Forum III/6 - Ex libris

Důležité informace o PGS

Snahou o nejdůkladnější informaci o postgraduálním doktorském studiu bylo vedeno vydání Ročenky postgraduálního doktorského studia na Univerzitě Karlově 96/97, kterou do tisku připravilo Centrum doktorských studií UK. Ročenka ve velkém záběru informuje o podmínkách přijímacího řízení, průběhu studia, studijních povinnostech a o právech a možnostech doktorandů. Zájemce seznamuje také s povinnými zkouškami, které je nutné během studia vykonat a které se na jednotlivých fakultách a v jednotlivých oborech různí.

Vedle podrobnějšího popisu oborů (kterých je na Univerzitě Karlově 267) a jejich studijních požadavků, publikace poukazuje i na práva a možnosti doktorandů v sociální oblasti. Je zde možné najít i možnosti zahraniční spolupráce v oblasti postgraduálního doktorského studia na univerzitách, s nimiž má UK podepsané zprávy o spolupráci.

Samostatnou kapitolu tvoří studijní podmínky a možnosti zahraničních doktorandů: v jakém jazyce může daná fakulta vést výuku zahraničních doktorandů, jaké jsou podmínky jejich přijetí do PGS a finanční podmínky těch, kteří si své studium platí. Ročenka je první publikací svého druhu, která na UK vychází. Její sestavovatelé proto v předmluvě podotýkají, že přivítají všechny další náměty či připomínky pro její příští zpřesnění, rozšíření či jakékoliv další zkvalitnění. Zkrácené anglické vydání ročenky, vyjde začátkem příštího roku.

PhDr. Jana Sturzová
Centrum doktorských studií UK,
odbor pro studium a záležitosti studentů RUK