Forum III/3 - Infoforum

Spondeo ac polliceor

Dne 10. října 1996 byl v Betlémské kapli v Praze opět zvolen děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Petr Hach, CSc. Slavnostního ceremoniálu, spojeného se složením slibu, předepsaného statutem, se za vedení Univerzity Karlovy účastnil její rektor, prof. Karel Malý, prorektoři doc. Ivan Wilhelm a prof. Pavel Klener, kvestor UK Ing. Josef Kubíček, děkani jednotlivých fakult a hosté (z Ministerstva školství doc. Machovcová, z Ministerstva zdravotnictví Ing. Heller, za zdravotnické organizace doc. Svoboda a zástupce slovenských vysokých škol dr. Porubský).

Předseda Akademického senátu 1. LF UK prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc., připomněl profesní historii (staro)nového děkana, který od roku 1964 působil v Ústavu pro histologii a embryologii. V současné době je jeho přednostou. Odborný kredit doc. Hacha zvýšily četné studijní zahraniční pobyty. Po listopadu 1989 se stal doc. Hach proděkanem 1. LF UK, poté byl předsedou jejího akademického senátu a v roce 1993 stanul v čele fakulty jako "...muž spravedlivý, harmonický, s širokým přehledem..." a "...obohacený o poznání z prvního volebního období i nadále povede fakultu moudře." Rektor UK pak ve svém projevu vyjádřil přesvědčení, že "akademický senát volil dobře a postavil do čela fakulty muže vzdělaného, neobyčejné píle a odpovědnosti."

Doc. MUDr. Petr Hach, CSc. vykonal předepsaný slib.

Foto Forum: Michaela VlčkováDar k jubileu

Ústav románských studií FF UK společně s Kruhem moderních filozofů podal návrh na udělení stříbrné pamětní medaile UK profesoru Marcelu Girardovi, který dlouhá léta vyučoval francouzský jazyk a literaturu a stál v čele Francouzského institutu Ernesta Denise v Praze.

Pamětní medaili převzal prof. Girard 1. října 1996 z rukou rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., v reprezentačních prostorách Karolina.

Děkan FF UK doc. PhDr. František Vrhel, CSc., ve svém úvodním projevu vyzdvihl nemalé zásluhy Marcela Girarda na šíření francouzské kultury na našem území a šíření dobrého jména české kultury a literatury v zahraničí.

Prof. Girard navštívil tehdejší Československo poprvé v roce 1934, v roce 1945 byl pověřen francouzským ministerstvem zahraničí obnovením činnosti Francouzského institutu Ernesta Denise, jehož ředitelem byl následně jmenován. Současně také pracoval jako smluvní profesor francouzského jazyka a literatury na Filozofické fakultě UK. Po násilném uzavření pražského institutu byl prof. Girard donucen z politických důvodů opustit republiku. Na naši zemi však nezapomněl, neustále propagoval ve světě českou kulturu a snažil se o obnovení vzájemných česko-francouzských vztahů, v letech po listopadové revoluci přednášel opět na půdě FF UK. V tomto roce oslavil prof. Girard své osmdesáté narozeniny.

(alk)

prof. Marcel Girard s chotí

Foto Forum: Michaela VlčkováZájem o bohemistiku

Viceprezidenta Univerzity v Hamburku prof. Dr. Wilfrieda Hartmanna a vedoucího jejího zahraničního oddělení Dr. Rolanda Schallera přijal 30. září 1996 rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. a prorektor pro zahraniční styky prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Na přátelském setkání byl zhodnocen stav spolupráce (pracovní program na léta 1995 - 1997, zahrnující především dohody o vědecké a studentské výměně, překračuje rámec původních domluv). Univerzitě v Hamburku na pokrytí nákladů na studijní pobyty poskytuje finance DAAD i město Hamburk. Výměnná kvóta mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou v Hamburku obsahuje vyslání a přijetí deseti osob po 7 dnech, čtrnáctidenní odbornou praxi osmi studentů a měsíční postgraduální pobyt jednoho bohemisty, jednoho účastníka LŠSS a jednoho matematika (studenta MFF). Dosavadní kvóta byla ještě o dvě místa rozšířena. Na Univerzitě v Hamburku je o bohemistiku velký zájem, dokonce, jak sdělil Dr. Schaller, daleko větší než například o ruštinu. Udržování dobrých vztahů Německa se svými sousedy považují za velmi důležité a Univerzita v Hamburku všechny intelektuální aktivity k tomu směřující podporuje.

(jak)

Prof. Dr. Wilfried Hartmann, vicepresident Univerzity v Hamburku (vpravo) a Dr. Rolan Schaller, vedoucí zahraničního oddělení, se živě zajímali o pedagogický i vědecký život na Univerzitě Karlově.

Foto Forum: Michaela VlčkováNávštěva z Indonésie

Začátkem října 1996 navštívil v rámci své cesty do České republiky Univerzitu Karlovu prof. Dr. Koentjaramingrat, profesor Indonéské univerzity v Jakartě. Dne 9. 10. 1996 jej v reprezentačních prostorách Karolina přivítal rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. společně s prorektorem UK prof. PhDr. Jaroslavem Vackem, CSc. a děkanem Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Františkem Vrhelem, CSc.

Rektor UK považuje za jeden z cílů tohoto setkání prohloubení vzájemné spolupráce mezi univerzitami, školami i národy, a to i přes náboženské a kulturní rozdíly.

Výsledkem spolupráce by se mělo stát vyslání pěti studentů UK do Jakarty. Také prof. Koentjaramingrat, doprovázený indonéským velvyslancem v České republice, vyjádřil zájem o posílení vzájemných styků. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jeho první návštěvu naší republiky, byla pro něj velkým překvapením, jak sám uvedl, například náboženská snášenlivost českého národa, k níž se Indonésie musela postupně propracovávat.

Pobyt prof. Koentjaramingrata u nás byl, kromě slavnostního přijetí, vyplněn i dvěma přednáškami, které přednesl na půdě Univerzity Karlovy. První z nich se týkala Indonésie jako země, druhá pak indonéské antropologie. Velkorysá byla i výpomoc profesora Koentjaramingrata pro praktickou výuku v Indologickém ústavu Filozofické fakulty UK, kterému věnoval důležitý indonéský slovník a odbornou literaturu z javánské oblasti. Obě strany považují setkání za dobrý počátek vzájemných kontaktů a sám prof. Koentjaramingrat věří, že tato jeho první návštěva u nás nebude poslední.

(alk)

Ryze přátelská atmosféra panovala začátkem října 1996 v reprezentačních prostorách rektorátu UK, kde se konalo slavnostní přijetí prof. Koentjaramingrata (na snímku vpravo) za účasti indonéského velvyslance (vlevo), absolventa pražské univerzity.

Foto Forum: Michaela VlčkováObnovené kontakty

Zajímavé bylo přijetí Acilie Schoemanové z Jihoafrické republiky prorektorem UK prof. Jaroslavem Vackem již tím, že se oba nesetkali poprvé. Pracovní schůzka mezi nimi proběhla v předloňském roce během návštěvy prof. Vacka v Jihoafrické republice. Představitel UK domluvil tehdy mnoho možných konkrétních forem spolupráce mezi UK a obdobnými institucemi v JAR. Paní Schoemanová, která v současnosti pracuje jako poradkyně vlády JAR i jako poradkyně jihoafrických podnikatelů, přislíbila, že se pokusí výhodné projekty (po změně politické situace v zemi) pro UK obnovit. Setkání se uskutečnilo 8. října 1996.

(jak)

Acilie Schoemanová (vlevo) a její asistentka Catherina Seemanová během přijetí na UK

Foto Forum: Michaela VlčkováPrague-Munich-University-Club

Při příležitosti výročí uzavření smluvního partnerství (1991) mezi Ludwig-Maxmilians-Universität a Univerzitou Karlovou pozvala na 10. listopadu 1996 mnichovská univerzita do Prahy bývalé studenty z České republiky. Vedly ji k tomu dva důvody: umožnit těmto studentů společné setkání, prodiskutovat při něm zkušenosti ze studia v Německu a sdělit si navzájem, co jim studium přineslo a jak ovlivnilo jejich budoucnost. Druhým důvodem setkání je založení Prague-Munich-University-Club, sdružení bývalých studentů a hostů z Univerzity Karlovy, kteří pobývali na Ludwig-Maxmilian-Universität v Mnichově. Podobné spolky (kluby) pracují v mnoha univerzitních metropolích a jejich cílem je vytvořit celosvětovou síť bývalých studentů a hostů LMU v Mnichově.

(jak)

Kontakt:
Mgr. Ludmila Müllerová
odbor pro zahr. styky RUK
tel.: 24 491 307