Forum III/9 - Polemika

Jak ovlivňovat výši příspěvku na provoz fakult

Brzy po listopadu 1989 začaly na půdě vysokých škol široké diskuse týkající se zcela základních otázek organizace, struktury, ale i náplně činnosti vysokých škol. Ihned po zahájení mnoha dialogů bylo zřejmé, že existující poměry se výrazně liší od celkově požadovaného, byť poměrně diskutabilního stavu. To mělo za následek, že relativně velmi brzy (květen 1990) mohl být v tehdejším Federálním shromáždění již přijat "provizorní" zákon o vysokých školách č. 172/1990 Sb. (platný dodnes), a rovněž relativně záhy se docílilo souhlasu se zásadní transformací systému financování vysokých škol. Vysoké školy (dále jen VŠ) se staly příspěvkovými organizacemi, část rozpočtové kapitoly MŠMT ČR, týkající se vysokých škol, se stala prakticky ve všech položkách velmi transparentní - snad s výjimkou investičních prostředků. Kromě účelově vázaných prostředků (např. financování speciálních programů realizovaných VŠ, dotací na provoz kolejí a menz, stipendia studentů PGS) obsahují prostředky na provoz vysoké školy dominantní část příspěvku.

Proměny dělení podle jednotného klíče
Jedním ze závěrečných doporučení expertní skupiny OECD pro oblast VŠ ČR v roce 1992 bylo doporučení zásadně zvýšit počet studentů VŠ na úroveň srovnatelnou se státy EU. Především z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že provozní prostředky se budou vysokým školám přidělovat přísně podle počtu studentů, s ohledem na různou nákladnost různých studijních oborů. Podle těchto zásad bylo do roku 1996 rozdělováno 90% všech provozních prostředků. Tak se dosáhlo zvýšení počtu studentů z 96 000 ve školním roce 1989/90 na 156 000 ve školním roce 1996/97. Tímto počtem se ČR zařadila mezi běžné země EU.

Kvalita versus kvantita
Regulačním opatřením, působícím na vývoj kvality VŠ zbývá z obsahu provozních prostředků oněch 10 %, které jsou rovněž beze zbytku rozdělovány podle jiného klíče. Část příspěvku, označená jako částka pro stimulaci tvůrčí činnosti VŠ, je stanovena na základě takových parametrů jako objem grantových prostředků získaných v otevřené soutěži, počty studentů PGS, počty profesorů a docentů působících na VŠ. To jsou tedy v současnosti zvolené indikátory, vyjadřující objem tvůrčí činnosti VŠ a popisující tak její kvalitu. Je pravdou, že konkrétní závislost výše příspěvku na uvedených indikátorech se rovněž rok od roku mění, a to hlavně z toho důvodu, že konkrétní výpočet je rok od roku kritizován představiteli VŠ. Uvedená doba, kdy byla pouze nevýznamná část příspěvku VŠ vázána na "kvalitu" vysoké školy, měla posloužit k odstranění zásadních nedostatků tohoto systému - a v současnosti by se měl postupně, ale důrazně, význam této složky zvyšovat. Pro rok 1997 to bylo relativní zastoupení 15 % (z dřívějších 10 %) a tento trend by měl brzy dosáhnout alespoň 30 % objemu provozních prostředků. Osobně se domnívám, že tvůrčí činnost je natolik významnou složkou činnosti vysokých škol a měla by být natolik propojena s vzdělávací činností, že by na ně mohlo být vázáno i více než 30 % prostředků. Rovněž mnoho speciálních programů určených pro VŠ je orientováno na podporu tvůrčích aktivit. Již nyní není principiálním důvodem pro zpochybňování uvedeného trendu nerovnoměrná vybavenost a technický stav zařízení na některých fakultách.

Mělo by se stát samozřejmou praxí vedení fakult a vysokých škol přijímat v rámci svých kompetencí taková rozhodnutí, která zohledňují rovněž objem státního příspěvku. Věříme-li tvrzení, že financování je jedním z významných nástrojů regulace vývoje VŠ státem, pak je namístě hledat takovou strategii, která bude brát zřetel i na rozpočtové vlivy.

Jak volit optimální variantu?
Chce-li například v letošním roce lékařská fakulta zvýšit svůj příspěvek na provoz o 1 milion korun, lze toho dosáhnout několika způsoby. Může toho dosáhnout například zvýšením počtu studentů o 16, s tím závazkem, že se dokáže o ně kvalitně postarat. Jinou možností je zvýšení objemu započtených grantových prostředků o přibližně 650 tisíc Kč. Není obtížné nalézt i jiné varianty řešení. K volbě optimální varianty je třeba znát detailně technologii tvorby příspěvku, obdržet jistou garanci, že v dostatečně dlouhém období nedojde k  radikální změně v technologii tvorby příspěvku a mít co nejlépe definovaný směr vývoje fakulty. O to se snaží zástupci akademické obce v pracovních skupinách připravujících pravidla rozpočtování VŠ. V každém případě je nezbytně nutné s dostatečným předstihem vyjasnit kritéria kvality a dohodnout s vedením MŠMT priority ve financování. Závěrečné diskuse o koncepci vývoje VŠ nemohou být úspěšně zakončeny, pokud se odehrávají pouze nad konkrétními čísly rozpočtu.

doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
prorektor UK pro rozvoj