Forum III/6 - Anketa

Můj názor

k anketě rektora UK k 650. výročí Univerzity Karlovy

Ad "podoba UK na prahu 3. tisíciletí":

Univerzitu Karlovu si představuji jako vrcholovou, všestranně co nejsamostatnější organizaci vysokoškolského vzdělávání a bádání, celosvětově uznávanou (dokonce i u nás), hrdě a sebevědomě vedenou, zbavenou zbytečného balastu administrativního a těžkopádného byrokratického centralismu, panujícího v rezortu MŠMT. Doporučuji fakultám ponechat co největší odbornou a hospodářskou autonomii v duchu všeobecně dohodnutého a kontrolovaného cíle UK. Fakultní ústavy/katedry doporučuji považovat za rozhodující strukturní a funkční základ vysokého školství, rovněž s maximální možnou samostatností (např. rozhodování o užívání přidělených prostředků od rezortu školství, ještě více o těch, které ústavy získají svou aktivitou - granty, vedlejší hospodářská činnost...) a za pomoci střídmého administrativně hospodářského aparátu fakult. Přijímání studentů ke studiu na fakultách UK by mělo být dáno především jejich zájmem (vyhraněným hlubokým zájmem) a ne honbou za získáváním bodů v písemných anonymních testech (sklízíme trpké plody v podobě "počítačové generace", jejíž uniformita umožňuje absolvovat přijímačky stejně dobře na techniku, jako na medicínu či práva. To vše bez jediného slova s vysokoškolským učitelem.

Ad "význam vysokoškolského vzdělání pro vývoj společnosti":

Už pomalu nemám sílu (a ani chuť) neustále opakovat obecně známé pravdy (historií tisíckrát a jednou ověřené) typu "vzdělání je moc" nebo "výchova a vzdělání jsou klíčem ke všemu". Stejně pak i to, že "charakter je moc". Tohle sice u nás platívalo, platí to i dnes pro OSN, EU, WHO, OECD..., pro mnohé země se zažitou demokracií, ale v současnosti ne pro ČR. Bohužel! V zemi, kde žádné peníze nesmrdí, kde nově graduovaní lidé raději pracují za přepážkami finančních úřadů nebo jsou "cesťáky" (pardon "dealery"), kde představitelé státu (byť sami graduovaní a mnohdy přímo dychtící po dalších vysokoškolských titulech) nejsou s to ocenit práci a vážnost například lékaře, učitele či vědeckého pracovníka a postavit je na odpovídající místo ve společnosti (vzpomene si ještě někdo na hodnotový žebříček v 1. republice, na triumvirát "kantor - doktor - farář"?).

Ad "zábrany žádoucího postavení UK":

Především politikaření, spojené s egoismem, pošlapání hodnot typu charakter, čest, úcta k rodině, bližnímu, ke své škole, k tradicím, ochota vyslechnout názor druhého (byť s ním nesouhlasím), ignorování slušnosti, citu (s poukazem, že se to nevyplácí, že musíme být racionální, tržní), a na druhou stranu zbožnění trhu jako jediné skutečné hodnoty, pro kterou je hodno žít a k níž třeba vše vztahovat. Vysoké školy pouze odráží celospolečenské klima. Nezmění-li se společnost, nezmění se ani vysoké školství, tedy ani UK.

Ad "návrhy konkrétních změn pro transformaci UK":

Jakékoli účinné transformační univerzitní úsilí je a bude sisyfovskou prací bez transformace přístupu představitelů ČR, včetně ministerstva školství, ke vzdělání a bádání. Vzpomeňme vývoje oněch posledních šesti let. Ani jednání grémia rektorů VŠ ČR s našimi "politiky" a současně "odborníky" ve školské a vědecké politice k ničemu zásadnímu nevede. To zásadní spočívá například v zákonodárství. Vždyť my nejsme s to přijmout ani nový vysokoškolský zákon a tak se nedivme, že pro nevůli politiků (spíš "politikářů" a jejich politických stran) jdou celospolečenské zájmy stranou. Zrušili jsme také vědecké hodnosti CSc. a DrSc. (teď se k nim zase potichoučku vracíme), protože nemáme co nabídnout absolventům postgraduálního studia, kteří - světe div se - si dovolili dostudovat, a kterým vystavujeme potvrzení, že dané studium absolvovali.
To, co jsem napsal, zní možná drsně. Je to však, bohužel, pravda a současně smutné vysvědčení. Zdůrazňuji, že ne pro almu mater, Univerzitu Karlovu. Co přeji své vysoké škole u příležitosti nadcházejícího 650. výročí jejího založení? Aby se ctí přežila a byla připravena plnit úkoly dnešní doby na vysoké úrovni historických tradic, a to ihned, jakmile naše společnost a její představitelé zmoudří. Neboť "vedení a charakter = moc".

prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc.
vedoucí katedry hygieny a preventivního lékařství
LF UK v Hradci Králové