Forum III/9 - Kaleidoskop

Kam do Spolkové republiky Německo?

Do rukou redakce časopisu Forum se dostalo Cestovní zpravodajství ze Spolkové republiky Německo, které s půlroční pravidelností vydává Německá centrála pro turistiku v České republice. Většina akcí pořádaných v tomto roce nás velice zaujala, a domníváme se, že by tyto akce mohly zaujmout také naše čtenáře:

Dovolená v mládežnických ubytovnách
princip pro české občany je jednoduchý: mládež do 26 let si zakoupí legitimaci (v Praze u CK KMC v ulici Karoliny Světlé) za 150 Kč a tím získá členství na celý rok; dospělí nad 27 let (senioři) zaplatí 200 Kč a průvodci pro celou skupinu potom 500 Kč. Moderní ubytovny Jugendherbergy jsou často situovány v nádherném prostředí, v krásných historických zámcích, na terasách ve Schwarzwaldu, ve starém mlýně na ostrově Sylt, či dokonce na majáku nebo na lodích. Ve velkoměstech, například v Berlíně nebo ve Frankfurtu, jsou pak ubytovny s většími kapacitami, až s 500 lůžky. Při cestování zde nebydlí pouze mladí lidé, ale také celé rodiny s dětmi. V současné době je možné se ubytovat ve dvoulůžkovém pokoji i bez oddacího listu. Cena za ubytování se pohybuje od 19,70 do 22 DM podle komfortu a polohy ubytovacího zařízení. Pokoje mají obvykle 4 až 8 lůžek, sprchu a WC, snídaně se zde podává za 7 - 8,30 DM. Celosvětově je tento trend v ubytování preferován a podobné systémy jsou dnes zavedeny již v 63 zemích světa.
Hudební slavnosti POTSDAM Sansoussi 1997
od 6. do 22. června 1997 se budou konat hudební slavnosti v Postupimi pod heslem Múzy tančí ruku v ruce - Friedrich Wilhelm II. a hudba jeho doby.
Výstava v muzeu koní
Uzda, ostruhy, třemen - je název výstavy, která se koná v Německém muzeu koní ve Verdenu. Zájemci zde mohou shlédnout sbírky a dokumentaci jezdeckého vybavení v jeho historickém vývoji. Výstava bude otevřena od 23. února 1997 denně (mimo pondělí) od 9 - 16 hod.
Kulturní podívaná ve Frankfurtu
až do roku 2000 budou v Frankfurtu nad Mohanem pořádána velká kulturní představení v rámci festivalu MUSEUM UFERFEST. Na deseti jevištích se představí čtyřicet národů ze všech kontinentů světa. Nejbližší termín je 29. - 31. srpna 1997.
Velká historická výstava ve Stuttgartu
výstava konaná pod patronátem spolkového prezidenta Romana Herzoga předvede vyčerpávající dokumenty o ranném období Alamanů od konce římského panství v Baden-Württenbersku ve druhé polovině 3. století n. l. až po rozpuštění alamanského vévodství v polovině 8. století. Výstava nazvaná Alamané přicházejí se bude konat od 14. července do 14. září 1997.
Rok Johanessa Brahmse
u příležitosti 100. výročí úmrtí Johanessa Brahmse se bude konat velký hudební festival vyplněný šňůrou slavnostních koncertů, na kterých se budou podílet i mnozí zahraniční umělci.
Reiner Maria Rilke a výtvarné umění jeho doby
díla významných umělců tohoto století jako jsou Cézanne, Picasso, van Gogh, Klee nebo Rodin budou představována pohledem a perem básníka Reinera Marii Rilkeho. Výstava bude probíhat v Mnichově od 6. února až do 6. dubna 1997.
Závod o nejoriginálnější plavidlo
na řece Neckaru uprostřed vinařského města Heilbronn se ve dnech 13. - 15. června 1997 budou konat oblíbené slavnosti na vodě a soutěž o nejoriginálnější plavidlo schopné plavby.

(alk)

Kontakt:
Německá centrála pro turistiku
Masarykovo nábřeží 30
110 00 Praha 1
tel. 24 91 52 18
fax. 24 91 61 89
(podrobnější informace v německém a anglickém jazyce o možnostech cestování a ubytování naleznete i na internetové adrese: http://www.germany-tourism.de)

Z partnerských časopisů

Žurnál UP, týdeník Univerzity Palackého v Olomouci přinášív čísle 15 zprávu ze zasedání AS UP a podmínky soutěžeo Cenu rektora za nejlepší studentskou vědeckou nebo uměleckou práci v roce 1997. V čísle je pravidelná rubrika Mezi námi vzdělanci, která je (jako vždy) velmi zajímavá. Stejně zajímavé je i zvláštní číslo (6) , tentokrát věnované inauguracím. Odcházející rektor prof. Josef Jařab se v obsáhlém článku zamyslel nad některými úvahami o "krizi univerzit". "Mluvíme-li o krizi", napsal prof. Jařab, "nemyslíme na konec a zkázu vzdělávacích institucí, i když se objevují dokonce knižní tituly jako ,Univerzita v ruinách', ale i v této velmi kritické práci kanadského profesora Billa Readingse z loňského roku se úvahy o krizi univerzity v moderní době dají číst spíše jako projev bytostného zájmu o její zachování, jako projev víry v její nezpochybnitelnou úlohu i v příštím století, jako výzva k hledání nejlepších řešení?" V příloze oslovuje olomouckou akademickou obec také nový rektor UP doc. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. "Podstatnou složkou činnosti univerzity je práce pedagogická", píše rektor UP, "tedy bezprostřední práce se studenty. Studenty musíme chápat jako objekt, ale především jako uvědomělý a vysoce inteligentní subjekt působení univerzity." Velmi dobrý je nápad (i výsledek) mimořádného vydání MF DNES k Roku Univerzity Palackého, které je také přílohou 15. čísla Žurnálu UP.

Informační bulletin Rektorátu ČVUT ve svém únorovém čísle informuje o volbě prof. Ing. Petra Zuny, CSc., novým rektorem ČVUT a o výsledcích voleb nových prorektorů. V článku České vysoké učení technické v Praze 1707 - 1997 připomínají autorky Mgr. M. Tayerlová aPhDr. M. Efmertová, CSc., několik významných událostí přímo spojených s počátky existence a dalším utvářením této školy v průběhu osmnáctého století.

Vita nostra servis, informační týdeník 3. LF UK, s železnou pravidelností vycházející velmi zajímavé periodikum, v čísle 16 z ledna 1997 zveřejňuje termíny přijímacích zkoušek na lékařské fakulty UK v ČR a sděluje jméno nové tajemnice fakulty a telefonní spojení na ni (Ing. Hana Vlčková, tel. 6710233). V čísle 19 Honza Bečka, student 5. ročníku 3. LF UK ve svém příspěvku zabývajícím se faktem, že v roce 1995 byla v naší republice zaznamenána nejnižší porodnost za posledních 200 let, píše: "Děsím se vize ulic zaplněných belhajícími se starci, na něž nebude mít kdo pracovat, i dalších podobně depresivních představ, jako vystřižených z Kafkových románů."

Akademický bulletin AV ČR v čísle 2/1997 v rámci své pravidelné rubriky Seznamování s pracovišti AV ČR představuje tentokrát Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (vznik v roce 1960). Součástí článku je velmi zajímavá dokumentární fotografie budovy ústavu z roku 1927. Příloha tohoto listu vychází pod titulem Výchova vědeckých pracovníků a vysoké školy (podtitul Jak zvýšit kvalifikaci Evropanů).

Lednový Scan, časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, velmi kultivované periodikum, informuje tentokrát o udělení čestného občanství města Hradce Králové prof. MUDr. Antonínu Fingerlandovi, DrSc. V pravidelném úvodním Slovu k zamyšlení připomíná slova Eugena Finka: "Zacházíme se jsoucím a už se neptáme, co je vlastně jsoucnost věcí. Manipulujeme se zjištěnými soudy a vydáváme je za pravdy - a zapomínáme přitom na otázku po podstatě pravdy."

HIC SALTA! Tentokrát na žlutém papíře (bývá vytištěn i na modrém) vycházející noviny Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, s podtitulem Lidé čtěte!, ve svém prvním letošním čísle(únor 1997) uveřejňuje na první straně článek svého nového děkana doc. PhDr. Jana Kargera, který si do budoucnosti přeje, "aby naše spolupráce nepostrádala toleranci a uznávání jednoho druhým. Aby se věci fakultní stávaly co nejčastěji věcmi osobními. Aby společná práce vedla k prosperitě fakulty i k uspokojení osobním ambicí jejích pracovníků".

Facultas nostra, zpravodaj LF UK v Plzni, se v čísle 7 zmiňuje o kauze "POMNÍČEK". "Koncem semestru 1995/96 se jednoho dne náhle objevil v parčíku před Procháskovým ústavem malý kamenný pomníček s nápisem Mrtvým, kteří slouží živým. Krátce po instalaci pomníček však zmizel." O jeho osudu si můžete přečíst na str. 5.

PROPSY - časopis pro moderní psychologii, který se z "katedrového" časopisu studentů psychologie FF UK stal od začátku letošního roku časopisem celostátně distribuovaným, přináší v únorovém čísle také rozhovor s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., proděkanem 3. LF UK. Prof. Höschl, muž s originálním myšlením, v rozhovoru uvedl: "Existuje prostě něco mezi uměním a vědou, co se právě týká, staročesky řečeno, dušezpytu, ale týká se to kupodivu i medicíny jako celku. Největším omylem praktických lékařů je, když se domnívají, že jsou vědci, protože oni jsou ve skutečnosti něco mezi vědci, šarlatány (akupunkturisty a homeopaty) a faráři."

Univerzitní noviny, které vydává Západočeská univerzita se sídlem v Plzni, přinášejí vždy řadu rozmanitých a čtivě napsaných informací. Únorové číslo připomíná zdárné dokončení rekonstrukce slavnostního sálu v budově Pedagogické fakulty ZU v Plzni. Zajímavá je četba na pokračování (L. Motyčka: Cochabamba, perla Bolívie) a v rubrice Naši studenti článek Čtení o krvi. Článek na straně 4 nese velmi aktuální titulek: Kdo není na www stránkách, jako kdyby vůbec nebyl...

Karel Janků