Forum III/4 - Fakultní forum

Cerge hlásí

Ve dnech 20. - 21. září 1996 se v CERGE UK konal první PhD Student Workshop, pracovní setkání studentů - doktorandů - CERGE UK se studenty z Evropy a Severní Ameriky. Tématem letošního setkání byla Ekonomika, politické a sociální rozměry ekonomické transformace a evropská integrace. Celkem bylo prezentováno dvacet pět prací, devět z CERGE a zbývající z Rakouska, Belgie, Francie, Velké Británie, Německa, Polska a USA. Na workshopu bylo zastoupeno 11 univerzit z 8 zemí, vzájemné setkání umožnilo navázání nových kontaktů mezi mladými ekonomy, které mohou vyústit do další výzkumné spolupráce. Univerzitní časopis vás bude o pořádaných akcích CERGE UK, plánovaných i do budoucna, informovat.
Kontakt:
CERGE UK
Beth Melofchik
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1
E-mail: Grad.Stud@CERGE.cuni.cz

Mezi politikou a psychologií

Ve třetím čísle časopisu Forum jsme přinesli zprávu o přijetí poradkyně vlády Jihoafrické republiky Acilie Schoemanové prorektorem UK prof. PhDr. Jaroslavem Vackem, CSc., při němž byla dohodnuta možnost obnovení kontaktů mezi UK a akademickou obcí JAR. V souladu s tímto setkáním bychom mohli chápat návštěvu psycholožky Ronelly Langleyové, Ph.D., z katedry psychologie jihoafrické Pretorijské univerzity. Dne 18. října 1996 přednesla na Univerzitě Karlově paní Langleyová přednášku na téma Hodnoty a společenská přeměna v JAR. Před zcela naplněným auditoriem interpretovala výsledky psychologického výzkumu, který zahrnoval zkoumání více než 5000 lidí, reprezentujících všechny velké kultury Jihoafrické republiky a poukázala na psychologické aspekty politických změn, jež mají dopad na společenské makro- i mikrosystémy včetně vlivu na psychiku jedince: "Politické přeměny v JAR, uskutečněné v roce 1994, a psychologické konsekvence z nich pramenící mají internacionální význam", sdělila přednášející a na závěr vyzvala studenty ke studiu na jejich univerzitě. Profesor Jiří Hoskovec z katedry psychologie FF UK nám po přednášce řekl, že Thomas Langley, velvyslanec JAR v České republice, který byl přednášce přítomen, vyjádřil v následné diskusi na katedře psychologie názor, že je nanejvýš potřebné, aby politikové znali mnohé ze sociálně-psychologických výzkumů tohoto druhu. Došlo ke shodě v názoru, že mezi politikou a psychologií existují úzké vztahy.

(jak)


Kolokvium a zajímaví hosté v CTS

Ve dnech 3. - 6. října 1996 pořádalo CTS - Archiv Jana Patočky, společné pracoviště UK, AV ČR a Bergische Universität Wuppertal - mezinárodní kolokvium o problémech překládání filozofických textů E. Husserla a M. Heideggera do slovanských jazyků. Kolokvium proběhlo v rámci programu INTAS (International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet) s podporou EU v Bruselu.

Zahájení proběhlo v Nostickém paláci a úvodní přednášku Philosophie und Theologie in Sein und Zeit přednesl Prof. Dr. Otto Pöggeler (Bochum).

Semináře CTS

Na pravidelných čtvrtečních seminářích CTS vystoupili tito hosté:
Kontakt:
CTS UK
Jana Pešková
Husova 4
110 00 Praha 1
Tel.: 2422 7869
E-mail: janacts@beba.cesnet.cz