Forum III/6 - Studentské forum

Konference zástupců studentů

V sobotu 30. listopadu 1996 se ve velké aule Filozofické fakulty UK uskutečnila druhá celostátní konference studentských zástupců vysokých škol a fakult České republiky pořádaná Studentským fondem FF UK a Studentskou komorou AS MFF UK. (Konference navázala na podobné setkání, které proběhlo 12. dubna 1996). Zúčastnilo se jí nejen přes sedmdesát delegátů vysokých škol a fakult pověřených svými akademickými senáty, ale pozvání přijali i náměstek ministra školství prof. E. Ondráček, ředitelé odborů a center ministerstva školství RNDr. V. Roskovec, Ing. H. Šebková a Ing. J. Beneš, předseda Rady vysokých škol doc. J. Staněk, děkan FF UK doc. F. Vrhel, stejně jako někteří členové Studentské komory RVŠ v čele s jejím předsedou Mgr. Davidem Tonzarem.

Jak známo, vládní návrh vrátil Parlament ČR na konci loňského roku k přepracování a právě nyní se začíná připravovat návrh nový. Na základě těchto principů začala skupina šesti studentů z FF UK, MFF UK a PF MU vypracovávat podrobnější návrh základních tezí k problematickým okruhům vysokoškolského zákona, které se bezprostředně dotýkají studentů. Tyto zásady byly na mnoha setkáních průběžně konzultovány s Ministerstvem školství, někde se podařilo názory sblížit, v jiných otázkách naopak přetrvávaly odlišné postoje. V úvodu konference srdečně přivítal po schválení nezbytných procedurálních záležitostí všechny účastníky na půdě Filozofické fakulty děkan FF UK doc. F. Vrhel. Během dopoledního jednání předkladatelé okomentovali jednotlivé části předloženého návrhu.

Nejprve Aleš Vlk (FF UK) vyložil podstatu a důsledky navrhovaného modelu financování studia na vysokých školách, poté Tomáš Jelínek (MFF UK) podrobně rozebral otázky akademické samosprávy, postavení vysokých škol, fakult a kompetencí akademických orgánů a nakonec se Petr Ševčík (MFF UK) věnoval otázkám stipendií a akademických titulů. Na závěr tohoto bloku programu Filip Melzer (PF MU Brno) informoval o hlavních bodech tzv. rektorského návrhu zákona.

Před polední přestávkou náměstek ministra školství prof. Ondráček vyzdvihl kvalitu předložených materiálů a přislíbil konferenci jako legitimnímu partneru z řad studentů další spolupráci.

Téměř celé odpolední jednání bylo ve znamení diskuse. Na některé otázky byl takřka u všech přítomných názor jednotný, některé body končily "bojovným" hlasováním. Kompletní usnesení konference oficiálně předáno předsedovi SK RVŠ Mgr. Davidu Tonzarovi, který zorganizování konference a přípravu materiálů ocenil s tím, že velmi pomůže SK RVŠ v její další práci.

Oficiálním předáním byla vlastně tato více než půlroční aktivita skončena, další vývoj je plně v rukách SK RVŠ. Přijetí usnesení však není jediným výsledkem konference. Dalším výsledkem je vytvoření stálé e-mailové konference a v neposlední řadě i navázání mnoha osobních kontaktů mezi zástupci studentů z vysokých škol a fakult celé republiky.

Tomáš Jelínek
předseda SK AS MFF UK

Kontakt:
Tomáš Jelínek
VŠK 17. listopadu A 1922
Pátkova 3, 182 00 Praha 8
Tel.: 8556185 l. 738
E-mail: jelinek@menza.mff.cuni.cz

Heslovitý přehled základních usnesení konference:

Zaručení bezplatného studia a příslušné výhod pouze po dobu odvozené od standardní doby studia, pak se student na svém studiu začne finančně spolupodílet.

Akreditační kolegium musí mít právo negativního veta; na současném rozložení pravomocí ministerstva, vysokých škol a fakult by se mělo změnit pouze to, co se objektivně ukázalo jako nefunkční; při nezbytném posílení postavení rektorů, děkanů a vědecký rad je nutné respektovat, že akademický senát je vrcholným orgánem, jehož pravomoci nelze omezit na zákonem vyjmenované záležitosti; není důvod omezovat současné obligatorní pravomoci senátů; studenti by měli mít zaručeno třetinové zastoupení v senátech, maximální zastoupení je poloviční; materiály, týkající se fakulty, musí být vždy schváleny fakultním senátem; RVŠ jako reprezentativní orgán samosprávy VŠ by měla být zakotvena v zákoně.

Nadále by měly existovat fakultní stipendijní řády, které určují druhy stipendií, kritéria, výši atd. Měly by být obnoveny tituly JUDr., RNDr.,... . Studenti mgr. studia by stále měli mít možnost získat titul bakalář.

Kompletní usnesení konference lze najít na WWW AS MFF UK na adrese: http://www.mff.cuni.cz/asc/org/as/konf_uv.htm

Víte, co je IUC?

IUC je zkratka pro Internationale Universitätclub, tedy společenství (klub) těch, kteří studují nebo studovali na Univerzitě Ludvíka Maximiliána v Mnichově - na základě jejich iniciativy vznikl počátkem září 1996 při této univerzitě mezinárodní klub studentů. Jeho hlavním úkolem je stát se základnou a kontaktním místem pro zahraniční studenty, a to nad rámec jejich bezprostředních studijních povinností. Během studia je zahraničním studentům v Mnichově umožněno - prostřednictvím IUC - získávat informace o všech záležitostech souvisejících se studiem, nebo variovaným semestrálním studijním programem. Jedním z dalších cílů IUC je zřizovat v univerzitních městech, z nichž zahraniční studenti na mnichovskou univerzitu přišli studovat, partnerské kluby (první kluby vznikly na amerických univerzitách v Portlandu a Cincinnati, na jaře příštího roku vzniknou kluby v ruském Sant Petěrburgu a v polské Wroclawi). Dne 10. listopadu 1996 se v Praze sešli zástupci Univerzity Ludvíka Maximiliána z Mnichova a Univerzity Karlovy, aby dali vzniknout pražské pobočce klubu. Účastníky této události byli bývalí i dnešní studenti UK, kteří na mnichovské univerzitě v minulých letech studovali či v současné době studují, a němečtí studenti, studující dnes u nás.

Prostřednictvím klubů tohoto typu chtějí němečtí univerzitní partneři vytvořit celosvětovou síť absolventů Univerzity Ludvíka Maximiliána (LMU). Pražský klub vznikl na základě téměř šestileté spolupráce mezi LMU a UK. V té době se uskutečnilo mnoho studijních výměn, byly realizovány semináře a sympozia, při kterých vzniklo množství osobních i vědeckých kontaktů. Členové klubu budou pravidelně dostávat informace o možnostech studia českých studentů na LMU. Do současné doby studovalo v Mnichově 38 studentů z nejrůznějších fakult Univerzity Karlovy. Mnozí z nich byli ustavení pražské pobočky klubu přítomni. Mezi nimi i absolvent Právnické fakulty UK Mgr. Bohuš Švagr, který časopisu Forum o významu svého studia na Univerzitě Ludvíka Maximiliána v Mnichově sdělil, že je, podle jeho názoru, daleko intenzívnější než u nás. Kvalitu výuky považuje za srovnatelnou. Překvapilo jej, nakolik se ve výuce uplatňuje dialog mezi pedagogem a studentem a dále i to, jak je studentův názor žádán i respektován. Za zcela bezkonkurenční považuje vybavení zázemí pro studenty (pro studijní účely i pro sport a volný čas). Pro LMU je charakteristická otevřenost a myšlenková pružnost ve vztahu k potřebám studentů. Jistě bude patrná i v činnosti mnichovského (a doufejme i českého) mezinárodního univerzitního klubu. Budou spolu propojeny internetovým spojením, podobně jako s jinými ve světě. Ze setkání a rozhovorů s mnichovskou stranou při příležitosti založení Prague Munich University Club je zřejmé, že žádný zájemce o univerzitní život na Univerzitě Ludvíka Maximiliána v Mnichově nezůstane odmítnut.

Karel Janků

Kontakt:
International University Club
Akademisches Auslandsamt
Geschwister-Scholl-Platz 1
80 539 München
Telefax: 089/2180-3136
E-mail: IUC@lzr.uni-muenchen.de

V současnosti na mnichovské univerzitě studuje 63000 studentů a je největší univerzitou v Německu. Společně s pedagogickými, vědeckými a administrativními pracovníky působí na univerzitě téměř 80000 lidí. Byla založena v roce 1472 a patří mezi nejstarší německé univerzity. Její roční rozpočet je 1,2 miliard marek. Původní sídlo univerzity nebylo v Mnichově, ale v Ingolstadtu, kde byla založena první univerzita v Bavorsku. V roce 1800 přeložil kurfiřt Max IV. Joseph (1756 - 1825 - pozdější král Maximilian I. Bavorský) sídlo univerzity z Ingolstadtu do Landshutu. Podle něj a podle hraběte Ludvíka Bohatého (1417 - 1479) nese univerzita své jméno. Do Mnichova přesídlila univerzita v roce 1826 a v roce 1840 se nastěhovala do budovy, která je dodnes hlavní univerzitní budovou. Na univerzitě studovali pozdější nositelé Nobelových cen, z těch nejslavnějších například fyzik W. C. Röntgen, fyzik W.Heisenberg či lékař K. Lorenz.

V současnosti je Ludwig-Maximilians-Universität významným centrem nejen německého, ale i světového vysokoškolského (pedagogického, výzkumného studentského) života. Kromě nejrůznějších aktivit, včetně čilých mezinárodních styků, vydává velmi pěkný časopis, zaměřený především na poskytování aktuálních informací, bezprostředně se týkajících chodu univerzity (časopis se jmenuje Münchner UNI Magazin). Na závěr jednu zajímavost: v nedávné době změnila univerzita své logo. Stojí za zaznamenání, k jak razantní změně v tomto ohledu došlo (viz vyobrazení). Nové logo je na zeleném poli. Zelená je erbovní barvou Ludwig-Maximilians-Universität München.

Karel Janků

Nalevo staré a napravo nové logo mnichovské univerzity.


Kongres v srdci Evropy zazářil

Největší město východních Čech - Hradec Králové - navštívilo během letošního srpna přes sto třicet studentů farmacie z celého světa. A důvod? Na půdě Farmaceutické fakulty UK se konal ve dnech 13. - 23. srpna 1996 mezinárodní kongres studentů farmacie IPSF. Slavnostního zahájení kongresu se zúčastnilo mnoho zajímavých a důležitých osobností. Za všechny jmenujme například náměstka ministra školství prof. Emanuela Ondráčka, prorektora Univerzity Karlovy prof. Pavla Klenera, děkana Farmaceutické fakulty UK prof. Luďka Jahodáře a tajemníka Mezinárodní farmaceutické federace Alana Davisona.

Hlavní jednání probíhala podle tradice - schvalovaly se zápisy a ustanovení předešlých kongresů, zprávy členů výboru, hlasovalo se o návrzích a připomínkách k chodu IPSF a o přijetí dalších států do rodiny IPSF, konaly se diskuse o projektech, ale také velice zajímavé semináře. Celý několikadenní program doplňovaly a zpestřovaly prezentace farmaceutických firem, které přispěly na kongres sponzorskými dary. Součástí kongresu byl společenský program, v němž se pořadatelé snažili studentům přiblížit naše národní zvyky, tradice, naší historii a alespoň některé nejdůležitější pamětihodnosti naší republiky.

Lucie Kutíková
Spolek českých studentů farmacie
FaF UK Hradec Králové

Studenti na jedné ze zajímavých akcí, které vyplňovaly celý program mezinárodního kongresu studentů farmacie IPSF.

Foto pro Forum: Jiří Hromada


Zahájení mezinárodního kongresu studentů farmacie IPSF se zúčastnilo mnoho důležitých hostů zleva: Lucie Kutíková -prezidentka organizačního výboru, dále prezidentka IPSF, náměstek ministra školství prof. Emanuel Ondráček, prof. Pavel Klener - prorektor UK, Ing. Dvořák - primátor města Hradce Králové, Ing. Vlček - přednosta okresního úřadu Hradce Králové, děkan Farmaceutické fakulty UK doc. Luděk Jahodář a tajemník Mezinárodní farmaceutické federace FIP Alan Davison.

Foto pro Forum: Jiří Hromada


Potřebujete pomoc ?

Pokud studenti Univerzity Karlovy mají psychické nebo studijní problémy a potíže, nemusejí propadat panice a shánět, kde hledat pomoc. Té se jim může dostat v  nejbližším okolí, na některé z psychologicko-pedagogických poraden jejich almae matris. Poradny jsou většinou zaměřeny na kompetentní řešení problémů v oblasti klinické psychologie, psychodiagnostiky a psychoterapie, především na problémy studijní, interpersonální, osobnostní, problémy týkající se motivace ke studiu, pracovních návyků, ale i na výkonové, partnerské, sexuální a rodinné problémy, deprese, úzkosti. Některé poradny (též studentská centra nebo centra informačně-poradenská) poskytují vedle poradenství psychologického i poradenství studijní, profesní či právní.

Informačně-poradenské centrum UK v Praze informuje navíc i o celkové činnosti a poslání Univerzity Karlovy.

Moderní poradenství při vysokých školách má - nebo by mělo mít (kromě svého základního úkolu, tj. pomoci řešit krizové či obtížné životní situace studentů) i širší záběr. Poradenské služby mohou pomáhat i vysoké škole samé, mohou se stát prvkem vysokoškolského marketingu. Poradenské služby totiž mohou vysoké škole průběžně poskytovat neocenitelné informace o tom, co učit, jak vhodně naplňovat výukové kapacity uvolněné například poklesem poptávky po určitých studijních oborech, poskytovat informace signalizující škole nutnost měnit studijní plány (a v jakém smyslu), signalizovat potřebu vytvářet nové formy studia (a které zejména). Poradenské služby také běžně poskytují cenné informace o odběratelích absolventů a kontakty na ně.

Všechna tato pracoviště jsou zde především proto, aby pomáhala studentům. A tak pokud cítíte, že pomoc potřebujete, nezapomínejte, že tu jsou pro vás.

(jak)

Kontakt:
Poradenská střediska působí na PedF UK, FTVS UK, LF UK a FaF UK v Hradci Králové, 1. a 2. LF UK, katedře psychologie FF UK. Při Centru preventivního lékařství 3. LF UK je zřízena studentská poradna, na LF UK v Plzni pracuje středisko služeb pro studenty a na rektorátu UK Informačně-poradenské centrum odboru pro studium a záležitosti studentů.

Zač kupovat dárky?

Nastává voňavý vánoční čas, davy lidí vyrazily do ulic nakupovat dárky. Mezi nimi i studenti, kteří většinou na drahé dárky mnoho peněz nemají. Aby se k penězům dostali, musí pracovat, a to nejen kvůli blížícím se vánočním svátkům. Zeptali jsme se studentů z různých vysokých škol, proč musí pracovat a jak získají peníze na vánoční dárky.

Naše vánoční anketa o práci nechtěla nic dokazovat. Jejím záměrem nebylo ani přesvědčit vás, že v dnešní době jsou studenti jen chudí a potřebují pracovat, snad poukázat na to, že studenti jsou motivováni k práci ze zcela praktických důvodů. Nechtějí zatěžovat rodiče, chtějí být schopni postarat se o sebe alespoň v určitých věcech. Dokáží vydělat peníze na vánoční dárky pro své blízké.

Sofia Karakeva
studentka FSV UK


Zajímavá nabídka

Jak jsme uveřejnili v minulém čísle časopisu Forum, zahájila Univerzita Karlova prodej mezinárodně platných průkazů a velmi výhodných letenek ISIC & ITIC & GO 25. Slíbili jsme, že vám přineseme podrobnější informace, a protože sliby se mají plnit, zde jsou:

Mezinárodní identifikační průkaz pro studenty (ISIC) slouží jako celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta. Svému majiteli umožňuje využívat celou řadu výhod - a to v třiadevadesáti zemích světa včetně České republiky. Průkaz zaručuje slevu na vstupy do historických památek a kulturních zařízení, slevu na leteckou i jinou dopravu, na ubytování... Držitelem Mezinárodního identifikačního průkazu se může stát každý student řádného denního studia na střední škole (gymnáziu, střední odborné škole, jazykové škole, odborném učilišti, vyšší odborné školy atd.), kde se předpokládá ukončení úplného středního vzdělání, dále student všech typů vysokých škol, který po absolvování studia obdrží vysokoškolský diplom. K vyhotovení průkazu stačí předložit žádost potvrzenou školou, kde student studuje a fotografii 3 x 3,6 cm. Cena průkazu je 150 Kč a platnost 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího roku).

Mezinárodní identifikační průkaz pro učitele (ITIC) slouží jako doklad prokazující statut učitele. Držiteli umožňuje cestovat snadněji a levněji, a to jak při individuální turistice, tak při doprovodu studentů. Průkaz zaručí výrazné slevy na vstupy a dopravu po celém světě i u nás. Majitelem Mezinárodního identifikačního průkazu pro učitele se může stát každý učitel a profesor vykonávající učitelské povolání jako hlavní zaměstnání v některém ze vzdělávacích zařízení uznaných Ministerstvem školství ČR, vyučující minimálně osmnáct hodin týdně a minimálně jeden školní rok. Podmínkou pro vystavení průkazu je předložení vyplněné žádosti, dokladu o výkonu učitelského povolání (písemné potvrzení zaměstnavatele) a fotografie 3 x 3,6 cm. Cena průkazu na rok 1997 je 150 Kč a platnost je opět 16 měsíců.

Mezinárodně uznávaný průkaz pro mládež do 26 let (GO 25) má podobnou funkci jako ISIC - poskytuje výhody a slevy po celém světě každé osobě do 26 let. Pro vystavení tohoto průkazu je třeba předložit doklad potvrzující věk (občanský průkaz, cestovní pas...) a fotografii o rozměrech 3 x 3,6 cm. Cena průkazu je 150 Kč a platnost jeden rok od data vystavení - ovšem maximálně do dovršení 26 let věku.

(alk)

Kontakt:
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
(A. Pecharová)
Vratislavova 10
128 00 Praha 2
Tel. 2491 5571, l. 16
Fax. 2491 5573, 9000 0750
nebo:
Informačně poradenské centrum Univerzity Karlovy
Školská 13a
110 00 Praha 1
Tel. 9000 1211, 9000 2329
Fax. 2422 9487