Forum III/8 - Ex libris

Novinky vydavatelství Karolinum

Vědecké publikace

M. Štemberková: Universitas Carolina Pragensis
Německá verze publikace vydané k 650. výročí založení Univerzity Karlovy. Formou historického eseje sleduje dějiny UK od jejího založení až po současnost, včetně tří statí o univerzitních insigniích. Autorka se soustředila zejména na období po roce 1882, kdy univerzita spoluprožívala osud moderní české společnosti. Druhá, informativní část této fotograficky bohatě vybavené knihy zachycuje současnou institucionální podobu UK.
F. Šmahel: Husitská revoluce 4
Závěrečná část čtyřdílného projektu zabývajícího se významnou etapou českých dějin zachycuje sled událostí po Zikmundově smrti a přináší závěrečnou úvahu o revolučním charakteru husitského hnutí. Publikace je kromě bohatého obrazového materiálu doplněna také seznamem literatury a rejstříkem pro všechny čtyři díly.
V. Moulis: Podivné spojenectví
K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům mezi dubnem 1945 a únorem 1948.
Ucelený obraz vztahů mezi Československem a Sovětským svazem se zvláštním zřetelem na vývoj v prvních třech poválečných letech, kdy republika spěla do úplného područí Moskvy.
Z. Pousta, P. Seifter, J. Pešek (ed.): Occursus - Setkání - Begegnung
Sborník k poctě 65. narozeninám prof. dr. Jana Křena obsahuje dopis Janu Křenovi od V. Havla a vzpomínky a vědecké práce věnované profesoru Křenovi.
Univerzita Karlova dnes (ed. H. Justová)
Anglická mutace fotograficky bohatě vybavené publikace podává přehled fakult a zařízení Univerzity Karlovy a přibližuje život na nich.

Skripta

Vědecké publikace


Scriptum bonum

Ani v letošním roce nemusejí zájemci o problematiku psychologie práce a organizace sahat po předražených knihách (například z nakladatelství Victoria Publishing), navíc mnohdy psaných pro potřebu a "na (intelektuální) míru" uživateli v západní Evropě či Americe.

K několika původním publikacím, zabývajícím se psychologií práce a vydaným v posledních letech (Nakonečný, Nový, Matoušek, Růžička, Štikar, Hoskovec), přibylo koncem loňského roku péčí Vydavatelství Karolinum skriptum autorů J. Štikara, M. Rymeše, K. Riegela a J. Hoskovce pod názvem Základy psychologie práce a organizace. Skriptum je skromně nazváno "základy", nicméně je něčím víc než podáním základních poznatků o teorii, výzkumu a aplikaci v psychologii práce a organizace. Nejenže přináší objasnění daleko většího počtu témat, než jsou ta, která by se dala vymezit jako základní, ale uvádí i původní autorské koncepce a v praxi ověřené poznatky. Skriptum není určeno pouze studentům psychologie filozofických fakult, ale může být přínosem i pro studenty ekonomického, manažerského či jiného druhu studia, popřípadě všem zájemcům o psychologicky rozsáhlou oblast psychologie práce a organizace.

Předností skripta je, že kromě zevrubného objasnění některých tradičních témat této problematiky (pracovní výkonnost, pracovní výcvik a zátěž, motivace a postoje k práci aj.) zpracovává i problematiku u nás buď málo zmiňovanou (pracovníci vyžadující zvláštní péči, drogy na pracovišti) nebo - vzhledem ke změněným společenským podmínkám - zcela novou. Za všechna uveďme témata: ztráta zaměstnání, psychologické důsledky ztráty zaměstnání, ztráta zaměstnání a zdraví či vliv propouštění na ty, kteří zůstali.

Na závěr lze konstatovat, že katedra psychologie FF UK poskytla svým studentům a ostatním zájemcům velmi kvalitní učební text.

Karel Janků