Forum III/7 - Kaleidoskop

Z partnerských časopisů

FACULTAS NOSTRA, zpravodaj LF UK v Plzni, uveřejňuje v prosinci 1996 pod názvem Neohlížej se v hněvu článek prof. MUDr. Jiřího Valenty, DrSc., jemuž končí více než šestileté období děkanské funkce. V článku uvedl "... při ohlédnutí zpět až do roku 1990 se mi zdá, že naprostá většina změn byla ku prospěchu fakulty a vedla ke zvýšení její prestiže. Považuji za důležité, že tyto mnohdy dosti závažné změny proběhly klidně, bez větších otřesů, bez soudních doher, což zdaleka nebylo na jiných fakultách pravidlem".


Žurnál UP, časopis Univerzity Palackého v Olomouci, v čísle 12 z ledna t.r. vedle zveřejnění výplatních termínů v roce 1997 přináší výsledky voleb děkanů na jednotlivých fakultách UP. Pokračuje v pravidelné, velmi inteligentně psané rubrice Mezi námi vzdělanci (autor Jiří Fiala). Žurnál UP je dobrý univerzitní časopis, v loňském roce uveřejnil řadu zajímavých článků, dobře se čte, je obohacován faktografickou přílohou Vzpomínky.


Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, který si udržuje vysokou obsahovou úroveň, přináší v čísle 5/96 velmi pěkný příspěvek MUDr. Jaroslava Mokrého, CSc., o návštěvě Japonska. Naši představu o tom, jak je Česká republika v Japonsku všeobecně známa, může zkorigovat jeho poznání z náhodného rozhovoru se čtyřmi japonskými školáky. "Z výrazu jejich tváří jsem zjistil, že o České republice slyší poprvé v životě. Proto jsem, v Japonsku už po několikáté, doplnil svou informaci sdělením, že pocházím z Evropy, a viděl jsem, že i tentokrát bylo mé vysvětlení přijato s povděkem."


Vita nostra servis, informační týdeník 3.LF UK, z něhož citujeme v naší rubrice téměř pravidelně, přináší v čísle 10 upoutávku na knihu veršů Claude Roye Ve světle měnlivého času, jejímž jedním z překladatelů je prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., proděkan 3. LF UK. V tomto čísle byly též zveřejněny výsledky dotazníkového šetření, provedeného mezi absolventy 3. LF UK. Nejlepšími pedagogy podle nich byli prof. R. Königová, doc. V. Rychterová a prof. Anděl. Za tři nejlepší přednášky, které absolventi 3. LF UK "kdy zažili" byli považovány přednášky prof. Rychterové, prof. Höschla a prof. Mareše.


Informace z Evropy, informační bulletin EIS UK ve svém 34. čísle přináší dobrou věc: perfektně zpracovaný seznam přírůstků knihovny EIS UK od 6. 9. 1996 do 15. 11. 1996. V tomto čísle je uveřejněno pět článků. Autorem všech je značka -Sý-.


Zpravodaj FSV UK Praha v čísle 6 uveřejňuje rozhovor s novým ředitelem knihovny FSV Mgr. Radkem Minárikem. Ten v rozhovoru se značkou mv řekl. "Ano, já si také myslím, že některé knihy bychom mohli koupit vícekrát a některé vůbec ne, na druhou stranu zde ale vázne komunikace s profesory a katedrami."


REVUE PURKYNIANA, časopis Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, položil v posledním čísle loňského roku několik otázek ministru školství Ivanu Pilipovi. Ten v interview řekl: "V otázce vědy a školství, resp. jejich provázanosti, určitě mnoho co ke zlepšení. Studentům VŠ jako budoucím vědeckým pracovníkům, by se mělo dostat co nejlepší péče od jejich budoucích kolegů, studenti by se měli dostávat do co nejtěsnějšího možného kontaktu s vědou. Bohužel ne vždy je to v současné době splněno a nutno poznamenat, že ne vždy to je možné splnit."


AULA, revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, kterou vydává Centrum pro studium vysokého školství ČR, uveřejňuje mj.zajímavou diskusi na téma distanční vzdělávání a také projev prezidenta Václava Havla Politika jako divadlo, přednesený v říjnu loňského roku při příležitosti převzetí čestného doktorátu AMU v Praze.(4/96)


"Musíš vydržet. Musíš dál. Tím se lišíme od opic - možná jedině tím. Všechny naše symfonie, séra, radary, to je jen fasáda. Jsme lepší proto, že víme, že život je v zásadě porážka, hra, ve které neustále prohráváme, a přesto v sobě dokážeme sebrat dost odvahy brát věci tak, jak jsou, a smířit se s tím." Tímto krásným úryvkem z knihy Antona Myrera Poslední kabriolet obohatil své - modrém papíře tištěné - prosincové vydání časopis FTVS UK Hic salta!

(jak)