Forum III/4 - Infoforum

Nadace Kreissl - von Coudenhove na UK

Dne 26. září 1996 podepsal profesor dermatologie Univerzity Ludvíka Maxmiliána v Mnichově Gerd Plewig, čestný doktor Univerzity Karlovy Rainer Kreissl a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. dohodu o zřízení Nadace Kreissl - von Coudenhove při Univerzitě Karlově v Praze.

Cílem nadace je podpora výměny vědeckých pracovníků a postgraduálních studentů mezi dermatologickými klinikami všech lékařských fakult UK a Dermatologickou klinikou a poliklinikou profesora Plewiga v Mnichově. Nadace bude také získávat prostředky pro nákup odborné literatury a přístrojového vybavení. Její základní kapitál představuje dar Dr. Reinhardta Kreissla a prof. Gerda Plewiga ve výši padesát tisíc marek.

JUDr. Jan Kuklík
vedoucí rektorské kanceláře


IPC UK otevřelo dveře

Za účasti vedení Univerzity Karlovy bylo po uplynulém zkušebním období dne 23. října 1996 oficiálně otevřeno Informačně-poradenské centrum UK. Ve svém sídle ve Školské ulici v Praze 1 uspořádalo IPC zároveň i Den otevřených dveří. Úvodní projevy přednesli rektor UK prof. Karel Malý a členové odborného a pracovnímu týmu, kteří se o vznik centra nejvíce zasloužili. Tato akce byla zároveň i poděkováním všem, kdo napomohli založení této instituce.

Informačně-poradenské centrum UK se zaměřuje na studenty Univerzity Karlovy, její studenty budoucí i absolventy. Zvláštní pozornost je pak věnována studentům zdravotně postiženým. Centrum nabízí informace o univerzitě, studijních oborech, formách studia, o sociálním zabezpečení studentů a přijímacím řízení. Poskytovány jsou zde i poradenské služby studijně-orientačního, sociálně-právního a psychologického charakteru, v budoucnu by IPC chtělo pořádat i zajímavé besedy, přednášky a konzultace.

Informačně-poradenské centrum UK nabízí své služby všem zájemcům v pondělí, středu a čtvrtek od 10 do 18 hodin, v úterý a pátek pak od 10 do 16 hodin.

Kontakt:
PhDr. Hana Urychová
Informačně-poradenské centrum UK
Školská 13a
110 00 Praha 1
Tel: 90 00 12 11, 90 00 23 29
E-mail: IPC@ruk.cuni.cz
URL: http://www.cuni.cz/cuni/ruk/ipc

(alk)

V útulném prostředí reprezentačních prostor IPC se konal Den otevřených dveří, kterého se zúčastnily i budoucí poradkyně, současné studentky FF UK, Šárka Sýkorová (vpravo) a Iveta Líbalová.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Úspěšná univerzitní spolupráce

V rámci exkurze třiceti studentů speciální pedagogiky z Univerzity v Dortmundu a jejich pedagogů, která se uskutečnila ve dnech 28. října až 1. listopadu 1996, navštívila Univerzitu Karlovu prof. Dr. Světluše Solarová. Prof. Solarovou, profesorku speciální pedagogiky na Univerzitě v Dortmundu, přijal 29. října 1996 v reprezentačních prostorách Karolina rektor UK prof. Karel Malý. Nejedná se o první kontakt mezi oběma univerzitami, ale již o výsledek meziuniverzitní dohody podepsané roku 1992, proběhla i vzájemná výměna studentů a byly vydány společné publikace (např. dvojjazyčná publikace o dalším vzdělávání učitelů). Zvláště pevné kontakty udržuje dortmundská univerzita s Pedagogickou fakultou UK, jejím děkanem prof. Helusem a s vedoucí katedry speciální pedagogiky PedF UK doc. Černou. Při setkání s vedením Univerzity Karlovy přednesla prof. Solarová návrh na vytvoření nástavbového studia v oboru kulturologie za spolupráce obou univerzit. Projekt by měl být v nejbližší době zpracován a zaslán k diskusi a posouzení. Není pochyb o tom, že bude na Univerzitě Karlově přijat kladně.

(alk)

Návštěva z Univerzity v Dortmundu při přijetí v reprezentačních prostorách rektorátu UK zleva: prof. Dr. Dietmar Schmetz, prof. Dr. Světluše Solarová.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Jak dopadly přijímačky?

Přijímací a odvolací řízení týkající se pregraduálního studia na fakultách UK ve školním roce 1996/97 skončilo. Zkusme se podívat na jeho výsledky řečí čísel.

Od samého počátku přijímacího řízení bylo zřejmé, že to letošní se bude vymykat trendu posledních let. Prvním výrazným momentem v přijímacím řízení pro školní rok 1996/97 byla zpráva o počtu podaných přihlášek ke studiu. Křivka, která každoročně kopíruje zájem uchazečů o studium na naší vysoké škole, prudce zamířila vzhůru. Chybělo málo, aby se její vrcholek dotknul hranice 42000 - v historii Univerzity Karlovy šlo o rekord. Oproti loňskému roku došlo k nárůstu o 6800 přihlášek. Záhy se však ukázalo, že mnoho přihlášek zřejmě nebylo podáno s dostatečným rozmyslem, a to i přesto, že administrativní poplatek za podanou přihlášku dosahoval až 500 Kč. Téměř 9500 přihlášek nebylo "realizováno", to znamená že jde o uchazeče, kteří přihlášku podali, ale nedostavili se k přijímacím zkouškám. I tento počet letos (oproti minulým letům) nápadně stoupl - o 1800!

Podle stavu ke dni oficiálního ukončení přijímacího a odvolacího řízení pro školní rok 1996/97 bylo ke studiu přijato celkem 7763 uchazeči, z toho 6664 do denního a 1099 do studia externího. Celkový počet přijatých uchazečů byl v porovnání s loňským rokem o 1303 vyšší. Děkani fakult letos přijali 7269 uchazečů. V odvolacím řízení bylo z více než 6600 projednaných odvolání vyhověno celkem 494 uchazečům.

JUDr. Gabriela Bilíková
odbor pro studium a záležitosti studentů RUK


Socrates/Erasmus

Česká republika vstupuje koncem letošního roku do vzdělávacího programu Evropské Unie Socrates, konkrétně do jeho vysokoškolské části pod názvem Erasmus. Charakteristika tohoto programu, včetně jeho významu pro Univerzitu Karlovu a nezbytných kroků pro jeho využívání, bude uveřejněna v příštím čísle časopisu Forum.