Forum III/4 - Seznam rubrik

logo časopisu


U data 17. listopad je v kalendáři poznámka: Den boje studentů za svobodu a demokracii. Do jaké míry to byl boj úspěšný? To nechávám vašim úvahám. Udělali by dnešní univerzitní studenti totéž? Mají v sobě tolik aktivity a podobný politický rozhled? Nejpřesnější odpověď na tento dotaz najdeme přímo na půdě akademické, u rektora Univerzity Karlovy: "Dnešní studenti už jsou jiní než ti, kteří v roce 1989 dělali revoluci. Během pár let nastoupila úplně jiná generace. Ti, kdo tehdy odstartovali polistopadové změny, byli aktivnější a měli naprosto jasné politické vidění. Dnešní studenti se už tolik nezajímají o politiku, ale spíš o kvalitu svého vzdělání a možnosti kvalitního uplatnění. Jsou dychtivější, zvídavější, pilnější, ze středních škol jsou mnohem lépe připraveni." Nezbývá než souhlasit.

Foto Forum: Michaela Vlčková


Akademický rok zahájil říjen přeplněný imatrikulacemi. Tisíce mladých tváří se zařadilo do skupiny univerzitního "študáctva" a vyslechlo rozvité věty rad od lidí v této "branži" o hodný kus zběhlejších. Ve slavnostních chvílích bylo možno slyšet z projevu jednoho z prorektorů UK slova o právech a povinnostech nových studentů. Povinností je celá řada a studenti si jich jsou plně vědomi. Méně však využívají svá nezadatelná práva, to znamená možnosti práva volit nejen do vedení fakulty, ale do vedení celé univerzity. Spornou otázkou zůstává stále i vztah student versus pedagog. Studenti bývají svými profesory často oslovováni téměř důvěrně "pane kolego". Měli by však při běhu semestry svých specializací slova kolegialita využívat ve všech souvislostech, které přináší. Kolegialita není totiž jednosměrnou ulicí ...

Redakce


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: PhDr. Karel Janků, Alice Kupčeková.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo III/4 vychází 18. 11. 1996.
 • Uzávěrka čísla 6. 11. 1996.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" a systémem E - mail forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.