními výboru pro přípravu a organizaci oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Navrhují za spolek bloky programů v době konání oslav a udržují kontakt se zástupci absolventů, žijících za hranicemi státu.

  Náklady na všechny aktivity nelze uhradit z členských příspěvků, proto SAP UK uzavírá smlouvu s rektorátem UK o finanční dotaci na činnost, aktivuje svůj majetek a spolupořádá s vedením UK společenská setkání se zástupci bankovních domů a významných firem. Všechny jednotlivé programy mají většinu nákladů uhrazenou z jednotlivých sponzorských podpor a dobrovolných příspěvků členů a účastníků.

  Ke své propagaci užívá SAP UK originální kravaty s univerzitními motivy, ty, k našemu potěšení, nosí mnoho pedagogů i jiných univerzit. Velice žádané jsou, především zahraničními členy a hosty, odznaky se znakem univerzity. Mezi upomínkové předměty patří dále porcelánové šálky se znakem spolku, medaile, vybrané publikace vydané ve Vydavatelství Karolinum a žetony se symboly jednotlivých fakult UK. SAP UK pamatuje i na příští členy z řad studentů. Ve spolupráci s univerzitou v Dortmundu zprostředkoval stipendium na studijní pobyt dvou posluchačů z fakult UK a přijímá pozvání svých členů ze zahraničních univerzit na přednášky pro studenty a příznivce. Na oplátku SAP UK hostí a zajišťuje program pro reprezentanty spolků absolventů a přátel evropských univerzit. Pro mnohé a zejména "mladé" univerzity je ctí býti mezi přátelskými partnery starobylého Karlova učení v Praze. SAP UK si je vědom, jak jsou pro porozumění důležitá osobní setkání a mnohé vztahy přerůstají skutečně do osobních přátelství.

  Ing. Josef Svoboda
  předseda společenské komise SAP UK

  Základní informace

  Výbor SAP UK
  Předseda: prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
  Výkonný místopředseda: PhDr. Michal Svatoš, CSc.
  Tajemnice: Mgr. Jana Vopravilová
  Členové: prof. MUDr. Zdeněk Dientsbier, DrSc. (zahraniční sekce)
  prof. PhDr. Jan Havránek, CSc.(filozoficko-historická sekce)
  Ing. Josef Kubíček(sponzorská sekce)
  PaedDr. Vladimíra Rattayová(zahraniční sekce)
  Ing. Josef Svoboda(společenská sekce)
  Revizní komise
  Členové: PhDr. Vlasta Beránková
  PhDr. Frank Boldt
  Marie Loskotová
  Spolek Carolinum měl k 31. 3. 1996 792 platících členů (54 zahraničních), celkový počet zájemců dosáhl počtu 3.250. Členský příspěvek činí 100,- Kč nebo 50,- US dolarů.
  Kontaktní adresa:
  CAROLINUM - SAP UK
  Ovocný trh 3
  116 36 Praha 1
  tel.: +42/2/24491 326 (sekretariát)
  fax: +42/2/26 38 71
  E-mail: rozvoj@ruk.cuni.cz
  Zájemcům o členství ve Spolku Carolinum připojujeme členskou přihlášku, kterou prosíme zaslat na uvedenou kontaktní adresu:


  CAROLINUM

  Přihlašuji se za člena 
  Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze - Carolinum
  
  
  Jméno a příjmení ..........................................
           ..........................................
  Adresa bydliště ..........................................
           ..........................................
  Jsem absolventem ..........................................
  (uveďte prosím fakultu a rok promoce)
  Obor/specializace .........................................
  
  
  
  
  
  
  
            ................... ...................
               datum       podpis
  
  

  Pro zájemce z řad členů Spolku Carolinum připojujeme předplatní lístek časopisu Forum UK, zahrnující i poštovné. Závaznou přihlášku zašlete prosím na uvedenou kontaktní adresu.


  CAROLINUM Přihlašuji se k pravidelnému odběru časopisu Forum UK. Roční předplatné 14 čísel univerzitního čtrnáctideníku činí pro členy Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze - Carolinum 200,- Kč.

  Jméno a příjmení ..........................................
           ..........................................
  Adresa bydliště ..........................................
           ..........................................
  Členské číslo 
  Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy v Praze - Carolinum 
  
            .......................................
  
  
  
  
               .................................
                   datum     podpis
  

  Upomínkové předměty - nabídkový list

  Kravata
  SAP UK 75,- Kč
  UK 75,- Kč
  Tričko (velikost XL)
  bílé (doprodej) 150,- Kč
  šedé 180,- Kč
  modré (vel. 44) 55,- Kč
  Odznak v krabičce 30,- Kč
  Odznak 20,- Kč
  sada (4 barvy) 80,- Kč
  Otisk pečetě 35,- Kč
  Žetony
  lékařských fakult 85,- Kč
  právnické fakulty 85,- Kč
  Vlaječka 75,- Kč
  Grafický list 90,- Kč
  Videokazeta
  Alma Mater (česká a anglická verze) 250,- Kč
  Komenský 150,- Kč
  Klipsy na papíry
  velké 18,50 Kč
  malé 4,- Kč

  Mezi četné spolkové akce patří přednášková činnost. Náš snímek je z přednášky Ignatze Bubise (sedící vlevo), předsedy Rady židovských obcí SRN, která se uskutečnila 5. května 1994. Přednášku uvedl a hosta přivítal Ing. Josef Svoboda (tehdy výkonný místopředseda, nyní předseda společenské sekce) za účasti rektora a předsedy SAP UK prof. Karla Malého.

  Foto pro Forum: Jan Smit

  Členové spolku na jedné z kulturních akcích, na koncertě Vlachova kvarteta, konaného 13. června 1995 u příležitosti pěti let založení Ligy proti rakovině.

  Foto pro Forum: Jan Smit