Forum III/2 - Fakultní forum

Faktor 4

Úvah a z nich plynoucích praktických řešení, které se dotýkají ekologických problémů naší Země nikdy není dost. Na Univerzitě Karlově se ekologickou problematikou zabývá více pracovišť. Mezi nimi i Centrum UK pro otázky životního prostředí, které 8. října 1996 uspořádalo v Zelené posluchárně UK v Celetné ulici v Praze 1 tiskovou konferenci k prezentaci výsledků projektu Phare s tématem Ekologické vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj. Na konferenci, konané pod záštitou záštitu rektora UK prof. JUDr. Karla Malého byla zvláštní pozornost věnována nově vydané publikaci autorů E. U. von Weizsäckera, A. B. Lovinse a L. H. Lovinsové Faktor 4, ve které autoři dokazují, že účinnou ochranou životního prostředí v globálním měřítku je snižování materiálové a energetické náročnosti veškeré hospodářské činnosti.

Na toto téma měl již profesor E. von Weizsäcker přednášku v prosinci 1995 na Univerzitě Karlově.

(jak)


Jeden z deseti

Jedním z deseti nových nositelů Evropské ceny pro matematiky do 33 let se stal doc. RNDr. Jiří Matoušek, CSc., z katedry aplikované matematiky MFF UK. Tato cena byla docentu Matouškovi udělena Evropskou matematickou unií na jejím 2. kongresu, konaném v Budapešti v červenci tohoto roku. Komise Evropské matematické unie zdůvodnila udělení ceny tím, že "nalezl dosud nejlepší známé výsledky pro některé klíčové problémy výpočetní a kombinatorické geometrie a optimalizace, například algoritmy pro lineární programování a prohledávání prostorů".

Cena byla docentu Matouškovi předána na zasedání Evropské matematické unie v Budapešti starostou města a předsedou komise pro udílení ceny prof. L. Lovászem a prezidentem Evropské matematické unie prof. J. P. Bourgignonem.

prof.RNDr Jaroslav Nešetřil, DrSc.
vedoucí katedry aplikované matematiky
MFF UK


Ceny Josefa Vavrouška

V úterý 17. září 1996 byly v rámci promoce Fakulty sociálních věd UK v Betlémské kapli v Praze slavnostně předány ceny prvního ročníku Nadace Josefa a Petry Vavrouškových. O významu nadace promluvil v úvodu doc. MUDr. Jaroslav Kříž (ředitel Státního zdravotního ústavu, člen správní rady nadace). Předání se zúčastnili Ing. Eva Vavroušková a prof. PhDr. Miloslav Petrusek, děkan FSV UK.

Fakulta sociálních věd spolu s Nadací Josefa a Petry Vavrouškových vyhlásily Cenu Josefa Vavrouška letos poprvé, a to za nejzajímavější práce, týkající se problémů trvale udržitelného života. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií:

  1. vědeckovýzkumné stati mladších vědeckých pracovníků,
  2. a magisterské nebo bakalářské práce studentů
. První cenu obdržel dr. Libor Stloukal, odborný asistent demografie a geografie Přírodovědecké fakulty UK za práci Demografické aspekty potratovosti ve východní Evropě se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku. Práce vznikla během jeho tříletého studijního pobytu na australské univerzitě v Cambeře.

Ve studentské kategorii udělila porota dvě první ceny: Tomáši Sequensovi z Přírodovědecké fakulty UK za diplomovou práci Přírodní park Botič-Milíčov (kromě přírodovědných aspektů si jeho studie všímá ochrany přírody v extrémních podmínkách okraje velkoměsta) a Radce Pušové z téže fakulty za diplomovou práci (vytištěnou na recyklovaném papíře) Ochrana památných stromů na území České republiky v letech 1913-1995.

Na finančním ocenění se podílí Nadace J. a P. Vavrouškových společně s Fakultou sociálních věd. V započaté tradici udílení Cen Josefa Vavrouška hodlá Nadace Josefa a Petry Vavrouškových pokračovat.

(mich)

Ing. Eva Vavroušková (na snímku uprostřed) před předáním cen prvního ročníku Nadace Josefa a Petry Vavrouškových.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Host na katedře slavistiky

Koncem letního semestru (květen 1996) jsem měl možnost absolvovat měsíční pobyt jako hostující profesor na katedře slavistiky FF UK. Můj pobyt však začal smutně - doc. PhDr. Luboš Řeháček, CSc., vedoucí katedry slavistiky a můj hostitel, zemřel po tragické nehodě. Studentů i učitelů se tato událost velice dotkla, ale výuka v oboru sorabistika musí pokračovat.

Doc. Luboš Řeháček spolu s prof. Zdeňkem Urbanem obnovili na Filozofické fakultě UK obor sorabistika teprve v roce 1991. Jazyk, dějiny a kulturu Lužických Srbů studovaly v tomto školním roce dvě malé skupinky studentů - ve druhém a pátém ročníku.

Lužickosrbský ústav v saském Budyšíně (interdisciplinární výzkumný ústav, který vznikl z rozpuštěné Akademie věd NDR) organizuje od roku 1992 letní školy lužickosrbského jazyka a kultury. Pracovníci ústavu působí také jako učitelé na vysokých školách a univerzitách.

Ve svých přednáškách a seminářích v Praze jsem se soustřeďoval na dějiny lužickosrbské literatury. Ačkoliv jenom někteří ze studentů mají zájem o literárněvědnou specializaci, sledovali všichni mé semináře a přednášky s velkým zaujetím. Uvedlo mě v úžas, jak dobře rozumějí a mluví lužickou srbštinou už ve druhém ročníku studia. Ukazuje to na velmi kvalitní jazykové vyučování. Ročníkové práce starších studentů dokázaly, že používají zcela samostatně metody vědeckého bádání.

Hluboký dojem na mne učinila životní vážnost, která panuje - při vší veselosti - na této fakultě. To byl můj nejsilnější dojem z pražského "hostování"...

Dr. sc. Dietrich Scholze-Šołta
ředitel Lužickosrbského ústavu v Budyšíně

Lužickosrbský ústav v Budyšíně

Foto pro Forum: z archivu autora


Nová služba Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova je v České republice jedním z hlavních center evropské integrace v oblasti výzkumu a výuky. Zejména fakulty právnická, pedagogická a sociálních věd využívají v této souvislosti v hojné míře služeb Evropského dokumentačního střediska UK. v současnosti se nabídka EDS rozšiřuje, a to o možnosti bezplatného získávání dalších aktuálních informací o procesech evropské integrace jak v evropském, tak i v celosvětovém měřítku. Rozšíření spočívá v možnosti práce s novými informačními bloky, které obsahuje komunikační síť ECSA-NET (jde o internetovou síť, která je budována Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro informace, komunikaci, kulturu a audiovizuální prostředky a odborem univerzitních informací ve spolupráci s evropskou a světovou Asociací pro studia evropské integrace). Síť ECSA-NET bude obsahovat deset informačních bloků: adresář univerzit, které se výukou a výzkumem evropské integrace zabývají, adresář světové, evropské a národních asociací pro studia evropské integrace, adresář specialistů zabývajících se touto problematikou, elektronickou formu publikace Who is who in European integration studies, databázi EUROLISTE obsahující bibliografické údaje výzkumných prací na téma evropské integrace, informace o projektu Jean Monnet, adresář evropských dokumentačních středisek, elektronickou formu periodika Enseignement de troisiŹme cycle/Cours d'été, elektronickou formu časopisu European University News a aktuální informace pro předplatitele tohoto časopisu, které opožděným zveřejněním v tištěné časopisecké formě mohou ztratit na významu.

Posláním sítě ECSA-NET je stimulovat spolupráci mezi pracovníky vysokých škol, kteří se zabývají otázkami evropské integrace. Česká asociace pro tato studia byla ustavena v červnu 1992 a od počátku se v síti ECSA-NET účastní. Koordinátorem této spolupráce je právě Evropské dokumentační středisko UK, které je případným zájemcům připraveno vyjít vstříc při vyhledávání informací.

PhDr. Milena Mazačová
EDS UK

Kontakt:
Evropské dokumentační středisko UK
Mánesova 75
120 58 Praha 2
Tel.: 62 75 502, l. 307
Fax: 24 22 97
E-mail: edis4@ruk.cuni.cz

Z činnosti Ekumenické akademie

Ekumenická akademie, občanské sdružení církví (členem je například Církev československá husitská, Pravoslavná církev v Českých zemích či Slezská církev evangelická) i jednotlivých osobností, přesahuje ve své činnosti úzce teologické hranice i rozdílnosti generací, profesí i zemí. v podzimních a zimních měsících pokračuje EU v pořádání tradičních seminářů, jejichž témata jsou zajímavá i pro laiky, neboť se dotýkají palčivých otázek dneška. Spolupráce s Evangelickou akademií v Míšni jí umožňuje obohacovat nabídku i o semináře pořádané německými partnery. Z plánu seminářů Ekumenické unie upozorňujeme na seminář pod názvem K čemu motivuje víra (5. - 7. 12. 1996), jehož hlavním tématem bude rekapitulace zkušeností křesťanů ve veřejném životě v uplynulých sedmi letech a na seminář Informační společnost. Jeho tématem je společenský život a informační a komunikační technologie. Seminář se koná 1. - 3. listopadu 1996 v Míšni a je vybrán ze současné nabídky Evangelické akademie Míšeň.

(jak)

Kontakt:
Ekumenická akademie
Moskevská 34
101 00 Praha 10
Tel.a fax.: 02/723536