Forum III/6 - 650 let

Tiskovka k jubileu UK

První zprávy o celkovém rámci výročí 650 let od založení Univerzity Karlovy dostali rozhlas, televize a novináři z deníků i časopisů na tiskové konferenci pořádané 28. listopadu 1996. Rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., ve svém úvodním slově prohlásil, že se snad novinářům může zdát konání tiskové konference vzhledem k datu výročí trochu předčasné, ovšem uspořádání tak obrovské akce nejméně roční předstih vyžaduje: "V domácím i mezinárodním ohledu vzbuzuje výročí Univerzity Karlovy velký ohlas." K oslavám jubilea vede UK hned několik důvodů. Univerzita Karlova zůstává symbolem nejen české vzdělanosti a je nutné zviditelňovat její vzdělávací, vědeckou i evropskou kontinuitu. Dosavadní výročí, jak prohlásil rektor UK, byla vždy něčím poznamenána: 500 let (konané v roce 1848), 550 let (v roce 1898) a 600 let (v roce 1948): "Jde o velké kulaté výročí, které budeme tentokrát slavit poprvé na svobodné univerzitě a ve svobodném státě."

Na závěr prof. Karel Malý médiím sdělil, že oslavy na UK začnou 17. listopadu 1997 a skončí 7. dubna 1999. Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., vědecký sekretář oslav, poté přítomným přiblížil obsahový rámec oslav: "Organizační struktura oslav počítá s centrálními akcemi, kde UK vystupuje jako jednolitý celek a dále s akcemi jednotlivých fakult. Hlavní jsou záležitosti vědecké a pedagogické. Samozřejmě program doplňují akce prvořadého společenského charakteru. V prostorách rekonstruovaného Karolina bude probíhat celoroční výstava, kde se v šestitýdenních blocích představí jednotlivé fakulty. V rámci oslav se budou udílet čtyři různá ocenění světovým osobnostem vědy, kultury a politiky. Čestné doktoráty, jubilejní pamětní medaile UK významným zahraničním (i českým) reprezentantům, kteří prospěli naší univerzitě, pamětní medaile UK za zásluhy pro vynikající pracovníky UK a zvažuje se také udělení Ceny Karla IV." (Pozn. redakce: Cena Karla IV. je ocenění udělované společně Univerzitou Karlovou a magistrátem hlavního města Prahy): "Všechny fakulty podávají na tato ocenění své návrhy. Nepřipustíme žádnou devalvaci v udílení těchto poct." Vědecký sekretář oslav prof. Koutecký také dodal, že pojetí oslav založení UK by mělo vést ve všech ohledech ke zvýšení kulturnosti, kterou nutně musí naše univerzita představovat. Historik PhDr. Michal Svatoš, výkonný místopředseda SAP UK, poté vyzval bývalé studenty, učitele a zaměstnance UK, aby vyjádřili podporu své almae matri - prostředky, které by UK věnovali, budou užity "ve prospěch celé akademické obce, projeví se nejen ve stipendijní podpoře, ale i v podpoře emeritním členům pedagogického sboru".

Všichni přítomní poté odpovídali na četné dotazy novinářů. Na otázku MF Dnes jaký dárek k jubileu by rektor sám pro univerzitu přivítal, prohlásil prof. K. Malý: "České vysoké školy by potřebovaly tři až pět miliard korun na modernizaci a obnovu svého vybavení - to bych pokládal za skvělý dar - kdyby český Parlament tento potřebný finanční obnos vyčlenil ne z klasického státního rozpočtu, ale například z peněz Privatizačního fondu." Zajímavý byl dotaz na počet absolventů, kteří prošli Univerzitou Karlovou za uplynulých 650 let. Prof. K. Malý řekl, že podobná statistika neexistuje a bylo by možné počet absolventů jen odhadnout. Odhadnout by se musel i počet pražských rektorů, protože v některých (i velmi dlouhých obdobích) byli rektoři dva. Redaktorka stanice Kabel plus, která svým dotazem tiskovou konferenci uzavřela, se rektora UK zeptala, kterou z předpokládaných změn na univerzitě pokládá za zásadní. Podle prof. Karla Malého především musí zmizet bariéry mezi fakultami, "které brání horizontálnímu pohybu studenta a vědce v rámci naší univerzity i mezi ostatními vysokými školami".

(mich, alk)

Dvaceti novinářům a dvěma televizním štábům bylo během tiskové konference představeno také oficiální logo oslav - náš snímek ze Zelené posluchárny RUK zachycuje předsednický stůl - zprava: prof. PhDr. Josef Petráň, CSc. (ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy - Archívu Univerzity Karlovy), prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. (děkan 2. LF UK a vědecký sekretář oslav), prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. (rektor UK), Mgr. Martin Bartůněk (tiskový mluvčí UK), Ing. Josef Kubíček (kvestor UK) a PhDr. Michal Svatoš (výkonný místopředseda SAP UK, Ústav dějin UK).

Foto Forum: Michaela Vlčková