Forum III/7 - Seznam rubrik

logo časopisu


Vážení čtenáři,

vás, kteří čtete časopis Forum pravidelně, nepřekvapí, že v tomto čísle jsou některé články v pravidelných rubrikách věnovány pouze jedné fakultě UK, tentokrát Přírodovědecké fakultě. Takto koncipovaná čísla byla již věnována Právnické fakultě, 1. lékařské fakultě a Pedagogické fakultě UK. Další čísla postupně přinesou celouniverzitně zajímavé informace i z ostatních fakult. Doufáme, že příspěvky pracovníků PřF UK vás zaujmou nebo inspirují.

Redakce


 • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: PhDr. Karel Janků, Alice Kupčeková.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo III/6 vychází 14. 2. 1997.
 • Uzávěrka čísla 29. 1. 1997.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" a systémem E - mail forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.