Forum III/5 - Seznam rubrik

logo časopisu


Vážení čtenáři,

opět k vám přicházíme s monotematickým číslem, jehož posláním je informovat akademickou obec o práci jednotlivých fakult či součástí UK. Dvě čísla letošního ročníku (první a třetí) byla věnována Právnické fakultě UK a 1. lékařské fakultě UK. Že vás toto číslo chce seznámit s některými oblastmi činnosti Pedagogické fakulty UK není náhoda, vždyť fakulta slaví padesát let od svého založení. To je jistě dobrý důvod pro to, abyste se s historií fakulty, zamyšlením nad jejím dalším posláním i anketou se studenty seznámili. Autory příspěvků jsou většinou pracovníci PedF UK, nebo redakce Forum.

Redakce


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: PhDr. Karel Janků, Alice Kupčeková.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo III/5 vychází 2. 12. 1996.
 • Uzávěrka čísla 18. 11. 1996.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" a systémem E - mail forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.