Forum III/8 - Grantové agentury

Aktuálně z Grantové agentury UK

V roce 1997 bylo podáno 320 nových projektů. Z roku 1996 pokračuje 158 grantů, z roku 1995 jich pokračuje 122.Po zpracování všech nových projektů i pokračujících grantů proběhlo dne 20. ledna 1997 zasedání lékařské sekce, 21. ledna 1997 přírodovědné sekce a 22. ledna 1997 zasedání společenskovědní sekce oborových rad GA UK.

Oborové rady sekcí přírodovědní a společenskovědní stanovily klíč k rozdělení finančních prostředků pro své podsekce.V každé oborové radě byl zvolen předseda a místopředseda. Během zasedání byli přiděleni oponenti novým projektům a grantům pokračujícím z let 1996 a 1995.

Oborová rada lékařské sekce
předseda: prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc.
místopředseda: prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.
Oborová rada přírodovědní sekce
předseda: prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
místopředsedkyně: RNDr. Marta Chlupáčová, CSc.
Oborová rada společenskovědní sekce
předseda: doc. Ing. Václav Bunc, CSc.
místopředseda: PhDr. Ivan Rynda

Rozložení zájmu a finanční požadavky fakult jsou patrné z naší tabulky č. 1.

Požadavky GA UK 1997-všechny projekty podle fakult

FakultaPočet proj.NeinvesticeMzdyCelkem
1.LF 86 16.001.160 2.428.500 18.429.660
2.LF 24 3.397.190 704.300 4.101.490
3.LF 16 3.909.700 478.000 4.387.700
CERGE 2 265.000 45.000 310.000
CTS 3 278.000 42.000 320.000
ETF 9 984.000 409.000 1.393.000
FaF 47 6.018.750 731.600 6.750.350
FF 71 6.948.120 1.452.420 8.400.540
FSV 8 868.780 102.600 971.380
FTVS 14 1.278.350 329.600 1.607.950
LF HK 12 1.853.500 290.400 2.143.900
LF PL 14 2.998.000 437.600 3.435.600
MFF 111 14.753.300 1.973.000 16.726.300
PedF 15 1.808.156 307.300 2.115.456
PF 7 587.000 514.500 1.101.500
PřF 159 18.120.487 2.094.036 20.214.523
ÚDA 1 40.000 4.000 44.000
ÚVT 1 7.557.000 740.000 8.297.000
Celkem 600 87.666.493 13.083.856 100.750.349

Po shlédnutí této tabulky je patrné, že na 1. místě s největším finančním požadavkem a největším počtem projektů je Přírodovědecká fakulta UK.

Finanční požadavky a počty projektů podle sekcí a podsekcí jsou patrné z tabulky č. 2.

Požadavky GA UK 1997-všechny projekty podle sekcí a podsekcí

Sekce
podsekce
Počet projektůNeinvesticeMzdyCelkem
A
ekonomické vědy
7 666.500 354.000 1.020.500
A
filologie
29 2.522.055 519.500 3.041.555
A
historie, národopis
34 3.372.265 463.320 3.835.585
A
informatika
3 7.657.000 825.000 8.482.000
A
psychologie, pedagogika
27 2.715.656 751.500 3.467.156
A
sociologie, politologie
13 1.399.380 213.200 1.612.580
A
teologie, filozofie, práva
11 1.192.000 644.000 1.836.000
sekce A - společenskovědní 124 19.524.856 3.770.520 23.295.376
B
biologie
74 8.001.022 956.736 8.957.758
B
chemie
44 5.244.560 625.600 5.870.160
B
fyzika
77 10.523.200 1.346.000 11.869.200
B
vědy o Zemi a vesmíru
79 9.070.655 1.082.800 10.153.455
B
matematika
29 3.022.600 484.300 3.506.900
sekce B - přírodovědná 303 35.862.037 4.495.436 40.357.473
sekce C - lékařské vědy 169 31.130.800 4.737.900 35.868.700
sekce D - multidisciplinární obory, které dobíhají z r. 1995 4 1.148.800 80.000 1.228.800
celkem 600 87.666.493 13.083.856 100.750.349

Zde je patrné, že největší nárůst projektů je v přírodovědní sekci OR GA UK, ve které je polovina přihlášených projektů.

Dále grantová agentura zmapovala a porovnala věkovou strukturu hlavních řešitelů nově podaných projektů v roce 1997 s věkovou strukturou hlavních řešitelů nově podaných projektů v roce 1996 (tabulka č. 3). Za pozitivní se dá považovat skutečnost, že téměř třetina úspěšných navrhovatelů je mladší 40 let.

Věková struktura hlavních řešitelů nově podaných projektů v roce 1997 ve srovnání s rokem 1996

VĚK
SEKCE    do 40 let       41 - 60 let       nad 60 let   
1997 1996 1997 1996 1997 1996
A 11 23 40 40 13 12
B 55 54 92 89 14 11
C 42 51 44 73 9 12
CELKEM 108 128 176 202 36 35

V tabulce č. 4 uvádíme počty projektů a řešených grantových projektů v jednotlivých sekcích pro daný rok očekávaný počet závěrečných zpráv.

Končících grantů, které se řeší od roku 1994 a jejichž řešitelé mají předložit závěrečnou zprávu k 31. 3. 1997, je celkem 105.

Přehled o počtech grantových projektů pro rok 1997

projekt z r.199519961997Celkem
počet přihl. ZZ počet přihl. ZZ počet přihl. ZZ počet přihl. ZZ
sekce A 31 10 29 5 64 - 124 15
sekce B 54 13 88 5 161 - 303 18
sekce C 33 4 41 4 95 - 169 8
sekce D 4 2 - - - - 4 2
celkem 122 29 158 14 320 - 600 43

V polovině února nové projekty a pokračující grantové projekty zaslané k oponentnímu řízení docházejí Grantové agentuře zpět. Pracovníci GA UK zapracují celkové i bodové hodnocení do programu a připraví potřebné výstupy pro OR GA UK. V měsíci březnu příslušné oborové rady navrhnou na podkladě uvedených výstupů pořadník nových projektů a zváží objem finančních požadavků hlavních řešitelů. U pokračujících projektů je k celkovému hodnocení projektu ještě nově prováděno bodové hodnocení týkající se rozšíření obzoru práce na grantu.

Na základě rozhodnutí předsednictva GA UK se na začátku měsíce dubna 1997 úspěšným navrhovatelům daného kola budou udělovat granty.

Mgr. Renata Mošnová
odbor pro vědu a vzdělání RUK


Posílení výzkumu na vysokých školách

V lednu 1997 předložila Univerzita Karlova Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 34 návrhy projektů v rámci programu Posílení výzkumu na vysokých školách. Počátek roku probíhal ve znamení přípravy projektů a jejich projednávání vědeckými radami fakult. Projekty byly předloženy k posouzení a vyjádření kolegiu rektora a k odborné diskusi vědecké radě univerzity, jejíž mimořádné zasedání konané 23. ledna 1997 bylo návrhům věnováno.

Podobně jako v loňském roce, kdy se tento program vyhlašoval poprvé, bylo lednové jednání vědecké rady věcné a korektní. Přizváni byli proděkani pro vědu a výzkum, kteří podali podrobné odborné informace o cílech i ekonomické rozvaze jednotlivých projektů.

Oproti roku 1996, kdy vědecká rada jednala o 61 projektech, měla letos při počtu 34 projektů úkol méně rozsáhlý, i když samozřejmě stejně náročný. (Bylo navrženo 8 projektů PřF, 6 projektů 1. LF, 5 projektů MFF, 3 projekty FF, po dvou projektech PedF, FSV, LF Plzeň, FaF a LF HK, po jednom projektu 3. LF, ETF, FTVS a CERGE.)

Tentokrát nebylo vědeckou radou doporučeno k přijetí pouze pět projektů. Nejednalo se o projekty nekvalitní, pouze svým zaměřením nevyhovovaly danému programu MŠMT. Předpokládá se, že budou podány v jiných programech existujících grantových agentur.

JUDr. Jiřina Potočná
vedoucí odboru pro vědu a vzdělání RUK


Co na to GA

aneb jak zjistit jména oponentů grantových návrhů?

Tento úkol, který by měl být podle stávajících regulí téměř nemožný, není vůbec tak nesnadný. To pochopíte poté, co nahlédnete do Bibliografické ročenky UK 1994, kterou vydala Univerzita Karlova - Karolinum v roce 1996.

Název ročenky naznačuje, že byste z ní měli získat přehled o tématech vědecké činnosti a publikační aktivitě pracovníků UK. Je nutné říci, že četba vám tento přehled skutečně dá, ale poskytne vám dokonce i něco navíc. Zjistíte i to, že Univerzita Karlova zaměstnává odborníky, kteří v zájmu zvýšení své osobní publikační aktivity uvádějí mimo jiné i vypracované posudky všech druhů. Ponecháme-li stranou diskusi na téma co je to odborná publikace, nemůžeme přehlédnout následující fakt: ročenka zveřejňuje jména oponentů určitých grantových návrhů!

Uvedu příklady:
Díl 1, str. 243:

Jméno pracovníka UK: Oponentský posudek přihlášky o grant na projekt pro ZZZ (název grantové agentury) č.xxx. Jméno navrhovatele: Název grantu. Město. Pracoviště 1994. Počet stran.

Díl 1, str.261:

Jméno pracovníka UK: Posudek grantové přihlášky č. xxxxxx. Jméno řešitele grantu: Název grantu. Město. Pracoviště 1994. Počet stran.

Vždy jsem se domnívala, že oponentský posudek žádosti o grant je věcí důvěrnou. Naskýtají se otázky: ví o tom uvedení autoři oponentských posudků? Co dělala redakce? A co na to grantové agentury?

RNDr.Libuše Kolářová, CSc.
Laboratoř tropické medicíny
III. Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK