Forum III/5 - 650 let

Oficiální logo výročí

Sedmičlenná soutěžní porota vyhodnotila čtyři návrhy užší soutěže na oficiální logo 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Na našem snímku jsme zachytili zasedání komise, zprava prof. Josef Petráň, prof. Josef Koutecký - děkan 2. lékařské fakulty UK a generální sekretář oslav, rektor UK prof. Karel Malý - předseda komise, prof. Petr Wittlich - ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK, Ing. Josef Kubíček - kvestor UK, doc. Jiří Kropáček - Ústav pro dějiny umění FF UK a akademický malíř prof. Jan Solpera - UMPRUM.

Komise se shodla na tom, že nejvhodnějším logem bude jedna z předložených variant předložených návrhů bude jedna z variant prof. Zdeňka Zieglera (UMPRUM) - autorovi byly doporučeny ještě definitivní úpravy pro použití loga v jazyce českém a latinském. Pro základní účely (např. dopisní papíry) se bude používat černobílá varianta v kombinaci se znakem UK - obrazem pečeti z poloviny 14. století. Lze užívat i samotné logo bez znaku, ale zároveň také variantu kombinace umístění znaku nad textem nebo pod textem loga.

Pro slavnostní použití se dá zvážit i barevná kombinace černé a červené barvy, s tím, že červeně bude vytištěna páska s nápisem "Univerzity Karlovy" (česky) a "Universitatis Carolinae" (latinsky). Oficiální logo se používá od 28. listopadu 1996 - tj. dne konání tiskové konference k 650. výročí UK na rektorátu Univerzity Karlovy - při označení všech materiálů k oslavám.

(red)

Foto Forum: Michaela Vlčková


Anketa rektora UK
k 650. výročí založení UK

Jak jsme oznámili v minulém čísle časopisu Forum, vyhlásil rektor UK k 650. výročí založeni UK anketu, v níž vyzval celou akademickou obec (pedagogické a vědecké pracovníky UK, studenty a ostatní pracovníky UK), aby v odpovědích na anketní otázky vyjádřili své názory na současnou i budoucí podobu Univerzity Karlovy. Pro ty, kterým se číslo časopisu nedostalo do rukou, připomínáme, že okruh anketních otázek není zdaleka vyčerpávající a že prostřednictvím ankety lze sdělit jakýkoliv názor, který souvisí se současným stavem či budoucí perspektivou Univerzity Karlovy.

OKRUH ANKETNÍCH OTÁZEK

 • Jaké podoby by, podle vašeho názoru, měla Univerzita Karlova dosáhnout na prahu dalšího tisíciletí?
 • Jak byste hodnotil(a) současný význam univerzitního vzdělání?
 • Jak byste definoval(a) význam vysokoškolského vzdělání ve vývoji naší společnosti?
 • Jaká záležitost úrovni, kterou předpokládáte, tomuto trendu brání?
 • Jaké konkrétní změny byste při univerzitní transformaci navrhoval(a)?
 • Jakým způsobem by se měl modifikovat systém terciálního vzdělání v Evropě? Jakou roli přisuzujete naší univerzitě v tomto systému?
 • Kontakt:
  Pokud se rozhodnete odpovědět, sdělte svou odpověď na některou z níže uvedených kontaktních adres. Delší příspěvky posílejte, prosíme, na disketách, nebo využijte elektronickou poštu. Pokud uznáte za vhodné, uveďte své jméno, adresu, pracoviště a druh spojení. Rádi uvítáme vaši odpověď na jiné, libovolné téma, vaši kritiku i další poznámky.
  Forum UK
  Ovocný trh 3-5
  116 36 Praha 1
  Tel.: 02/ 24 491 348, 02/ 24 491 619
  Fax : 02/ 24 491 309
  E-mail: forum@cuni.cz