Forum III/5 - Ex libris

Při příležitosti akcí, které pořádala Pedagogická fakulta UK v rámci oslav 50. výročí svého založení, dostávali účastníci, hosté, novináři čtyři publikace, které se k činnosti PedF UK úzce váží. Jaké publikace to byly ?

  • První z nich nese název PedF UK - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Jde o informativní brožurku (40 stran včetně obrazových příloh). V úvodu brožury je stručný historický pohled na dějiny univerzity a Pedagogické fakulty s možnostmi studia, které PedF UK nabízí. Vlastní text je přehledem činnosti všech kateder PedF UK a dvou jejích ústavů. Brožurka je vybavena ilustračními fotografiemi dobré úrovně.
  • Druhá publikace nese název Z historie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jejím autorem je doc. PhDr. Chrudoš Vorlíček, CSc. Nejde o vyčerpávající přehled historie Pedagogické fakulty, ale o přiblížení základních uzlových období, která poznamenala vývoj PedF UK. Kniha je uvedena nástinem některých názorů nejvýznamnějších českých pedagogů moderní doby (F. Drtiny, O. Chlupa a V. Příhody) na reformu učitelského vzdělání. V dalším textu je rozvedena činnost PedF UK od roku 1946 do roku 1995.
  • Bibliografická ročenka PedF UK 1994-1995 je přehledem publikační činnosti interních pracovníků Pedagogické fakulty. Tato ročenka je - jak uvedeno v úvodu PhDr. P. Lipertovou a PhDr. I. Janošovou - první svého druhu. Hlavní její částí jsou záznamy, rozdělené do tří skupin: první skupina zaznamenává práce za rok 1994 a čítá 568 záznamů, ve druhé skupině jsou práce za rok 1995 (810 záznamů) a třetí skupina obsahuje 583 záznamy o další vědecko-pedagogické činnosti za rok 1995. Závěrečnou část ročenky tvoří autorský rejstřík.
  • Zcela odlišné pojetí má publikace Hledání učitele - Škola a vzdělání v proměnách času. Není soupisem, či přehledem jednotlivých faktů, je souborem dvaceti dvou příspěvků, z nichž některé byly předneseny na sympoziu Učitel v proměnách času, konaném 11. listopadu 1996. Tento pohotově vydaný sborník je, zdá se, dobrou ukázkou toho, že česká pedagogika opustila ideologická klišé, která pedagogické bádání v minulých letech pevně svazovala. Zároveň je ukázkou šíře témat, o nichž pedagogika bádá. Každý příspěvek je něčím přínosný: tematikou, zpracováním, pedagogickým závěrem či apelem. Jistým způsobem jde o zajímavě zpracovaný přehled současné teoretické úrovně pracovníků PedF UK.
  • Karel Janků