Forum III/5 - Infoforum

Nejvyšší studium dokončeno

Den 28. listopad 1996 se stal pro 53 absolventy Univerzity Karlovy dnem velmi významným. Slavnostním aktem v Betlémské kapli v Praze - doktorskou promocí, ukončili svá doktorandská studia studenti devíti fakult Univerzity Karlovy: FF UK, PřF UK, PedF UK, MFF UK, FaF UK, PF UK, ETF UK, KTF UK, LF UK v Hradci Králové a 1. LF UK. Prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. děkan Přírodovědecké fakulty UK, se v úvodních slovech zmínil o významu tohoto aktu. Prohlásil, že jde o uzavření kvalitativně nejvyššího stupně studia, který u nás existuje. Je to studium, v němž je úzce spjata činnost badatelská s činností vzdělávací, kde rozdíl mezi pedagogem a studentem je setřen a kde se vytváří počátek vědeckých partnerských a kolegiálních vztahů. Prof. Čepek se obrátil na doktorandy širokého spektra odborností, na všechny, kteří jsou sjednoceni univerzalitou UK i na ostatní, spojené zažitými zkušenostmi studia v totalitní éře, zásadními politickými změnami a prožitkem počínajícího prosazování badatelských svobod i jejich plného rozvinutí. "Takovou zkušenost žádná předchozí mladá vědecká generace neprožila", řekl prof. P. Čepek. Na závěr připomenul doktorandům zásady badatelské práce: pravdivost, poctivost, vědomí etického rozměru - "tyto zásady by měly být trvalým poutem mezi novými doktorandy a Univerzitou Karlovou".

Karel Janků

Prorektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc. (uprostřed), děkan PřF UK prof. RNDr. Petr Čepek, Csc. a v pozadí někteří z děkanů fakult, jejichž studenti skládali slavnostní přísahu při příležitosti zakončení doktorandského studia.

Foto Forum: Michaela VlčkováPo skončení ceremoniálu někteří noví doktorandi řekli časopisu Forum...

MUDr. Jiří Kostka, PedF UK (autor dizertační práce Výchova k odpovědnému rodičovství a zdravému životnímu stylu): "Jako dětský lékař mám k problematice disertační práce blízko. Na Pedagogické fakultě učím speciální pedagogiku. Své univerzitě zůstávám věrný."

Mgr. Martin Chládek, MFF UK (autor dizertační práce Studium struktury tenkých vrstev a multivrstev): "Motivací k napsání dizertace mi byla diplomová práce. Chuť ji prohloubit a rozšířit. Na univerzitě jsem nezůstal. Jsem už půl roku zaměstnán mimo univerzitní půdu."

ThLic. Michael Slavík, KTF UK (autor dizertační práce Představy o manželství a jejich právní relevance v CIC): "Pracuji u intediecézního církevního soudu a považoval jsem za dobré zpracovat téma, s jakými představami lidé vstupují do manželství, protože jde o významnou záležitost i pro činnost církevních soudů ve věcech manželských."

Mgr. Leoš Bláha, PřF UK (autor dizertační práce Komplexové chování iontů Pd(II) a Pt(II) vůči fosfonovým analogům běžných aminokyselin a jejich dipeptidů): "Mým motivem k tomu, abych prošel doktorandským studiem bylo, že jsem mohl pokračovat v tématu diplomové práce, které považuji za velmi zajímavé, zejména proto, že vidím možnost uplatnění výsledků této práce v lékařství. V současnosti pracuji jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě UK. A budoucnost? O tom bych zatím nerad mluvil."

RNDr. Ruth Tachezy, PřF UK (autorka dizertační práce Diversity of papillomaviruses): "Několik let pracuji na tématu různorodosti papilomavirů. V práci jsem zúročila svůj zájem o výzkum v oboru rakoviny a virologii. Pracuji v Ústavu hematologie a krevní transfúze na oddělení experimentální virologie, ale s fakultou jsou v kontaktu."

JUDr. Alena Macková (na našem snímku; autorka dizertační práce na téma Nezávislost soudců): "Téma jsem si vybrala z mnoha důvodů. Téma skýtá mnoho úskalí a mnoho lidí se cítí z mnoha důvodů k němu vyjádřit. Já, jako asistentka Právnické fakulty, jsem cítila velkou potřebu se s touto otázkou sama pro sebe vypořádat."

Karel JankůCeny pro nejlepší absolventy UK

Na zasedání vědecké rady dne 28. listopadu 1996 udělil rektor Univerzity Karlovy pěti absolventům UK ceny za vynikající studium a dosahování významných výsledků ve vědecké, výzkumné a odborné činnosti na fakultě v průběhu studia.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů udělil rektor UK Mgr. Rostislavu Mayerovi, absolventu Fakulty sociálních věd UK, Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědních oborů Mgr. Ivaně Srnové, absolventce Přírodovědecké fakulty UK. Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů získal MUDr. Jaromír Sláma, absolvent 1. lékařské fakulty UK, Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia Mgr. Marcela Gallová, absolventka Přírodovědecké fakulty UK. Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů byla udělena Mgr. Petru Tesařovi, absolventu Husitské teologické fakulty UK.

(vlč)

Na našem snímku nositel Ceny prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských fakult MUDr. Jaromír Sláma, absolvent 1. lékařské fakulty UK.

Foto Forum: Michaela VlčkováNávštěva s vůní exotiky

V reprezentační místnosti rektorátu Univerzity Karlovy přijali 26. listopadu 1996 prorektor UK prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc., a děkan FF UK doc. PhDr. František Vrhel, CSc. několikačlennou návštěvu z daleké Bolívie. Půdu UK poctil v rámci své oficiální návštěvy České republiky generální národní sekretář ministerstva zahraničí a náboženských záležitostí Bolívie Eduardo Trigo. Při návštěvě Univerzity Karlovy jej doprovázeli velvyslanec Bolívie ve Vídni Mayer Medina (Bolívie nemá své velvyslanectví na území ČR) a druhá tajemnice ambasády ve Vídni Isabel Dalenz de Vidaurre. Dialog se netýkal jediného specifického problému, ale docházelo k výměně velice zajímavých informací o českých a bolívijských univerzitách, o politické situaci a o geografických zajímavostech obou zemí.

Bolívijský host označil Univerzitu Karlovu za "půdu evropské moudrosti" - řada bolívijských odborníků, oceňovaných ve svém oboru, studovala a připravovala se právě na fakultách UK. Hovořilo se o užší spolupráci mezi oběma univerzitami (výměnné studijní pobyty studentů), o situaci v bolívijském školství, o možnostech tamních vysokých škol, jejich specializaci a kvalifikaci jejich pedagogů. Zástupci Univerzity Karlovy poté poskytli několik základních informací o minulosti, současnosti i budoucnosti největší univerzity v České republice. Vyzdvižena byla hlavně důležitost nadcházejících oslav 650. výročí založení UK.

Bolívie, tato pro Čechy velice exotická země, prodělala v minulých obdobích reformu školství, část jejích projektů čerpá ze světových zkušeností, část je produktem samotného bolívijského hospodářského systému, který se snaží uvolnit na školství co největší finanční prostředky.

Bolívie je administrativně rozdělena do devíti departmentů, v nichž se nachází osm univerzit státních a kolem pětadvaceti univerzit menších - soukromých (obvykle mívají dvě nebo tři fakulty a začínají se stem nebo dvěma sty posluchači). Zatímco státní univerzity jsou financovány státem, soukromé univerzity nemohou na žádnou státní podporu spoléhat. Stát pouze udělí povolení k založení soukromé univerzity a schválí její studijní plány. Na těchto vysokých školách se samozřejmě platí školné, ale jsou také udělována různá stipendia a některé přednášky jsou zcela zdarma - pro ty studenty, kteří mají o studium zájem, ale nemají na ně peníze. Nejznámějšími bolívijskými státními univerzitami jsou Univerzita sv. Františka Xavera (372 let stará) a Univerzita sv. Ondřeje v La Pazu (největší jak množstvím svých posluchačů - 35000, tak odborným zaměřením).

Univerzita Karlova nebyla jedinou zastávkou na cestě generálního sekretáře po naší republice. Eduardo Trigo byl hostem i Ministerstva zahraničních věcí ČR, setkal se s náměstkem ministra školství PhDr. Janem Bělohlávkem a jinými osobnostmi našeho života. Jak sám uvedl, pobyt v České republice se mu líbil a naším hlavním městem byl velmi okouzlen.

Alice Kupčeková

Bolívijská delegace při listopadovém přijetí na Univerzitě Karlově - zleva Isabel Dalenz de Vidaurre, Mayer Medina a Eduardo Trigo.

Foto Forum: Michaela VlčkováZ Akademického senátu UK

Dne 29.listopadu 1996 se naposledy v letošním roce sešel Akademický senát Univerzity Karlovy, aby projednal a schválil některé důležité činnosti, související s provozem univerzity. Jednání se zúčastnil rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., který se zmínil o přípravě tzv. rektorské verze vysokoškolského zákona, o odložení voleb děkana na KTF UK, o návrhu na ustavení funkce prorektora pro vnější vztahy UK a o stavu příprav na oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Všechny akce budou podpořeny sponzorsky nebo budou samofinancovatelné. Rektor UK zároveň informoval o tom, že vyzval všechny děkany UK, aby podali návrhy na místa prorektorů UK.

Senát dále souhlasil s úpravou kolejného, předloženou prorektorem UK prof. P. Blahušem a kvestorem UK Ing. J. Kubíčkem a schválil nový magisterský studijní obor na Filozofické fakultě UK (religionistika). AS UK vzal na vědomí informaci prorektora UK prof. I. Wilhelma o jednání senátu Rady vysokých škol a reprezentativní komise o návrzích změn v metodice rozdělování příspěvku ze státního rozpočtu pro vysoké školy. Prorektor UK prof. J. Vacek informoval o zahájení činnosti programu Erasmus/Sokrates na UK. Akademický senát UK také zvolil zástupce Univerzity Karlovy v Radě vysokých škol, a to prof. MUDr. Pravoslava Stránského, CSc., doc. Ing. Ivana Wilhelma, CSc., jako zástupce učitelů Univerzity Karlovy v RVŠ a jako delegáta do Studentské komory RVŠ Mgr. Davida Tonzara.(Blanku Hančilovou jako náhradníka do této komory). Většinou hlasů zároveň souhlasil s tím, aby prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., byl jmenován členem vědecké rady UK.

Příští zasedání Akademického senátu se koná 31. ledna 1997.

(jak)


Olympionici oceněni rektorem UK

Reprezentační místnosti rektora Univerzity Karlovy se v dopoledních hodinách ve středu 20. listopadu 1996 staly slavnostním místem pro setkání rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., se studenty (či čerstvými absolventy) Univerzity Karlovy, úspěšnými reprezentanty na 26. olympijských hrách v Atlantě a 10. paralympických hrách. Děkan FTVS UK doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc., hned na začátku setkání řekl: "Těší mě samozřejmě, že mnozí z přítomných jsou studenty nebo absolventy naší fakulty...". Pak prof. Karlu Malému představil Štěpánku Hilgertovou (studentku IV. ročníku FTVS, specializace kanoistika, 1. místo na OH 96), Marcelu Sadilovou (absolventku FTVS UK, specializace kanoistika, 9. místo na OH 96), MUDr. Lukáše Pollerta (absolventa 2. LF UK, nyní v postgraduálním studiu, který získal dvě stříbrné medaile na OH 96), Marka Švece (studenta FTVS, kvalifikace v zápase řecko-římském), Jiřího Prskavce (studenta III. ročníku FTVS, specializace kanoistika, 19. místo na OH 96), Jiřího Rohana (absolventa FTVS, dvě stříbrné medaile na OH 96), Martina Kováře (nyní v postgraduálním studiu FTVS, paraplegik - plavec) a Milana Bílého (odb. asistenta FTVS, šéftrenéra reprezentačního družstva ČR). Ostatní sportovci se setkání nemohli zúčastnit kvůli harmonogramu svých tréninků a zahraničním cestám.

Rektor Univerzity Karlovy reprezentanty krátce přivítal. "K poděkování vám, studentům UK, nebo jejím čerstvým absolventům, mám dnes skutečně dobrý důvod," řekl hned v úvodu a pokračoval: "Dobře si uvědomujeme, jak těsné je propojení mezi morální a etickou přípravou a sportem, a vidím v přípravě vrcholové činnosti sportovní nebo vědecké mnohé shodné motivující záležitosti, patří k nim v první řadě smysl pro fair-play. Zatím Univerzita Karlova vyzdvihovala zejména své výsledky v oblasti vědy, výzkumu a vzdělání. Jsem rád, že svými velkými úspěchy přispíváte k novému znaku - šíříte dobré jméno naší univerzity i ve sportu. Děkuji vám všem za osobní nasazení a osobní příklad pro ostatní," těmito slovy zakončil rektor Univerzity Karlovy své poděkování a předal pak každému z účastníků děkovný dopis.

V besedě, která následovala po přípitku (v jednotlivých debatních skupinkách se objevovali - kromě rektora UK a děkana FTVS - také děkan 2. LF UK prof. Josef Koutecký a proděkan FTVS doc. PhDr. František Dvořák), se hovořilo zejména o nejúspěšnější disciplíně - kanoistice, a vrcholové líhni v této specializaci, o areálu vodních sportů v Praze 7 - Tróji. Reprezentanti s vedením UK hovořili také o svých dalších plánech studijních i sportovních.

(mich)

Někteří z olympioniků při rozhovoru s rektorem UK. Zleva Jiří Prskavec, Marcela Sadilová, Štěpánka Hilgertová a vpravo Martin Kovář.

Foto Forum: Michaela VlčkováDěkanské volby na UK

Novým děkanem Fakulty tělesné výchovy a sportu UK pro příští funkční období byl zvolen Akademickým senátem fakulty doc. PhDr. Jan Karger. Svého předchůdce doc. PhDr. Josefa Dovalila, CSc. vystřídá ve funkci od 1. února 1997.

Děkanské volby probíhaly tento měsíc i na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Děkanem fakulty pro následující tříleté funkční období byl zvolen její dosavadní děkan prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.


Česko - německá konference

Česko - německá konference českých a německých vysokoškolských studentů skončila 1. 12. 1996 v Kralupech nad Vltavou. V atmosféře vzájemného porozumění a přátelství studenti diskutovali o celé problematice vztahů mezi oběma národy. Témata zahrnovala historii, hospodářské vztahy, otázku začlenění do Evropské unie či také německou menšinu v České republice.

Mezi přednášejícími byli také významný historik Dr. Jan Křen, poslanec Daniel Kroupa, zástupce Ministerstva zahraničních věcí Dr. Tomáš Kafka, za velvyslanectví Spolkové republiky Německo Heiner Horsten, a také pan Klaus Rehder - poslanec Evropského parlamentu za Německo. Zahájení konference se zúčastnil pan Jiří Dienstbier.

Konference vyvrcholila v sobotu vytvořením Společného prohlášení Česko - německé studentské konference 1996. Studenti v něm vyjádřili svoje stanovisko k otázce česko - německých vztahů. Souhlas s tímto Prohlášením potvrdilo 95 studentů (ze 100 přítomných) podpisem.

Prohlášení přijaté na konferenci bude nyní rozesíláno vládním orgánům a prezidentu Václavu Havlovi, který celé akci vyjádřil podporu, ze zahraničních politických osobností o něm bude informován prezident Spolkové republiky Německo Roman Herzog.

Pokud existují další zájemci, kteří by svým podpisem rádi stvrdili vytvořené prohlášení a tak vyjádřili podporu dalšímu zlepšování česko-německých vztahů, mohou toto učinit na Vysoké škole ekonomické v Praze v kancelářích organizace AIESEC.

Kontakt:
Kateřina Prokopová
AIESEC LC Praha
nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel/fax: 02/24223022