Forum III/9 - Infoforum

Premio Iberoamérica 1996

Třetí ročník vyhlášení Iberoamerické ceny 1996 - Premio Iberoamérica 1996 - se stal další ze slavnostních událostí v univerzitním dění. Dne 10. března 1997 byli ve Vlasteneckém sále Karolina byli letošnímu předávání cen přítomni velvyslanci dvanácti Iberoamerických zemí, Španělska a Portugalska a rektoři dvou českých vysokých škol - Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické, prof. Karel Malý a prof. Jan Seger. Organizátorem letošního ročníku bylo venezuelské velvyslanectví, jehož nejvyšší představitel Germán Carrera Damas slavnostní shromáždění uvedl a ceny předal.

Soutěže Premio Iberoamérica 1996 se účastní studenti českých vysokých škol. Jejím smyslem je prohloubení vzájemné spolupráce mezi naší republikou a latinskoamerickými zeměmi. V minulých letech existovala soutěž pouze v kategorii humanitních oborů, letos k nim přibyla i kategorie ekonomických věd, takže se soutěže zúčastnili i studenti VŠE.

Porota, složená z latinskoamerických velvyslanců, neměla lehké rozhodování, neboť posuzovala práce celkem dvaceti studentů. V oboru ekonomické vědy předložilo práce s tematikou zemí španělské a portugalské mluvy devět studentů VŠE. Práce v oboru literatura a dějiny do soutěže zaslalo celkem jedenáct studentů, pět z Univerzity Karlovy, šest z Univerzity Palackého v Olomouci.

Po úvodních projevech rektora UK prof. K. Malého a venezuelského velvyslance G. Damase se Vlastenecký sál, v němž panovala atmosféra téměř rodinná, stal svědkem předání cen:

Oceněné studentky poděkovaly za udělení ceny v jazyce, v němž byla napsána jejich práce. Vítězkám blahopřál rektor UK, který mimo jiné uvedl, že "...toto ocenění není jen pocta jim samotným, ale i vysokým školám, jež reprezentují".

Před ukončením slavnostního aktu převzal z rukou venezuelského velvyslance pomyslnou štafetu velvyslanec Brazílie Sergio Paulo Rouanet, který se má stát tajemníkem a organizátorem příštího ročníku Premio Iberoamérica.

Při přátelském setkání, které následovalo po oficiálním předání, si oceněné studentky našly chvilku času, aby odpověděly na dotazy redakce:

Jak hodláte naložit s finanční částkou, kterou jste právě obdržela?
"Odpověď je velice jednoduchá. Koupím si počítač. Studuji teď ruštinu, takže se hodí." (Martina Kukelková)

"Určitě peníze použiji na svatební cestu do Paříže." (Jana Kubecová)

"Chtěla bych se podívat do Latinské Ameriky. Ještě jsem tam nikdy nebyla." (Barbora Benešová)

S jakým pocitem jste dnes přebírala ocenění?
"Spokojenost. Jsem ráda, že mou práci někdo ocenil. Byla jsem hodně nervózní, protože jsem se takové soutěže zúčastnilat poprvé, studuji teprve v druhém ročníku." (Barbora Benešová)

"Měla jsem velkou radost, protože tohle byla první soutěž, které jsem se zúčastnila. Mám radost, že se moje práce někomu líbila a někoho zaujala." (Jana Kubecová)

O čem vaše práce pojednávala?
"Týkala se charakteristiky spolupráce mezi Českou republikou a Latinskou Amerikou. Čerpala jsem z historie, ale zaměřila jsem se také na budoucí vývoj těchto vztahů." (Barbora Benešová)

Alice Kupčeková

Vítězka soutěže v kategorii humanitních oborů Martina Kukelková (vlevo).

Foto Forum: Michaela Vlčková


Budoucnost závisí na intenzitě spolupráce

Nově rekonstruované interiéry historické budovy Karolina hostily ve středu 12. března 1997 několikačlennou návštěvu z Francie. Učitele pařížské Ecole pratique des Hautes Etudes (EPHE) - prof. Francoise Monniera, prezidenta univerzity, prof. Venceslase Krutu, koordinátora vzájemné spolupráce a prof. Michela Fleuryho - přijali rektor Univerzity Karlovy prof. Karel Malý a prorektor UK pro zahraniční styky prof. Jaroslav Pánek.

Setkání a současné vzájemné kontakty jsou pozitivními výsledky univerzitní smlouvy podepsané před osmnácti měsíci (říjen 1995). Spolupráce se realizuje zatím výhradně organizováním přednáškových pobytů vědeckých pracovníků obou univerzit. V loňském roce se takovýchto pobytů zúčastnili již čtyři vědečtí pracovníci UK. V roce letošním se konal přednáškový cyklus zahraničních kolegů v Praze, přednášky probíhaly celý den 13. března pod názvem Aspekty historie Paříže a měly na půdě UK veliký úspěch, hlavně mezi příslušníky studentské obce. O vývoji česko-francouzských vztahů rektor UK prohlásil:

"Nezapomínáme na to, že Česká republika vznikla z vůle Francie, že jsme bok po boku bojovali ve dvou světových válkách, že to byl zrovna Charles de Gaulle, kdo první označil Mnichovskou dohodu za neplatnou. Nyní, po násilném, několik let trvajícím, přerušení styků, je třeba vzájemné kontakty obnovit."

Prof. Karel Malý také dodal, že spolupráce by se měla založit zejména na pořádání společných projektů, mezi které lze zahrnout i možnost dvojího, tedy česko-francouzského, vedení některých doktorských prací.

(alk)

Trojice našich zahraničních hostů během přijetí v nově rekonstruovaných prostorách Karolina, zleva prof. M. Fleury, prof. F. Monnier a prof. V. Kruta.

Foto Forum: Michaela VlčkováNávštěva z Evropské unie v Praze

Na pozvání rektora Univerzity Karlovy navštívil ve dnech 9.- 11. března 1997 Prahu ředitel kanceláře EU Erasmus v Bruselu, pan Bernd Wächter. Hlavním důvodem pozvání bylo uspořádání odborné přednášky a konzultace k přípravám na vstup a zapojení UK do programu Erasmus. Evropská kancelář zahraničního odboru RUK předem připravila na základě diskusí s fakultními koordinátory Erasmu přehled nejfrekventovanějších otázek a problémů, na které jsme při zavádění tohoto programu narazili. Projednání a upřesňování těchto otázek bylo věnováno dopolední pracovní jednání pana Wächtera na zahraničním odboru RUK. Poté byl host přijat rektorem Univerzity Karlovy za účasti prorektorů prof. Pánka a prof. Čepka a akademického garanta Erasmu UK, profesora Drobníka. Pan Wächter, jehož postavení odpovídá statutu komisaře Evropské unie, vyjádřil během přijetí uspokojení nad stavem příprav a pozitivně zhodnotil věcnost a zasvěcený přístup UK, svědčící o serióznosti zájmu o účast na aktivitách Evropské unie. Rektor prof. Malý zdůraznil hluboký zájem univerzity o rozvíjení zejména studentské mobility a podtrhl její význam pro zvyšování kvality a mezinárodního profilu vysokoškolského studia. Host ocenil širokou základnu, danou stávajícími mezinárodními aktivitami UK a vyjádřil naději, že se tato základna stane i východiskem rozvíjení evropské dimenze v našem vysokoškolském vzdělávání. Zapojení mladé inteligence se pozitivně projeví i ve vstupu ČR do Evropské unie.

V odpoledních hodinách vystoupil Bernd Wächter v Zelené posluchárně RUK s přednáškou o základních aktivitách programu Erasmus a přípravě institucionální smlouvy. V bohaté diskusi zodpověděl dotazy zástupců fakult UK (proděkanů, koordinátorů Erasmu, zástupců zahraničních a studijních oddělení a dalších). Účastníci vyslechli informace o zásadách financování programu, nově zapojených asociovaných zemích (ČR, Maďarsko, Rumunsko), datu formálního schválení nových členů Erasmu Radou komisařů Evropského parlamentu (březen 1997), o posunutí uzávěrky institucionální smlouvy na 15. 11. 1997 a termínu dopracování nových formulářů přihlášek. Dále slyšeli rozbor možností a postupování při zapojování do jednotlivých aktivit. Podrobnou zprávu, obsahující konkrétní informace a výklad sporných otázek, obdrží koordinátoři Erasmu na všech fakultách UK. Zasvěcenost a srozumitelnost výkladu se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Přednášku lze zařadit mezi nejpřínosnější a nejúspěšnější setkání tohoto druhu.

Druhý den pobytu využila přítomnosti pana Wächtera národní kancelář Socrates/Erasmus k uspořádání pracovního setkání s koordinátory Erasmu všech vysokých škol v České republice. To se uskutečnilo v prostorách ČVUT. a setkalo se rovněž s živým a pozitivním ohlasem přeplněné posluchárny.

"Jsem příjemně překvapen zájmem a iniciativou českých vysokých škol. Svědčí to o seriózním přístupu a poctivé přípravě, což bohužel nemohu říci o všech nově zapojených zemích", řekl nám na závěr své návštěvy spokojeně ředitel kanceláře EU Erasmus v Bruselu.

Ing. Ivana Halašková
Mgr. Jana Klepetářová
odbor pro zahraniční styky RUK

Na našem snímku Bernd Wächter, ředitel kanceláře EU Erasmus v Bruselu (vlevo) a Mgr. Jana Klepetářová.
Foto Forum: Michaela Vlčková

Expolangues '97

Velká hala výstavního areálu La Villette na severovýchodě Paříže byla ve dnech 29. ledna - 2. února 1997 dějištěm mezinárodního salonu jazyků, kultury a cestovního ruchu Expolangues 97. Univerzita Karlova se této významné akce účastnila již potřetí. Stánek UK, který byl připraven ve spolupráci s agenturou Made in ... (Publicity), byl velmi pěkný a těšil se velikému zájmu návštěvníků. Ten se týkal učebnic, jazykových kurzů, videoprogramů s výukou, studia na UK a dokonce i kurzů češtiny pro děti. Zájem byl i o jazykové slovníky, jejichž nabídka není v současné době dostačující. S živým ohlasem se setkávaly i propagační materiály o UK, o Ústavu jazykové a odborné přípravy a jeho střediscích, o České republice vůbec (ty jsme měli díky spolupracující agentuře). Velmi mile na nás v letošním roce zapůsobil zájem českého zastupitelského úřadu v Paříži, jehož pracovníci věnovali naší expozici mimořádnou pozornost. Jak velký rozdíl oproti loňskému roku!

Naše účast na příštím ročníku Expolangues by měla být orientována na 650.výročí Univerzity Karlovy. Zastupitelský úřad ČR tohoto výročí využít i k organizování přednášek a výstavy o UK v prostorách nového Českého centra v Paříži.

(Ju)

Stánek Univerzity Karlovy, připravený ve spolupráci s agenturou Made in ... (Publicity), na mezinárodním salonu jazyků, kultury a cestovního ruchu Expolangues 97.

Foto pro Forum: z archivuDěkani UK

Dne 6. března 1997 převzali z rukou rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., konfirmační listiny tito noví, nebo akademickými senáty opět zvolení, děkani jednotlivých fakult Univerzity Karlovy. Jsou to:

(red)


Nový děkan KTF UK

Dobrým krokem ke stabilizaci vnitřních problémů, otevření fakulty širší veřejnosti a obnovu učitelského sboru očekává od nového děkana Katolické teologické fakulty prof. Msgre ThDr. Lic. iur. Jaroslava V. Polce rektor UK prof.Karel Malý. Nový děkan KTF UK, člen katedry historicko-právní, profesor obecných a českých církevních dějin byl zvolen Akademickým senátem KTF UK 13. března 1997 ze tří navržených kandidátů.

Profesor Jaroslav Polc se narodil v roce 1929 v USA. Gymnázium vystudoval v Praze, po únoru 1948 odjel do USA, kde absolvoval studium filozofie. Teologii vystudoval na Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1991 se habilitoval a byl jmenován docentem KTF UK. O rok později byl ustanoven řádným profesorem. Podle svého vyjádření chce jako děkan usilovat o "všeobecné dobro" a udržovat úzký kontakt s vedením církve i vedením Univerzity Karlovy.

(red)


Profesor Pavel Klener jubiluje

"Labitur occulte fallique volubis aetas" aneb Neviděn plyne a šálí ten čas, jenž na křídlech letí - tímto mottem je zdobeno pozvání na přátelské setkání s letošním jubilantem, prof. MUDr. Pavlem Klenerem, DrSc.

Jaký vlastně je první ministr zdravotnictví po listopadu 1989, přednosta 1. interní kliniky VFN UK, prorektor pro vědu a výzkum UK, který se 10. dubna 1997 v plné síle své univerzální osobnosti dožívá šedesátky? Odpověď jsem hledali u pracovnic odboru vědy na RUK, jehož je "velitelem."

Prozradily nám o něm: Oddělení vnějších vztahů se řadí do dlouhého průvodu gratulantů a přeje hodně tvůrčích let, plných vitality.

(red)

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum.

Foto Forum: Michaela VlčkováCarolinum - VII. valná hromada

Projev předsedy Spolku absolventa a přátel UK a rektora UK prof. K. Malého, zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a informace o přípravě oslav 650 let, kterou přednese prorektor UK pro vnější vztahy prof. J.Koutecký budou hlavními body programu VII. valné hromady Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum. Valná hromada se sejde 7. dubna 1997 v 17.00 hod. ve Velké aule Karolina.Při této příležitosti pořádá spolek koncert Evy Urbanové, sólistky Národního divadla Praha. Její koncert, v němž vystoupí z áriemi z oper B. Smetany a A. Dvořáka začíná ve Velké aule v 19.00 hod.

(jak)