Forum III/4 - Kaleidoskop

Z partnerských časopisů

Vita Nostra Servis, zpravodaj 3. LF UK, věnuje mimořádné říjnové číslo volbám na 3. LF UK. V čísle 4 (na příspěvky bohatém a zajímavém) prof. Höschl píše, že "různé soukromé instituce nabízejí vzdělávací kurzy před přijímacím řízením na vysoké školy a je podezření, že si v nich načerno přivydělávají ti, kteří se potom jako pedagogové na přijímacích pohovorech přímo podílejí". Značka zer podává přehled čtyř metod podvádění u zkoušek a značka vns v článku Náš tajemník byl sympatický, ale nevydržel, sděluje, že od 1. 10. 1996 byla funkcí tajemnice 3. LF UK pověřena Věra Tomášková.

Žurnál UP, týdeník Univerzity Palackého v Olomouci, vydal zvláštní číslo, které je věnováno letošnímu zářijovému setkání absolventů UP. V řádném prvním čísle letošního ročníku (6) Žurnálu UP je mimo jiné představen nový obor, který je od letošního roku přednášen na FF UP: angličtina a aplikovaná ekonomika. Ve druhém zvláštním čísle je uveřejněn projev prezidenta republiky Václava Havla u příležitosti 47. konference rektorů evropských univerzit, která se konala v Olomouci 3. a 4. října 1996. Prezident republiky v něm mj. řekl: "Jsem přesvědčen, že má-li evropská univerzita nejen zůstat, ale daleko zřetelněji se stát právě oním prostorem, v němž se člověk 'obrací k jedinému', tedy prostorem nového duchovního sebeuvědomění evropského člověka, pak si musí zachovat svou institucionální nezávislost a svou autonomii a převzít spoluzodpovědnost za věci obecné."

Listy Ostravské univerzity přinášejí v zářijovém čísle obsáhlý úvodník rektora univerzity prof. RNDr. Jiřího Močkoře, DrSc. V oblasti pedagogické považuje napříště za nejdůležitější zaměření univerzity na dva základní aspekty: na kvalitu pedagogického sboru a na rozšiřování nabídky v oblasti celoživotního vzdělávání. "První aspekt souvisí s obecně přijímaným názorem, že kvalita univerzity je dána především kvalitou jejích učitelů. A právě kvalita univerzity bude dle mého názoru v příštích letech rozhodující pro přidělování například státních finančních prostředků." Říjnové, graficky velmi hezky upravené číslo tohoto listu (šéfredaktorka Mgr. Šárka Ševčíková) vychází jako mimořádné, a to u příležitosti pěti let trvání Ostravské univerzity. Tomuto tématu jsou podřízeny všechny příspěvky.

Zpravodaj FSV UK v prvním (říjnovém) čísle zveřejňuje harmonogram voleb kandidátů do Akademického senátu FSV UK na nové funkční období. Volit se bude v budově Hollaru ve dnech 7., 11. a 13. listopadu 1996. Ve Zpravodaji je projev děkana FSV prof. M. Petruska k magistrům, který pronesl v září. Je velice poutavý. "Jde o to," řekl v něm dosavadní děkan, "že proces vzdělávání a intelektuálního sebezdokonalování je proces nikdy nekončící. Nechci-li, aby tato věta byla pouhou frází, připomenu myšlenku jednoho z našich nejbystřejších filozofů a sociologů - Václava Bělohradského, který věcně právem říká, že dnes nelze býti vzdělancem, snad nanejvýš jenom desetinovzdělancem či setinovzdělancem." Ve druhém čísle Zpravodaje FSV UK Praha je představen kandidát na funkci nového děkana FSV UK. Je jím prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. Ten do listu napsal: "Pokud by legální rámec umožnil, aby dosavadní děkan pokračoval ve své práci na vedení fakulty, jež je z velké míry jeho dítětem, nekandidoval bych."

Fleš (č. 1 z 10. října 1996) vydává 1. ročník oboru žurnalistika FSV UK v semináři Žurnalistická tvorba, a to jako cvičný čtrnáctideník. Duchovní matkou tohoto čísla byla, jak je uvedeno v tiráži, PhDr. Bára Osvaldová. V listě Marek Vosátka komentuje nový vůz mladoboleslavské automobilky Škoda, a.s. O vzhledu nové Octavie napsal: "Že designérům u VW chybí jakýkoliv náznak fantazie je všeobecně známo a protože domácí stylisté zatím chybí (všeuměl Knížák byl pravděpodobně pro Němce nepřijatelný) vypadá nová Octavia tak jak vypadá." V mimořádném čísle Fleše (ze 17. října 1996) na otázku redakce Co očekáváte od nového děkana? odpovídá PhDr. Nora Dolanská, odborná asistentka IKSŽ: "Očekávám, že bude zachována proporcionalita oborů. Aby nebyly upřednostňovány některé na úkor jiných."

Akademické fórum, časopis VŠB - Technické univerzity Ostrava v říjnovém čísle uvádí, že od 1. 1. 1997 začne pracovat nově zřízená Stavební fakulta, kam do prvních ročníků budou studenti přijímáni od školního roku 1997/1998.

AULA 3/96, periodikum, které vydává Centrum pro studium vysokého školství ČR, přináší velmi zajímavý projev profesora Josefa Hlaváčka, který přednesl v Karolinu u příležitosti jmenování nových profesorů. Pro oživení odborných článků se vyskytuje v časopise také několik aforismů. Například básník O. Březina řekl: " Jakmile člověk něco napíše, už to vlastně není pravda, poněvadž je to pravda jen toho okamžiku. Pravda je složitá."

(jak)