Forum III/6 - Interview

Inaugurace bude první akcí v Karolinu

V čele Přípravného výboru oslav 650. výročí založení UK stojí už rok, od jejího založení, jako předseda rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. Krátce po svém znovuzvolení rektorem UK (1. listopadu 1996) požádal prof. Malý Akademický senát UK o změnu Statutu Univerzity Karlovy: pro řadu každodenních významných jednání a organizační zajištění oslav, vznikla potřeba, aby rektor měl pro celou tuto problematiku svého zástupce se statutární odpovědností (tím může být pouze prorektor). AS UK souhlasil se změnou statutu v tom smyslu, že vznikne funkce šestého prorektora oslav. To ovšem není jediná starost, kterou v současném vánočním čase musí řešit rektor UK. Oslavám, ale i dalším plánům je věnován prosincový rozhovor s rektorem UK, prof. JUDr. Karlem Malým, DrSc.:

Kdy jste poprvé slyšel na Univerzitě Karlově o nastávajícím jubileu 650 let?
Slyšel jsem o něm v souvislosti s mým nástupem do funkce prorektora (v roce 1990). Tehdy jsme se s bývalým rektorem, prof. Radimem Paloušem, seznamovali s jednotlivými etapami celkové rekonstrukce Karolina, kterou připravovalo bývalé vedení UK. Museli jsme celý existující záměr přehodnotit a stanovit pro něj nové dimenze. Komise pro oslavy zde pracovala již v minulém období, ale s prof. Paloušem jsme před pěti lety ustavili komisi novou. Příprava oslav zůstává dlouhodobou záležitostí, a teprve v současné chvíli nabývá na intenzitě a objemu.

V době svého funkčního období jste se zúčastnil i jiných akademických ceremoniálů na evropských univerzitách. Našel jste během pracovních setkání v zahraničí nějakou inspiraci pro výročí naše?
Mnohé univerzity v Evropě, které patří k nejstarším (například německé univerzity), přišly v minulém období o své tradiční rituály, a to pod dojmem tzv. studentské revoluce v Německu v roce 1968. Profesoři těchto univerzit nám závidí, že mnohé, co souvisí se staletou historií UK, obřady, taláry a řetězy, nám zůstaly zachovány. Na sousední univerzitě ve Vídni je také dále užívají. Tamější rektor, prof. Ebenbauer, ve své inaugurační řeči zdůraznil smysl a obsah univerzitních zvyklostí a univerzitních tradic. Akademické ceremoniály spojoval správně nejen s jejich okázalostí, ale připomenul rovněž, že symbolizují úlohu univerzity v životě společnosti, její práva a svobody, nezbytné pro naplnění jejího poslání. Tento pohled na univerzitní obřady mi připadá velmi důležitý a inspirující. Podle mého názoru Univerzita Karlova právě na rozdíl od mnoha jiných evropských univerzit zůstává stále nejen symbolem kultury a vzdělanosti, ale také univerzitní tradice.

Nedávno jste navštívil Bonn při příležitosti korunovace Karla IV. za krále římského, už tam se objevila číslice 650, jako "předzvěst" našeho výročí...
Moje bonnská návštěva byla svým způsobem velmi zajímavá a podnětná. Snad ani ne tak pro nás, jako spíš pro německé univerzity a německou veřejnost. V Německu si totiž při hledání evropské identity uvědomili významnou roli univerzit, a to v širokém historickém kontextu i kontextu evropské přítomnosti. Skutečnost, že Univerzita Karlova stále používá pečetidlo, které král Karel nechal pro univerzitu zhotovit a že stále disponuje budovami, darovanými jí Karlovým synem Václavem IV. je dokladem síly tradice a kontinuity. Vedle univerzitní tradice se tak současně v Bonnu ukázalo, že univerzity významným způsobem přispívají k jednotě evropského myšlení a evropské kultury, duchovního spojení obyvatel Evropy. Ve svém vystoupení jsem proto připomněl tradici Univerzity Karlovy, i její evropský význam...

Na tiskové konferenci jste hovořil o evropské vzdělávací kontinuitě...
Tato myšlenka zazněla již mnohokrát a byla dobře pochopena všemi přítomnými. Odpovídá také záměrům a směřování vedení Univerzity Karlovy, které orientuje přípravu oslav do budoucnosti, do příštího století - do třetího tisíciletí.

Kdybychom zvolili sportovní terminologii, a vybrali si běh na 1500 metrů, jakou trať už Přípravný výbor "uběhl"?
Zpravidla nebývá při takovém běhu nejdůležitější jen doběhnout, ale doběhnout mezi prvními. Konec vyžaduje od každého běžce sprint, výjimečné psychické a fyzické nasazení. Ale to říkám jako právník, ne jako odborník ve sportu. Myslím, že jsme společně "uběhli" asi tisíc metrů, ocitli jsme se ve dvou třetinách příprav jubilea. Už víme přesně, co má být obsahem oslav, víme dokonce, kde na to vezmeme peníze. V poslední třetině trati půjde o to náš plán realizovat tak, abychom získali nárok na medaile.

Centrální i fakultní oslavy potřebují zázemí. Nepociťujete potřebu vytvoření dalšího kongresového centra na současné technické úrovni? Počítá s takovou okolností Přípravný výbor?
Neznám lepší konferenční centrum, než je historická budova Karolina. Po rekonstrukci svou kapacitu podstatným způsobem ještě zvětší, bude využívána Křížová chodba a areály v přízemí historické budovy, rozšíří se i plocha druhého podlaží v samotné historické budově. A pokud jde o společenské zázemí, to bude umístěné v sklepních prostorách historické budovy Karolina.

Centrum oslav se tedy bude odehrávat v historické budově Karolina?
Zdá se mi, že ano, pokud nepůjde o konference s početnější návštěvností. Nejen Karolinum, ale i některé fakulty jsou pro větší akce a slavnosti již dobře připraveny: Právnická fakulta, se svými rekonstruovanými posluchárnami i konferenčními sály, Pedagogická fakulta má pro tyto příležitosti svou Aulu, dobré prostory jsou na FTVS ve Vokovicích, po adaptaci jsou některé posluchárny na 1.lékařské fakultě, vynikající konferenční objekty poskytuje budova kolejí a menz v Tróji (MFF UK). Možností tedy přibývá...

O jaký počet návštěvníků se podle vás v rámci oslav UK "zvětší"?
Půjde o stovky lidí, v centrálním týdnu oslav to bude možná kolem tisíce lidí. Přijedou krajanské organizace z USA (SAP UK), budou tu hosté vědeckých konferencí...

Uvažuje se v rámci oslav o vydání publikací představujících významné osobnosti jednotlivých fakult?
Takové portréty by se musely pojmout jako edice centrální řady založené na iniciativě fakult UK. Sám jsem před několika lety inicioval edici, která připomněla velké osobnosti české právní vědy zejména 19. století. A podobným způsobem pokračují i jiné fakulty... SAP UK začal s velmi zajímavou aktivitou - pořádáním vzpomínkových seminářů k poctě velkým osobnostem UK, dovedu si docela dobře představit souborné zpracování materiálů z podobných akcí.

Součástí oslav bude i udílení pamětních medailí. V jakém stadiu je tato problematika?
Návrhy z fakult už Přípravnému výboru přišly. Ještě povedeme s fakultami dialog na téma doplnění předložených jmen osobností domácího i zahraničního vědeckého života.

Jaké pracovní úkoly čekají vás osobně v nejbližších týdnech a měsících?
V žádném případě se nemohu vzdát základní odpovědnosti za přípravu oslav. Čeká mě předložení návrhu na jmenování nového vedení, resp. prorektorů, a celá řada dalších úkolů, které souvisejí s novým nástupem do "staré" funkce - příprava inaugurace...

Inaugurace bude první akcí v obnoveném Karolinu?
Mělo by to tak být...

Michaela Zindelová, Alice Kupčeková

Rektor UK ve své pracovně v prosinci 1996.
Avers Pamětní medaile podle návrhu prof. Jiřího Harcuby

Foto Forum: Michaela Vlčková