Forum III/3 - Tiráž

logo časopisu


Vážení čtenáři,

i třetí číslo univerzitního časopisu naplňuje redakční záměr - přinášet formou většího množství příspěvků ucelenější přehled o činnosti jednotlivých fakult Univerzity Karlovy tak, že v některých stálých rubrikách časopisu Forum UK najdete příspěvky té fakulty, o níž chceme informovat. Na přípravě tohoto čísla se podílela 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.

Redakce


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: PhDr. Karel Janků, Alice Kupčeková.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo III/3 vychází 1. 11. 1996.
 • Uzávěrka čísla 16. 10. 1996.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" a systémem E - mail forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.