Forum III/4 -Různé

Dětský lyžařský kurz

Odborová organizace rektorátu UK opět připravuje lyžařský kurz, který se bude konat ve dnech 3. - 10. ledna 1997 na Patejdlově boudě v Krkonoších pro děti zaměstnanců všech fakult UK, a to ve věku od 9 do 15 let.
Sportovní výcvik povedou cvičitelé lyžování.

Cena kurzu: 1.900,- Kč

Cena zahrnuje nocleh, stravu 5 x denně, dopravu autobusem, dopravu zavazadel rolbou, pojištění, lékaře, cvičitele, vlek u chaty po celou dobu pobytu.

Odjezd je 3. ledna 1997 v 9.00 hod. z Opletalovy ulice (proti vchodu do Hlavního nádraží)

Sraz účastníků je v 8.30 hod. na výše uvedeném místě.

S případnými dotazy, které se týkají lyžařské vybavenosti a vhodnosti oblečení dětí a zkušeností cvičitelů z výcviku v minulých letech, se obraťte na níže uvedené organizátory:

doc. Petr Malý, tel. 9912220 (po 20.00 hodině)
prof. Čestmír Čepelka, tel. 4016935 (po 20.00 hodině)

Písemné přihlášky přijímá Jana Rakičová, Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 do 15. prosince 1996.


Oprava

V čísle 2 našeho listu redakční šotek trochu vycenil zoubky a způsobil, že v článku profesora Jaroslava Nešetřila Jeden z deseti ubral doc. RNDr. Jiřímu Matouškovi, DrSc., jeden vědecký gradus a přiřkl mu "jenom" hodnost CSc. V článku PhDr. Mileny Mazačové Nová služba Univerzitě Karlově byla šotkem chybně pojmenována databáze obsahující bibliografické údaje výzkumných prací na téma evropské integrace, její správný název je EURISTOTE.

(red)


Univerzita Karlova vydala brožuru s informacemi o přijímacím řízení k pregraduálnímu studiu na fakultách UK pro školní rok 1997/98. Brožura je určena pedagogicko-výchovným poradcům, středním školám a dalším institucím, které mají možnost zprostředkovat informace širší veřejnosti.

O brožurku si lze napsat adresu:
Rektorát Univerzity Karlovy
odbor pro studium a záležitosti studentů
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
(do vyčerpání zásob). Individuální zájemci mají informace k nahlédnutí v pedagogicko-psychologických poradnách a na školských úřadech.


Den otevřených dveří

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze v letošním roce otevírá své dveře dne 25. listopadu 1996 od 8 do 16 hodin.

Dopoledne lze získat informace o MFF UK a studiu na ní v Národním domě (Náměstí Míru 9, Praha 2), odpoledne pak ve většině budov Matematicko-fyzikální fakulty (Ke Karlovu 3 a 5, Malostranské náměstí 25, V Holešovičkách 2).

Program bude opravdu pestrý: k dispozici budou podrobné informace o možnostech studia, o tom, čím fakulta žije a co dělá pro středoškolské studenty ... Bude možné navštívit všechny katedry a ústavy MFF UK, při besedách a exkurzích se seznámit se škálou jejich výukových, vědeckých i výzkumných aktivit a je připravena i přednáška prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR.

Kontakt:
Oddělení pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 02/21911283
nebo
Studijní oddělení MFF UK
tel. 02/21911263

(alk)