Forum III/4 - Honorati

Návštěva přímo královská

Součástí oficiální třídenní státní návštěvy jordánského korunního prince Hasana bin Talála (od 28. října 1996) bylo také setkání s prezidentem a premiérem ČR - v průběhu přijetí u prezidenta Václava Havla došlo mimo jiné k podpisu prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi na léta 1996 až 1999. Korunní princ, nositel několika titulů z různých světových univerzit, je považován za vědecky zaměřenou a vysoce erudovanou politickou i odbornou osobnost, Vedle své politické činnosti vyvíjí korunní princ množství aktivit v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání: v roce 1970 byl pověřen založením Jordánské královské vědecké společnosti, v roce 1981 založil Arabské myšlenkové fórum, které si klade za cíl sdružovat intelektuální elitu arabského světa a přiblížit ji decisní sféře, stojí také v čele jordánské Rady pro vědu a výzkum.

V závěru státní návštěvy byla korunnímu princi Hasanovi dne 30. října 1996 v dopoledních hodinách v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze, udělena Pamětní medaile Univerzity Karlovy "za zásluhy o rozvoj česko-jordánských vztahů v oblasti akademické". Udělení Pamětní medaile je rovněž vyjádřením ocenění dosavadních aktivit jordánského hosta a stává se zároveň podnětem k dalšímu rozvoji v této sféře. Ve svém laudatiu řekl děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. František Vrhel, CSc., že "tradice arabistiky na Filozofické fakultě je nepřetržitá již od poloviny minulého století". V současné době pěstuje UK pravidelné kontakty nejen s Jordánskou univerzitou v Ammánu, ale i s dalšími jordánskými akademickými pracovišti, jak uvedl při svém představení kandidáta děkan FF UK. Rektor Univerzity Karlovy prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., ve svém krátkém vystoupení vyzdvihl význam působení významného jordánského hosta především při podpoře "školství, vědy a vzdělání...", a poté korunnímu princi vysoké univerzitní ocenění předal. V krátkém poděkování zaujal princ Hasan především myšlenkou "že velkým úkolem, který před světem stojí, je způsob koexistence - naše společná výzva k vytvoření multikulturního společenství se společnou civilizací. Dialog, který mezi sebou budeme prohlubovat, se stane prospěšným naší historii, kterou začneme psát lidským způsobem..." Slavnostní udělení Pamětní medaile V Brožíkově síni zakončil prorektor UK prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. Rektor UK vzácnému jordánskému hostu za přítomnosti jeho choti Sarvat, syna Rasheda a dcery Rahmy, osobně blahopřál a celému jordánskému národu popřál štěstí a rozkvět.

Na závěr své krátké návštěvy Staroměstské radnice se korunní princ Hasan bin Talál zapsal do Pamětní knihy Univerzity Karlovy.

(mich)

Jordánský korunní princ Hasan bin Talál přebírá Pamětní medaili Univerzity Karlovy z rukou rektora UK prof. Karla Malého (dvojice uprostřed), čemuž přihlížejí prorektor UK pro vědu a výzkum prof. Pavel Klener (vpravo) a děkan Filozofické fakulty UK doc. František Vrhel (vlevo).

Foto pro Forum: Jan Smit


Řád velkoknížete na Filozofickou fakultu

Zakladatel a senior Kabinetu baltistiky Ústavu východoevropských studií na FF UK prof. PhDr. Radegast Parolek, DrSc., obdržel dvě významná zahraniční uznání za mnoholetou vědeckou, pedagogickou, organizační, překladatelskou i popularizační činnost v oborech litevské a lotyšské literatury a kultury. Za zásluhy o česko-litevské vědecké a kulturní styky mu prezident Litevské republiky udělil medaili velkoknížete Gediminase. Během své pražské návštěvy předal ředitel Ústavu lotyšské literatury, folkloru a umění akademik Viktors Hausmanis profesoru Parolkovi, dosavadnímu čestnému doktoru Univerzity v Rize (1991), autorovi Srovnávacích dějin baltských literatur (1978), editorovi několika básnických knih a antologií i souborů litevských a lotyšských pohádek a autorovi řady vědeckých studií diplom zahraničního člena Lotyšské akademie věd. Úplný přehled činnosti vyznamenaného odborníka i v oborech baltistických obsahují dva personální bibliografické soupisy vydané Slovanskou knihovnou v Praze (1981) a kabinetem pro slovanskou filologii FF UK (1992). Dějinám české baltistiky bude věnován sborník Praha - Riga - Vilnius, jehož vydání Kabinet baltistiky chystá v příštím roce.

Ústav východoevropských studií na FF UK


Čestné doktoráty UK do Velké Británie a Švédska

V pondělí 21. října 1996 probíhal v Betlémské kapli slavnostní ceremoniál, kterému - kromě významných osobností z vedení Univerzity Karlovy, v čele s rektorem prof. JUDr. Karlem Malým, DrSc. - přihlíželi i rektoři českých a slovenských vysokých škol a členové diplomatického sboru.

Na návrhy vědeckých rad Lékařské fakulty UK v Plzni a Filozofické fakulty UK se udělovaly dva čestné doktoráty Univerzity Karlovy.

Na návrh LF UK v Plzni byla udělena čestná hodnost doktora lékařských věd honoris causa prof. Dr. Alanu Boydovi, profesoru University College v Londýně.

Čestný doktorát převzal prof. Boyde za zásluhy o rozvoj mikroskopických metod při pozorování tvrdých tkání. Jeho kladný vztah k přírodním vědám se počal rozvíjet již v mládí. Vystudoval stomatologii, ale rozhodl se pro dráhu učitelskou a vědeckou. Jeho vědecká teze The structure and development of mamalian enamel (vydaná v Londýně roku 1964) popisuje použití několika nových technik v transmisní a řádkovací elektronové mikroskopii a v rentgenové mikroanalýze. Tyto techniky byly v biologii něčím ojedinělým a prof. Boyde se stal prvním, kdo je aplikoval. Na základě svých výzkumů byl pozván na londýnskou University College, kde založil v rámci Anatomického ústavu Skupinu pro tvrdé tkáně (na této univerzitě přednáší prof. Boyde dodnes).

Prof. Alan Boyde pracuje jako člen mnoha vědeckých společností ve Velké Británii i ostatních zemích. Působí také v redakčních radách několika vědeckých časopisů - sám založil a rediguje časopis Scanning. V roce 1970 přijal prof. Boyde pozvání British Council a přednášel v Praze. Později navštívil Československo ještě několikrát a stal se hostujícím profesorem Lékařské fakulty UK v Plzni. Během jeho návštěv se vyvinula přátelská spolupráce s Ústavem molekulární biologie a genetiky, s Fyzikálním ústavem ČSAV a s Biofyzikálním ústavem LF UK v Plzni, která trvá i dnes. Profesor Alan Boyde je světově uznávaným odborníkem a významně se zasloužil i o rozvoj české vědy.

Druhý čestný doktorát, navržený tentokrát Filozofickou fakultou UK, byl udělen emeritnímu profesoru Univerzity ve Stockholmu, profesoru Göranu Malmqvistovi, za vědecké a překladatelské dílo v oboru sinologie a za mimořádné zásluhy o porozumění mezi kulturami.

Profesor Malmqvist studoval klasické a římské právo na Univerzitě v Uppsale, poté čínštinu a antropologii na Univerzitě ve Stockholmu. Stal se reprezentantem proslulé švédské školy čínských studií založené ve 20. a 30. letech filologem a lingvistou Bernhardem Kalgrenem, jehož se stal žákem. Působil jako profesor čínských a orientálních studií v mnoha zemích světa, ve Švédsku, Austrálii, Velké Británii, Číně. Stal se členem Švédské akademie, Královské švédské akademie literatury, historie a starého umění, členem Královské švédské akademie věd a mnoha dalších institucí. Dostalo se mu také několika významných ocenění a vyznamenání a stal se předním představitelem evropské a světové sinologie. Jako dlouholetý prezident Evropské asociace čínských studií vystupoval v sedmdesátých a osmdesátých letech na obranu a podporu české sinologie u nás i v zahraničí. Záslužnou aktivitou zůstává i jeho činnost týkající se obnovy pražské sinologické školy a obnovy české sinologie na Univerzitě Karlově.

Alice Kupčeková

Prof. Dr. Alan Boyde po udělení čestného doktorátu.
Prof. Göran Malmqvist (vlevo) při rozhovoru s prorektorem UK prof. PhDr. Jaroslavem Vackem, CSc. (vpravo) a významným českým sinologem prof. PhDr. Augustinem Palátem.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Zlatá pamětní medaile udělena geologovi

V návrhu pro kolegium rektora na udělení pamětní medaile Univerzity Karlovy prof. Davidu H. Watkinsonovi, Ph.D., vyzvedl prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. (profesor ložiskové geologie PřF UK, prorektor UK pro studijní záležitosti) jeho "vynikající výsledky v poznání hydrothermálních systémů magmatických hornin a zásluhy v rozvíjení mezinárodní spolupráce vědců ve střední Evropě". Kolegium rektora UK tento návrh podpořilo a Univerzita Karlova udělila profesoru Davidu H. Watkinsonovi dne 24. října 1996 Zlatou pamětní medaili.

Prvotřídní geologická kapacita, prof. D. Watkinson, pracuje na na Carleton University v Ottawě (profesorský titul získal v roce 1980), kde vytvořil školu magmatické petrologie a ložiskové geologie. Prof. Watkinson spolupracuje s mnoha kanadskými institucemi, zůstává v kontaktu s četnými světovými univerzitami (zejména USA, Francie, střední Evropa, ale také Korejská republika aj.). Již od roku 1974 se datuje odborná spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UK, kontakty s řadou osob přerostly i univerzitní půdu (např. Ústřední ústav geologický AV, průmyslové podniky). Profesor Watkinson pomáhal překonávat v tehdejších "normalizačních" letech odbornou izolaci Přírodovědecké fakulty UK předplatným časopisů, nejnovější literaturou, sbírkovým materiálem, návštěvami, přednáškami a exkurzemi. K České republice jej pojí i četné přátelské kontakty, budované v uplynulých desetiletích. Prof. D. Watkinsonovi předal medaili za vedení UK jeho velký přítel, prof. Zdeněk Pertold, prorektor UK. Děkan PřF UK prof. RNDr. Petr Čepek, CSc., po udělení vysokého ocenění znovu poděkoval kanadskému geologovi za to, že se k nám "nevrací jenom jako spolupracovník, ale především jako přítel... Nyní, když se k nám akademická i exkurzní svoboda vrátila, se znovu můžeme vracíme k běžným vztahům," zdůraznil děkan PřF UK a zakončil přáním: "...za všechno, co jste pro nás vykonal vám velmi děkuji a přeji vám ještě hodně návratů k nám!"

(mich)

Prof. Pertold (stojící) shrnuje zásluhy prof. Watkinsona. Na snímku zleva Dr. J. Hak (PřF UK), prof. D. H. Watkinson, Dr. J. Pertoldová (Český geologický ústav) a doc. E. Jelínek (PřF UK)

Foto Forum: Michaela Vlčková