Forum III/8 - Infoforum

Nový předseda RVŠ je z UK

Dne 6. února 1997 se na akademické půdě Univerzity Karlovy v Praze konalo letošní 1. zasedání sněmu Rady vysokých škol, oficiálního reprezentanta akademických obcí českých vysokých škol a jejich fakult. Novým předsedou Rady VŠ byl zvolen prorektor Univerzity Karlovy doc. ing. Ivan Wilhelm, CSc. Jednání sněmu se krátce zúčastnil ministr školství ČR Ivan Pilip, který popřál dostatek pracovních úspěchů Radě vysokých škol i doc. I. Wilhelmovi osobně (na snímku).

(jak)

Foto Forum: Michaela Vlčková


Norský král na UK

Dne 19. března 1997 navštíví Univerzitu Karlovu při příležitosti státní návštěvy České republiky Jeho Veličenstvo Harald V., norský král. Během slavnostního zasedání v Karolinu předá rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý norskému králi pamětní medaili UK. Norský král vystoupí s přednáškou na téma Evropanizace univerzit a sjednocování. Při své návštěvy univerzity se zúčastní i besedy s učiteli a studenty katedry germanistiky, nederlandistiky a nordistiky FF UK (zpravodajství o návštěvě norského krále přineseme v příštím čísle).

(jak)


První reakce nových prorektorů UK

-prof. Josefa Kouteckého, prof. Jaroslava Pánka a prof. Miloslava Petruska - zaznamenalo Forum těsně po jejich zvolení 31. ledna 1997, a to z odpovědí na dvě anketní otázky:
  1. Jaké slovo ze slovníku emocí byste vybral pro pocit, s nímž jste přijal jmenování do funkce nového prorektora UK ?
  2. Jakou větou byste charakterizoval klíčový úkol vaší budoucí činnosti?

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc, prorektor UK pro vnější vztahy:

  1. Odpovědné uspokojení.
  2. Pokusím se přesvědčit všechny, kteří nepřikládají vzdělanosti náležitý význam, že se mýlí. Pokusím se přesvědčit širokou veřejnost o tom, že je to právě Univerzita Karlova, která byla (už téměř 650 let), je a také v budoucnosti zůstane jednou z nejvýznamnějších institucí našeho státu. Úkol zajistit oslavy 650. výročí jejího založení mi k tomu poskytuje mimořádnou příležitost, ale přináší i stejně mimořádnou odpovědnost. Nicméně nepovažuji tento úkol za jediný, budu usilovat o prospěch UK i v jiných směrech.

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, CSc., prorektor UK pro zahraniční styky:

  1. Vyrovnanost a klidný pohled do budoucnosti.
  2. Rád bych přispěl k dotvoření sítě mezinárodních univerzitních vztahů - navenek, ale i dovnitř: nejen mezi rektorátem a akademickými pracovišti; navenek jde o navázání a rozvinutí rovnocenných vztahů všech těchto institucí se zajímavými partnery uvnitř obce evropských a světových univerzit. Předkové nám odkázali krásnou ideu peregrinatio academica - a na sklonku druhého tisíciletí bychom se jí měli zmocnit.

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., prorektor UK pro studium:

  1. Odpovědnost.
  2. Aby univerzita byla domem s mnoha dveřmi, na které může každý student zaklepat bez obav, že nebude přijat vlídně a korektně (je-li metafora nesrozumitelná, tedy: rád bych viděl univerzitu navenek jednotnou a uvnitř maximálně průchodnou).

(jak)


Dne 31. ledna 1997 skončilo funkční období předsedy Akademického senátu UK prof. MUDr. Pravoslava Stránského, CSc., vedoucího katedry lékařské biofyziky LF UK v Hradci Králové. V čele Akademického senátu UK stál od 26. listopadu 1993. Za jeho působení došlo v senátu k řadě pozitivních změn. Redakce časopisu Forum UK chce profesoru Stránskému poděkovat především za to, že vždy pohotově a ochotně vyhověl jejím požadavkům o včasné a úplné informování akademické veřejnosti o činnosti AS UK.

(red)


Z Akademického senátu UK

Dne 28. února 1997 již podruhé v tomto roce zasedal Akademický senát UK, který na návrh AS Katolické teologické fakulty projednal a schválil změnu jejího statutu, jenž umožňuje cestu k volbě nového akademického senátu této fakulty, včetně volby jejího nového děkana. V této souvislosti AS UK potvrdil, že i na děkana KTF se vztahují ustanovení vysokoškolského zákona o tom, že tuto funkci nelze zastávat více než dvakrát za sebou. Dále Akademický senát UK novou volbou doplnil své předsednictvo. Novými členy předsednictva AS UK se stali prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. (1. LF UK) a doc. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF Hradec Králové). AS UK schválil návrh rektora UK na nového prorektora UK pro sociální zabezpečení. Schválen byl prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. Předmětem jednání bylo také vystoupení kvestora UK Ing. Josefa Kubíčka s návrhem nového rozpočtu neinvestičních prostředků na rok 1997 a úpravy limitu spotřeby potravin pro koleje a menzy UK. AS UK schválil složení své legislativní, ekonomické, pedagogické, sociální a ediční komise a vyslechl informaci rektora UK seznamující přítomné se stavem jednání o novém VŠ zákoně a o ukončení stavebních prací v Karolinu. První jednání nově obměněného AS UK řídil jeho úřadující místopředseda (nový předseda dosud není zvolen) doc. RNDr. Jan Bednář, CSc.(MFF UK). Příští jednání AS UK se koná 28. března 1997.

(jak)


Za jazyky do světa

Tramvaj s číslem dvaadvacet byla nápadně plná chlapců a dívek ve věku závěru středoškolských studií. Všichni vystupovali společně a měli evidentně společný cíl. Pražský Eden, kde se od 21. do 23. února 1997 konala v pořadí již po šesté výstava Expolingua a škola 97. Týkala se jich zřejmě osobně, protože se tady sešly organizace, cestovní kanceláře a firmy, zabývající se vzděláváním, cestováním a výukou jazyků. Expolingua má již mezi odborníky vžité datum na přelomu ledna a února, jen místa se mění. Od honosných prostor hotelu Atrium (dnes Hilton) až k vršovickému Edenu. Tradiční je již i publikum - od studentů, učitelů, starostlivých rodičů až po náhodné zvědavce. Ale opakují se i firmy, které vystavují. Podřídily se potřebám trhu a tak zde byly hlavně firmy, které nabízejí pro běžnější klientelu kurzy v Anglii či na Maltě, pro náročnější v Austrálii, USA, či na Novém Zélandě. Sem tam nějaký kurz španělštiny nebo francouzštiny, stánky s knihami a pomůckami pro jazykovou přípravu, české školy s kurzy doma a několik skromných cestovních kanceláří. Nic nového pod sluncem, žádný bonbonek, žádná bomba. Po velkém boomu prvních polistopadových let situace vystřízlivěla, do kurzů se hlásí jen ti, co opravdu jazyk chtějí zvládnout, a nejen ti "cestování chtiví". Snad proto byl pohled na letošní výstavu trochu rozpačitý. Především působily nevhodně prostory Edenu, kde se v návštěvních špičkách zájemci prodírali úzkými uličkami a mnohé stánky byly tak zastrčené, že by je ani Sherlock Holmes nenašel. Důstojnější prostor by veletrhu skutečně prospěl, stejně jako i trochu větší osvěta v dnešní reklamou přeplněné společnosti. Dobrá veřejná upoutávka by docela byla namístě.

(dol)


Rektoři vysokých škol

V minulém čísle časopisu Forum jsme přinesli zprávu o jmenování některých rektorů vysokých škol ČR a o slavnostním složení jejich slibu. Jako zajímavost a užitečnou informaci otiskujeme kompletní seznam všech rektorů českých a moravských vysokých škol:

(red)


Vzdělávací nadace Jana Husa nabízí

Na sklonku sedmdesátých let vznikla ve Velké Británii a Francii vzdělávací nadace nesoucí jméno velkého myslitele, reformátora a rektora pražské univerzity Mistra Jana Husa. Vznikla jako nadace mezinárodní, nepolitická, vzdělávací a kulturní. Vzdělávací nadace Jana Husa sídlila do roku 1989 v zahraničí (ve Velké Británii, Francii, USA, Kanadě, Německu, Belgii) a jejím hlavním úkolem bylo pomoci ohrožené kultuře a vzdělanosti v komunistickém Československu. Po listopadové revoluci se Husova nadace stala československou organizací se sídlem v Brně a pokračuje ve svém poslání v nových podmínkách.

Husova nadace - kromě stálých programů zaměřených zejména na reformu vysokoškolského vzdělávání dospělých - připravuje i programy zcela nové. Nadace již šest let spolupracuje s katedrami vysokých škol a snaží se o zkvalitnění výuky humanitních, společenských a právních oborů. Osou této činnosti nadace je Program vyššího vzdělávání, speciálně jeho dva nové projekty: Cursus innovati a Novicius.

První z nových programů - Cursus innovati - je dlouhodobým programem inovace výuky a zvyšování kvalifikace univerzitních učitelů, který je určen českým a slovenským pracovištím vyššího vzdělávání v oblasti právních, humanitních a společenských věd. Pojem inovace výuky ovšem neznamená jen nahrazení starého něčím novým; je třeba se zamyslet také nad koncepcemi oborů, mezioborovou spoluprací, nad metodami výuky, hodnocením, učebními pomůckami, učebnicemi a učební literaturou...

Druhou novinkou Husovy nadace je program výchovy nové generace vysokoškolských učitelů - Novicius. Jedná se o společný projekt Husovy nadace a nadace Civic Education Project v České republice a na Slovensku. Cílem tohoto programu je objevit mladé talenty a podnítit jejich zájem o akademickou kariéru a poskytnout jim nadstandardní podporu na začátku jejich vědeckého a pedagogického působení na vysoké škole.

Pro každý individuální školicí program poskytuje Husova nadace stipendium pro aspiranta, příspěvek na nákup odborné literatury, příspěvek na cestovné a výlohy spojené s účastí na konferencích, sympoziích a letních školách, grant určený pro studijní pobyt v zahraničí...

Příprava školicích programů pro rok 1997/1998 začne už v letním semestru. Podrobnější informace naleznete na adrese uvedené u materiálu.

(alk)

Kontakt:
Vzdělávací nadace Jana Husa
Dominikánské náměstí 4/5
P.O. Box 735
663 35 Brno
Tel. 05/ 422 10 262
Fax: 05/ 422 12 084
E-mail: vnjh@janhus.anet.cz

Vyhlášena veřejná soutěž NÚJH

Posláním Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (součást Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) je stimulovat a podporovat samostatnou badatelskou činnost v oblasti českého národního hospodářství a jeho vývoje. Stejně jako v minulých letech, i letos vypsala Správní rada NÚJH veřejnou soutěž o individuální finanční podporu k vytvoření nebo k dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických a společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.


O vypsaných tematických okruzích a podmínkách soutěže, do které se lze přihlásit do 28. března 1997, podá informace tajemnice Nadání J., M. a Z. Hlávkových PhDr. Dagmar Rýdlová na tel. č. 02/242 15 625 (fax.:02/242 31 844). Přihlášky mohou žadatelé poslat poštou, faxem nebo doručit osobně na adresu Nadání J.,M. a Z. Hlávkových (Národohospodářský ústav), Vodičkova 17, 110 00 Praha 1.

(jak)