Forum III/4 - Ad hoc

Rektor UK zvolen

Akademický senát UK 10. října 1996

Když se Akademický senát rozhodl pro opětné zvolení prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., rektorem UK, jistě bral v úvahu jeho představy o další činnosti a rozvoji univerzity, které prof. K. Malý přednesl ve svém programovém prohlášení 10. října 1996. Během svého hodinového vystoupení podal souhrnnou bilanci uplynulého období a soustředil se na objasnění svého budoucího programu, shrnutého do čtyř základních úkolů příštích let, kterými by se měly stát: rozvoj, kvalita, stabilita a prestiž. V následujícím textu přinášíme některé základní myšlenky jeho prohlášení v redakčním zpracování.

Ze souhrnné bilance

Nejdříve je nutné zmínit předešlý vývoj univerzity, který byl úspěšný. V obšírné bilanci se jednalo zejména o "...inventuru univerzity, její evaluaci a následnou transformaci s cílem zvyšování vědecké úrovně, prestiže a postavení UK v rámci sítě českých vysokých škol, vědeckých institucí ČR i jejího postavení ve světě".

"Značnou pozornost věnovalo vedení Univerzity Karlovy otázce financování vysokých škol a zvýšení platů učitelů a pracovníků univerzity."

"Základní snahou v vedení bylo především zkvalitnění postgraduálního doktorského studia. Z tohoto důvodu bylo také založeno Centrum doktorských studií sloužící lepší informovanosti a koordinaci činnosti odborových rad doktorského studia na jednotlivých fakultách."

"Rektorát zahájil také činnost Informačně poradenského centra UK ve Školské ulici a pokračovala i celouniverzitní iniciativa za zlepšení studijních podmínek pro zdravotně postižené studenty."

"Velkou pozornost věnovalo vedení UK i sociální péči o studenty, zejména pokud jde o ubytování studentů na kolejích a jejich stravování v menzách."

"Mimořádné úsilí věnuje vedení UK přípravám oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy, které se stanou bezesporu společenskou, kulturní a vědeckou událostí roku 1998 a které již dnes svým významem přesáhly hranice našeho státu."

Významnou oblastí jsou též zahraniční styky UK. "...od roku 1994 došlo k uzavření jedenadvaceti nových dohod..."

Rozvoj

Rozvojem se rozumí zejména výstavba univerzity v materiálním slova smyslu, rekonstrukce či budování nových staveb a budov, především vybudování fakultních kampusů. "Hlavním důvodem těchto stavebních záměrů by mělo být nejen vyhovět současným potřebám fakult a odstranit překážky pro jejich práci, ale současně vytvořit i předpoklady k početnímu růstu univerzity." (V horizontu 10 - 15 let by měla UK mít 40000 posluchačů.) Dále jde o přestavbu celé informační soustavy, její dokonalé technické vybavení včetně zajištění dostatečných finančních zdrojů pro nákupy domácí a zahraniční literatury. Zde se jeví nutnost získat podporu státu k rozhodné přístrojové obnově laboratoří, snažit se o oživení a stálé hledání kontaktů se světem podnikání, o rozvoj spolupráce s AV ČR tak, "aby základním kritériem této spolupráce musí být princip rovnosti, reciprocity a potřeb české vědy, zvláště pak potřeby UK. Mezi budoucí úkoly univerzity patří i stabilizace jejího personálního složení, která má řadu konsekvencí: finančních, kvality prostředí, kvalifikační. Důležité je vytváření podmínek pro masivní rozvoj doktorandského studia, zkvalitnění a dobudování sociálního zázemí pro studenty, rozvoj a zdokonalení kreditního systému, který musí umožnit příchod cizích studentů na univerzitu a kompatibilitu s evropskými univerzitami. V této souvislosti připomněl rektor UK úsilí oslavit 650 let od vzniku univerzity tak, "... že musí být zaměřené především do budoucnosti a na fungování naší univerzity v podmínkách příštího tisíciletí".

Kvalita

Jde o úroveň vědecké a pedagogické práce, o kvalitu učitelů, studentů a absolventů UK. Poměření této kvality je možné uplatněním studentů UK v praxi a zkušenostmi jejich zaměstnavatelů s nimi. Systém tohoto poměřování, stejně jako způsob srovnání úrovně univerzity s ostatními vysokými školami (včetně zahraničních), objektivní zjištění počtu grantů a publikací je třeba vytvořit. Je nutné snažit se "o zcela nezpochybnitelnou kvalitu všech našich činností a tato kvalita se musí stát součástí toho, čemu říkáme image univerzity".

Stabilita

Stabilitou je v programu rektora myšlena stabilita sociální a pracovní pro studenty a zaměstnance UK, stabilita vnitřní organizace, pevná pozice UK ve vztahu k ostatním vysokým školám a státu, stabilita finanční a hospodářská.

Prestiž

Prestiž UK, tj. "její pověst a autorita, je cílem logicky vyplývajícím z rozvoje, kvality a stability univerzity". Jejím základem se stává "osobní prestiž jednotlivých učitelů, která jim zajišťuje společenské uznání i ocenění a je výrazem jejich příslušnosti k elitě národa." V závěru programového prohlášení rektor UK řekl: " ...když se tu dnes po třech letech ucházím o vaši podporu pro čtyřbodový program, činím tak s přesvědčením, že je to program důležitý nejen pro naši univerzitu, pro nás pro všechny, ale - bude-li naplněn, i pro celou českou akademickou obec."

(redakční zpracování)


Akademický senát UK 1. listopadu 1996

Rektorem Univerzity Karlovy byl 1. listopadu 1996 jejím Akademickým senátem zvolen jediný navržený kandidát, a to deseti fakultními senáty a jednou součástí UK současný rektor UK prof. Karel Malý. Ziskem většiny hlasů Akademického senátu se prof. K. Malý stává kandidátem na rektora od 1. února 1997 na příští tříleté funkční období. Tajného hlasování se zúčastnilo 61 z celkových 67 členů. Volební komise zaregistrovala z 57 platných hlasů čtyři hlasy nesouhlasné.

Po oznámení volebních výsledků poděkoval prof. K. Malý Akademickému senátu UK za projevenou důvěru a prohlásil, že "...výsledek voleb je pro mě závazkem k tomu, abych splnil vše, co ode mne očekává nejen sama univerzita, ale obecně vysoké školství a rozvoj vědy".

Návrh na jmenování zvoleného kandidáta rektorem UK předložilo předsednictvo Akademického senátu UK podle vysokoškolského zákona ministerstvu školství, ministr školství Ivan Pilip potom předkládá tento návrh prezidentovi republiky, který nového rektora oficiálně jmenuje. Podle volebního řádu může být rektor potvrzen pouze dvakrát za sebou.


Životopis prof. JUDr. Karla Malého, DrSc.

Z dosavadní publikační činnosti vybíráme:

Výběr z monografií a edic: K českému trestnímu právu 15. - 16. století, (1972), Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století, (1990), Dějiny státu a práva v Československu, (1988), Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918, (1993), Vývoj správní organizace v Československu, (1964), Městské právo v 16. - 18. století v Evropě, (1993), Soudní a policejní perzekuce dělnické třídy ve 2. pol. 19. století, (1967).

175 originálních studií věnovaných problematice českých právních dějin a proměnám českého státu od nejstarších dat až po vznik samostatného československého státu v roce 1918. Podstatnou část zkoumání tvoří dějiny trestního práva středověkého a doby stavovské a kritický výtvor rakouského trestního práva 2. poloviny 19. století. Mnohé studie se zabývají českou právní kulturou, zvláště doby předbělohorské. Český stát je zkoumán v období velkých proměn v letech 1618 - 1648, a znovu pak v době zrodu moderního českého politického programu po r. 1848. Z tohoto hlediska je rovněž řada studií věnována vývoji správy a zvláště samosprávy, problematice občanských svobod, právní úpravě jazykových poměrů od nejstarších dob až po r. 1945.

Řada studií byla publikována v SRN, Polsku, Rakousku a Maďarsku.


Vedení Univerzity Karlovy při volbě rektora v pátek 1. listopadu 1996 v Modré posluchárně rektorátu UK zleva: prorektoři UK prof. Petr Blahuš a prof. Jaroslav Vacek, rektor prof. Karel Malý, prorektoři prof. Zdeněk Pertold, doc. Ivan Wilhelm, prof. Pavel Klener a kvestor UK Ing. Josef Kubíček.
Současný rektor UK prof. Karel Malý, těsně po znovuzvolení kandidátem na rektora od 1. února 1997.

Foto Forum: Michaela Vlčková