Forum III/4 - Ex libris Karolinum

Nový znak Vydavatelství Karolinum

Dne 16. září 1996 byl kolegiem rektora schválen nový znak Vydavatelství Karolinum. Prorektor UK prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., nám k vítěznému návrhu, kterým budou označovány všechny nové publikace vydavatelství, sdělil: "Dosavadní logo s gotickým arkýřem nešlo ve všech případech reprodukovat na všech našich publikacích. Objevila se tedy potřeba vytvoření nového graficky zřetelného označení univerzitního vydavatelství. Vybírali jsme ze tří návrhů, vítězný (který reprodukujeme - pozn. red.) vychází z historicky stylizovaného K. Plná kontura znaku umožňuje i barevnou variabilnost. Nové logo vypadá i ve zmenšené podobě dobře třeba na hřbetu knihy."


Nepostradatelná pomůcka

V Nakladatelství Karolinum vyšla v těchto dnech kniha JUDr. Radima Seltenreicha, odborného asistenta katedry právních dějin Právnické fakulty UK, Právní humanismus jako výraz evropského právního vývoje. Autor se ve své obsáhlé práci, která vznikla během dvouleté stáže v Heidelbergu, zabývá historií směru, který udal na počátku 16. století hlavní tón v diskusích o dalších cestách evropského právního vývoje. Dlužno při tom dodat, že tak činí přitažlivou a čtivou formou a zároveň plně zůstává v intencích požadavků, kladených v evropské právní literatuře na vědeckou práci, navíc průkopnickou svým charakterem, včetně značné rozsáhlosti (s německým resumé 270 stran). Zvlášť cenný se z tohoto pohledu jeví jeho obsáhlý exkurs do historie vzdělávání na evropských právnických fakultách a také i celkové zasazení "právního humanismu" do širších obecně kulturních souvislostí doby, v níž vznikl. Kniha má všechny předpoklady stát se nepostradatelnou pomůckou studentů při studiu evropských právních dějin a recepce římského práva, jakož i nedílnou součástí knihoven všech zájemců o hlubší poznání některých dalších stránek historie právní kultury.

(jk)


Poprvé

Bibliografická ročenka Univerzity Karlovy za rok 1994, která poskytuje informace o publikovaných výsledcích vědecké a vědeckopedagogické činnosti interních pracovníků UK v průběhu roku 1994, vychází jako celek v těchto dnech ve Vydavatelství Karolinum poprvé. Ústřední knihovna UK z podkladů jednotlivých fakult zpracovala do třídílné publikace celkem 10 152 záznamů s cílem podat nejen akademické, ale i ostatní veřejnosti základní informaci o úrovni výstupů z činnosti pracovníků UK. Dokonale se tak zprůhledňuje vědecký výkon naší vysoké školy.

(jak)


Foto Forum: Michaela Vlčková


K dějinám I. interní kliniky

"Podnět pro sepsání stručné historie I. interní kliniky vznikl krátce po mém nástupu na kliniku. V roce 1991 měla totiž klinika oslavit 120. výročí své existence. Ke slavnostnímu proslovu jsem potřeboval podrobnější údaje, ale ke svému překvapení jsem na klinice nalezl pouze několik separátních výtisků článků uveřejněných u příležitosti stého výročí založení kliniky. Tehdy jsem vyzval své spolupracovníky, zejména dříve narozené, aby nejen osvěžili svou paměť, ale aby systematicky vyhledávali zprávy o klinice." To jsou úvodní slova profesora Pavla Klenera, současného přednosty I. interní kliniky, prorektora UK, k publikaci, která pod názvem Dějiny I. interní kliniky právě vychází ve Vydavatelství Karolinum. Jak byla tato výzva splněna, posoudí samozřejmě čtenář publikace sám, ale zdá se, že pořadatel rukopisu doc. MUDr. Václav Jirásek, CSc., se snažil představit I. interní kliniku tak, aby nebyly opomenuty klíčové události její dlouhé historie (v publikaci jsou zpracovány nejstarší dějiny i současnost kliniky), významné osobnosti, které na ní v průběhu doby působily (prostřednictvím monografických studií významných osobností počínaje Bohumilem Janem Eiseltem přes - například - Ladislava Syllabu až po Pavla Klenera) a popsáno působení interních podoborů, na klinice praktikovaných (například hematologie, nefrologie, kardiologie, geriatrie aj.). Publikace je vybavena i velmi pěknými přílohami. Na křídovém papíře nalezneme kvalitní fotografie některých osobností, reprodukce stavebních plánů, reprint receptu z roku 1913 či fotografii dózy, v níž je uchováno mumifikované srdce prof. J. V. Krombholze (1782 -1843), jednoho z četných profesorů kliniky, kteří dosáhli evropského věhlasu. Publikace je také doplněna vyčerpávajícím přehledem pramenné literatury a jmenným rejstříkem. V závěrečné kapitole profesor Klener uvádí: "V roce 125. výročí svého založení stojí klinika na počátku velmi rozsáhlých změn při restrukturalizaci Všeobecné fakultní nemocnice. Tyto změny směřují k racionálnějšímu využití stávajících provozů nemocnice, což s sebou přinese nepochybně různé přesuny některých provozů a s tím související přesuny personální. Jak tyto nadcházející změny pozmění tvář I. interní kliniky, lze dnes stěží odhadnout. Věřme, že přinesou prospěch jak klinice, tak celé Všeobecné fakultní nemocnici."

Karel Janků