Forum III/7 - Infoforum

Akademický senát Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 31. ledna 1997 schválil návrh rektora na nové prorektory UK pro funkční období od 1. 2. 1997 - 30. 1. 2000. Novým prorektorem pro vnější vztahy se stal prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. - bývalý děkan 2. LF UK, prorektorem pro studijní záležitosti prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc. - bývalý děkan FSV UK, prorektorem pro zahraniční styky pak historik prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Ve svých funkcích pro druhé funkční období byli potvrzeni prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - prorektor pro vědu a výzkum a doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.- prorektor pro rozvoj.

(red)


Noví rektoři

Noví rektoři sedmnácti vysokých škol (mezi nimi i rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.), které na návrh akademických senátů jmenoval prezident republiky, složili na Pražském hradě 30. ledna 1997 rektorský slib do rukou ministra školství Ivana Pilipa a ministra obrany Miloslava Výborného.

Ministr Pilip označil akt jmenování za mimořádnou událost, přesahující akademickou půdu univerzit a popřál všem mnoho moudrosti. Zároveň přislíbil snahu ministerstva vytvářet co nejlepší podmínky pro vysoké školství. Za všechny jmenované rektory vyjádřil naději ve splnění tohoto slibu rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., který, jak řekl, doufá v zavedení nového systému financování vysokých škol, zlepšení vybavenosti škol, v brzké přijetí nového vysokoškolského zákona a v klidný a dělný dialog při řešení problémů vysokých škol. Slavnostního aktu se v zastoupení prezidenta republiky Václava Havla zúčastnil vedoucí prezidentské kanceláře Ivan Medek a předseda Akademie věd Rudolf Zahradník.

(bar)

foto:J.Thomova (CTK)


Ocenění pro svobodu a demokracii

U příležitosti dvacátého výročí vzniku Charty 77 se dne 10. ledna 1997 v Praze uskutečnil Den Charty 77, jehož náplní bylo několik akcí, které měly připomenout historii i trvalou platnost jejích základních idejí.

Součástí Dne Charty 77 bylo také slavnostní zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy věnované tomuto výročí a udělení čestné vědecké hodnosti doktor právních věd honoris causa nositelce Nobelovy ceny za mír a generální tajemnici barmské Národní ligy pro demokracii paní Do Aun Schan Su Ťij (angl. Aung San Suu Kyi).

Slavnostní zasedání se konalo v dopoledních hodinách v Betlémské kapli za asistence novinářů, fotografů a televizních štábů. Shromáždění zahájil prorektor UK prof. Pavel Klener, který přivítal mnoho našich i zahraničních osobností akademického, vědeckého a politického života.

Ředitel prezidentské kanceláře Ivan Medek poté přednesl zdravici prezidenta ČR Václava Havla, v níž prezident vyjádřil podporu paní Su Ťij a rozvoji barmské demokracie. Se zásadním projevem věnovaným minulosti, osobnostem i zamyšlení nad významem a posláním Charty 77 zejména pro dnešní mladou generaci vystoupil profesor FF UK a někdejší mluvčí Charty 77 prof. Dr. Ladislav Hejdánek, Dr. h. c.

Laudatio pronesl děkan Právnické fakulty UK prof. Dušan Hendrych, který připomněl některá významná data ze života a profesionální činnosti paní Su Ťij:
Paní Do Aun Schan Su Ťij (narozena 19. června 1945 v Rangúnu) vystudovala filozofii, politické vědy a národohospodářství na St. Hughes College v Oxfordu (1967), poté působila několik let v sekretariátu OSN v New Yorku. Roku 1972 se provdala za britského občana Michaela Arise. V letech 1972 - 1988 žila střídavě v Bhútánu, Japonsku a Indii, věnovala se své rodině a dalšímu studiu - ponechala si však myanmarské občanství. Když v září 1987 vznikla v Myanmaru Národní liga pro demokracii (dále jen NLD - pozn. redakce), byla Su Ťij jmenována její generální tajemnicí. V čele NLD pak ostře kritizovala politiku vojenského režimu, což mělo za následek stále častější zásahy vojenských orgánů (hanobení v tisku, domácí vězení, internace). NLD pod vedením Su Ťij zvítězila ve všeobecných volbách (1990), ale vláda Státní rady pro obnovu zákonnosti a pořádku tyto výsledky zpochybnila a Su Ťij byla opět internována a potrestána domácím vězením - nebylo zrušeno ani poté, kdy byla v roce 1991 paní Do Aun Schan Su Ťij na návrh prezidenta tehdejší ČSFR Václava Havla udělena Nobelova cena za mír. Až na nátlak široké veřejnosti byla paní Su Ťij v roce 1995 osvobozena a opět stanula v čele NLD.

Padesátiletá paní Do Aun Schan Su Ťij je také autorkou řady studií a publikací. Nejvýznamnější je v tomto ohledu její esej Freedom from Fear and other Writings, která byla vydána ve Velké Británii s předmluvou prezidenta Václava Havla. Kromě Nobelovy ceny získala Su Ťij i další ocenění.

Promoční sponzi přečetla proděkanka PF UK prof. Alena Winterová. Za paní Do Aun Schan Su Ťij, která je v Barmě v domácím vězení, převzal diplom její manžel, profesor oxfordské univerzity Michael Aris. V projevu, tlumočeném prof. Arisem, vyjádřila paní Su Ťij Univerzitě Karlově své díky za udělení čestného doktorátu: "Ráda bych věřila, že přijetím čestného doktorátu Univerzity Karlovy předbíhám dobu, kdy budou moci akademické instituce Barmy svobodně vyjádřit podporu spravedlivým záležitostem. Vskutku, nejlepším důkazem svobodné společnosti je možnost intelektuálů vyjadřovat svá politická přesvědčení bez obav z oficiální odplaty."

Po skončení slavnostního zasedání se prof. Aris zapsal do pamětní knihy Univerzity Karlovy a odpověděl na dotazy novinářů.

V rámci Dne Charty 77 uspořádala nadace Člověk v tísni a Open Society Institute/Burma Project pod záštitou prezidenta republiky Václava Havla v Rudolfinu konferenci na téma Odkaz Charty 77 a globální perspektivy otevřené společnosti, na které se svými příspěvky vystoupilo mnoho významných osobností od nás i ze zahraničí.

Večerní setkání všech chartistů ve Španělském sále Pražského hradu celé připomenutí dvacátého výročí Charty 77 zakončilo.

Alice Kupcekova

Foto: Jan SmitMedaile UK - dar k životnímu jubileu

Na návrh děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Bedřicha Sedláka a vědecké rady MFF UK byla 19. prosince 1996 udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy prof. RNDr. Josefu Královi, DrSc., a to za celoživotní dílo a mimořádné výsledky ve vědecké práci a pedagogické činnosti. Pamětní medaili jednomu z nejvýznamnějších matematiků druhé poloviny tohoto století předal rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý.

Zřejmě jednu ze stěžejních událostí osobního i vědeckého života prof. Krále shrnul ve svém laudatiu proděkan MFF UK pro vědeckou činnost a zahraniční styky prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc.: prof. Josef Král studoval MFF UK a po úspěšném ukončení tohoto studia se stal odborným asistentem tehdejší katedry matematiky; záhy se stal i jejím vědeckým aspirantem; od 60. let pracoval jako vědecký pracovník v Matematickém ústavu ČSAV v oddělení parciálních diferenciálních rovnic; v roce 1980 byl jmenován vedoucím oddělení metod matematické fyziky tamtéž; kontakty s fakultou však nikdy nepřerušil - založil na MFF UK seminář matematické analýzy, orientovaný především na teorii potenciálu - seminář a výsledky jeho účastníků získaly postupně mezinárodní ohlas.

Prof. Josef Král publikoval více než stovku prací, z toho více než šedesát původních vědeckých prací; jeho monografie o metodě integrálních rovnic je v odborných kruzích vysoko ceněna.

V prosinci 1996 oslavil prof. Josef Král, vynikající matematik a pedagog, své pětašedesáté narozeniny.

(alk)


Vysoká ocenění na vědecké radě UK

Na poslední vědecké radě UK s kalendářním datem 1996 (19. prosince) udělil rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dvě pamětní medaile. Laudatio k první z nich, Zlaté pamětní medaili pro prof. MUDr. Vojtěcha Šnaida, CSc., přednesl děkan 1. LF UK doc. MUDr. Petr Hach, CSc. Představil prof. V. Šnaida jako bývalého prorektora UK a děkana Fakulty všeobecného lékařství, který promoval v roce 1937. Náš vynikající gynekolog se věnoval ženským chorobám a jejich operativnímu léčení. Současný děkan 1. LF UK doc. Petr Hach patří k Šnaidovým odchovancům. Řekl: "Jako učitel byl laskavý a nesmírně inspirující vůdce svých žáků. Byl vynikající přednášející osvícený autor učebních textů..." Šnaidovy zásadové postoje ověřily události kolem roku 1968 a jasná podpora tehdejšího děkana věnovaná stávce studentů znamenala v letech normalizačního procesu následné "vyhnání z fakulty, stal se řadovým gynekologem". V devadesátých letech se prof. MUDr. Vojtěch Šnaid na UK vrátil a pracuje stále jako emeritní přednosta 1. gynekologicko-porodnické kliniky, "jeho zásahy jsou velmi osvícené, a jeho místo respektované...".

K životnímu jubileu prof. Vojtěcha Šnaida (85 let) předal pak rektor UK vynikajícímu lékaři Zlatou pamětní medaili "za celoživotní vědecké i pedagogické dílo a osobní statečnost" (na našem snímku).

Bronzovou pamětní medaili rektor UK udělil PhDr. Zlatě Kácovské "za rozvíjení teorie vyučování češtiny jako cizího jazyka". Medaili obdržela Dr. Z. Kácovská při příležitosti pracovního jubilea (30 let v ÚJOP).

(mich)


Bolzanova cena potřetí

Těsně před vánočními svátky 19. prosince 1996 se konala na Právnické fakultě UK malá slavnost - vyhlášení vítězů soutěže o Bolzanovu cenu za rok 1996 a předání cen.

Bolzanova cena, kterou sponzoruje Česká spořitelna, a. s., je udělována od roku 1994 každoročně studentům UK za nejlepší vědeckou práci zpracovanou v oboru společenských a přírodních věd (kromě medicíny).

Ze soutěžních prací studentů pre- i postgraduálního studia bylo vybráno výběrovou komisí osm nejlepších, které byly odměněny finanční částkou 10 - 20 tisíc Kč. Celkem letos Česká spořitelna věnovala na odměnění nejlepších studentských prací částku ve výši 100000,- Kč.

Ceny studentům předali rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. a generální ředitel České spořitelny, a. s., Ing. Jaroslav Klapal. Předseda výběrové a hodnotící komise pro udělení Bolzanovy ceny - prorektor UK prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., v projevu ocenil práci všech zúčastněných studentů a poděkoval za podporu soutěže České spořitelně. Generální ředitel České spořitelny, a. s., Ing. Jaroslav Klapal zdůraznil, že Česká spořitelna chápe podobné aktivity "jako investici do budoucnosti naší země" a přislíbil, že Česká spořitelna bude projekty tohoto typu podporovat i v příštím období.

Laureáti soutěže o Bolzanovu cenu za rok 1996:

Mgr. Marek Štrajbl (MFF UK) Quantum Mechanical Force Fields of Modified Oligonucleotide Linkages with Potential Chemoterapeutic Importance
Petra Nádvorníková (FF UK) Polopřímá řeč jako problém překladatelský
Jaroslava Lapáčková (FF UK) Recepce díla Maurice Maeterlincka v ruském a českém prostředí na předělu 19. a 20.století
Lucie Počtová (PF UK) Mezinárodněprávní aspekty kontroly drog (mechanismus OSN, kontrola legálního obchodu)
Filip Hanzlík (PF UK) K problematice kolektivních práv národnostních menšin
Mgr. Alexandr Mareš (PF UK) Institucionální rozhodčí řízení se zřetelem na diagonální spory z investiční činnosti
Mgr. Zuzana Trösterová (PedF UK) Hra jako multimediální fenomén v umění
Mgr. Gorazd Vopatrný (HTF UK) Pravoslavná církev v Československu v letech 1945-1951.
Vyznamenaní studenti: zleva - Mgr. Marek Šrajbl (MFF), Petra Nádvorníková (FF), Jaroslava Lapáčková (FF), Lucie Počtová (PF), Filip Hanzlík (PF) - v zastoupení, Mgr. Alexandr Mareš (PF), Mgr. Zuzana Trösterová (PedF) a Mgr. Gorazd Vopatrný (HTF).

Foto Forum: Michaela Vlčková