Forum III/7 - Ex libris

Věda na UK

Z mnoha ohledů potřebnou publikaci vydalo v loňském roce nakladatelství UK Karolinum. Publikace se nazývá Věda na Univerzitě Karlově v roce 1995 a pod vedením prorektora-editora prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc., ji zpracoval odbor pro vědu RUK. Publikace zevrubně mapuje jednotlivé aspekty vědecké práce na UK, která je - jak je uvedeno v předmluvě - na "UK úzce spjata s pedagogickým procesem. Vedení univerzity klade na integraci vědecké a pedagogické činnosti značný důraz, což se promítá i do kritérií pro posuzování návrhů na habilitační a jmenovací řízení." V publikaci o vědě na UK je demonstrována mimořádná šíře zkoumané problematiky daná velikostí, strukturovaností a oborovou rozmanitostí celé univerzity. Navíc UK rozvíjí mezioborovou spolupráci s jinými pedagogickými a vědeckými pracovišti u nás i v zahraničí. Dále se tu představují jednotlivé fakulty, součásti UK a jejich hlavní vědecké úkoly. Publikace se věnuje grantům a grantovým agenturám, podává přehled o vědecké spolupráci UK s domácími i zahraničními organizacemi, o publikační aktivitě pracovníků UK, o výsledcích aplikovaného výzkumu, udělení prestižních cen pedagogům UK a jmenovacích a habilitačních řízeních včetně udílení vědeckých hodností. Vzhledem k rozsáhlosti celé problematiky vědecké činnosti UK nebylo jistě možné postihnout v publikaci všechny vědecké aktivity UK, nicméně se zdá, že uvedené informace mohou být pro akademickou obec i širší veřejnost přínosné a usnadní vzájemný kontakt mezi vědeckými pracovníky UK i ostatní vědeckou komunitou.

(jak)


Autogramiáda v Celetné

Další z řady nadějně se rozbíhajících autogramiád uskutečnila prodejna Nakladatelství Karolinum UK 17.prosince 1996 v Celetné ulici v Praze 1. Tentokrát byla na trh uvedena kniha Antonína Suma Osudný krok Jana Masaryka, která se stává jednou z už vyšlých publikací, zabývajících se posledními dny života prvního poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Publikace někdejšího Masarykova osobního tajemníka Antonína Suma sestavená z některých Masarykových textů, dopisů, vzpomínek a prací jeho spolupracovníků a přátel, přináší i nové informace, například úplný text protokolu o pitvě Jana Masaryka nebo jeho reakci na únorovou demisi nekomunistických ministrů, o níž předem nevěděl. Během autogramiády Antonín Sum redakci časopisu Forum řekl, že jde o publikaci, "která poprvé přináší poslední dny Masarykovy v reálných časových souvislostech, jež dosud nikdy nebyly publikovány". Autor publikace také sdělil, že by ještě některé dosud neznámé archivní materiály rád zpracoval. Doplnil tak svým pohledem na Jana Masaryka knihy dalších dvou Masarykových tajemníků, Vaňkovu (Jan Masaryk) a Soukupovu (Chvíle s Janem Masarykem).

Karel Janků

Autor publikace Osudný krok Jana Masaryka Antonín Sum při autogramiádě v knihkupectví Nakladatelství Karolinum v Celetné ulici v Praze.

Foto Forum: Michaela Vlčková