Forum III/9 - Carolinum

Vážení členové Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum,

jak jsme Vás již informovali, předsednictvo spolku navrhlo, aby místo bývalého Zpravodaje byli členové Spolku Carolinum informováni prostřednictvím stálé (zatím však nepravidelné) přílohy univerzitního časopisu Forum UK. Spolková příloha, která bude mít rozsah jedné strany časopisu, má tedy hic et nunc svou premiéru. Jak bude vypadat, záleží samozřejmě na jejích tvůrcích, ale také na vás, kteří cítíte spolunáležitost s Univerzitou Karlovou. Chcete-li prostřednictvím této přílohy univerzitní veřejnosti cokoliv říci a není vám zatěžko chopit se tužky, pera, počítače, můžete (přivítáme s radostí, když to bude co nejčastěji) poslat do spolkové přílohy Carolinum svůj příspěvek. Případní přispěvatelé - členové spolku - mohou používat také e-mailové adresy a všichni, kteří mají možnost a zájem, si mohou spolkovou přílohu přečíst na Internetu. Kontaktní adresa je uvedena na této dvoustraně. Těšíme se na vaše příspěvky a doufáme, že v této příloze budou pro vás vždy připraveny zajímavé (a užitečné) informace.

Předsednictvo Spolku Carolinum
Redakce Forum UK


Kalendárium roku 1997

Činnost Spolku Carolinum se koncentruje především do společných akcí. V tomto roce jsou, vedle akcí již tradičních (např. valná hromada, svatoštěpánské setkání aj.), připravena setkání i jiná, s velmi zajímavým obsahem. Doufejme, že všechny akce vyjdou ke spokojenosti vás, členů spolku a že - možná - budou obohaceny i o nějaké další. Těm, kteří nebudou mít možnost se akcí zúčastnit, snad přijde vhod ta informace, že v každé spolkové příloze o nich přineseme zevrubnou zprávu.

Březen
Koncert Hudbou ke zdraví: hraje soubor AULOS, orchestr dětí a rodičů se zobcovými flétnami, dirigent prof. Václav Žilka (20. 3. 97 v 19.00 hod., Velká aula Karolina, v pořadí již třetí koncert tohoto souboru)
Duben
Den otevřených dveří Karolina (5. - 6. 4. 97, od 9 - 17 hod.)
VII. valná hromada Spolku Carolinum (7. 4. 97)
Koncert Evy Urbanové, sólistky Národního divadla (7 .4. 97, Velká aula 19.00 hod.)
Přednáška prof. Dr. Zdeňka Dienstbiera, DrSc. "Nádorová prevence" (29. 4. 97 v 16.30 hod, Zelená posluchárna)
Květen
Setkání s poslanci, senátory, členy vlády - absolventy UK
Červen
Návštěva výstavy Rudolf II. a jeho doba s odborným výkladem (první nebo druhý týden)
Třetí zahradní slavnost k ukončení akademického školního roku 1996/97 - Valdštejnská zahrada
Říjen
Přednáška prof. PhDr. Miroslava Vernera: Česká egyptologická expedice UK
Listopad
Vzpomínkový večer k 150. výročí narození Elišky Krásnohorské a 100. výročí začátku studia žen na Karlově univerzitě (ve spolupráci s Akademickým sdružením žen v ČR, 18. 11. 97)
Prosinec
Tradiční svatoštěpánské setkání - prohlídka rekonstruované budovy Karolina s odborným výkladem.

SVATOŠTĚPÁNSKÉ SETKÁNÍ

Jak už se stalo tradicí, setkávají se členové Spolku Carolinum před koncem roku pravidelně vždy na některé kulturní události. Svatoštěpánské setkání uplynulého roku bylo spojeno s návštěvou výstavy Umělecká díla Karolina, kterou uspořádala Karlova univerzita ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy.

Na zahájení setkání vystoupil studentský hudební a pěvecký soubor Anděl, který dal početným účastníkům vzpomenout na dávno zapomenutý zvyk štěpánských žákovských koled, při nichž zpěv vánočních koled a pastorel byl jednou z příležitostí, jak přilepšit věčně děravé studentské kapse. Aby spolek nezůstal nic dlužen tradici, podaroval koledníky, kterým se podařilo navodit nádhernou vánoční atmosféru, spolkovými suvenýry.

Návštěvníky přivítal za pořadatele Ing. J. Svoboda a ředitel muzea Dr. Z. Míka, který krátce načrtl historii pražského muzea a jeho budovy. Zasvěceným průvodcem výstavou se stal jeden ze spoluautorů expozice, ředitel Ústavu dějin - Archivu UK prof. J. Petráň, který zdůraznil nejen jedinečnost vystavovaných uměleckých děl, ale především samotný fakt, že pouze rekonstrukce karolinské budovy umožnila zpřístupnit nejširší veřejnosti a mnohdy i zasvěceným badatelům neznámé historické památky Karolina a Univerzity Karlovy. Ústředním bodem expozice byl soubor obrazů z karolinské galerie, mezi nimi i velké portrétní řady pražských rektorů, pražských arcibiskupů jako univerzitních kancléřů, papežů a panovníků. Mezi nejcennější části karolinských uměleckých děl patří velké olejomalby K. Škréty a jeho dílny, zpodobňující patrony univerzity a jednotlivých fakult. Obrazová galerie byla obohacena o významné portréty profesorů pražské univerzity (za všechny uveďme malby podobizny B. Bydžovského, T. G. Masaryka, J. Pekaře nebo V. V. Tomka). Součástí expozice byla rovněž sochařská díla z Karolina, návrhy pamětních medailí k 650. výročí Karlovy univerzity a také skutečné poklady z trezoru pražské univerzity, které tvoří součást univerzitních insignií: mešní kalich, rektorský prsten, rektorské žezlo a medaile akademických hodnostářů, které se používají při slavnostních akademických aktech.

Michal Svatoš

Spolková činnost je charakteristická četnými společnými akcemi. Nejčastěji jsou zdrojem poučení, mnohdy hlubokých uměleckých zážitků, vždycky příležitostí k přátelským a zajímavým rozhovorům s ostatními členy spolku.

Foto pro Forum: Jana VopravilováKoncem loňského roku (na základě rozhodnutí předsednictva) jmenoval rektor UK čestnými členy Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum další významné osobnosti, které některé fáze svého života spojily s Univerzitou Karlovou. Připojily se tak k těm, kterým za období let 1991 - 1996 bylo celkem uděleno 165 čestných členství. Ta jsou udělována nositelům čestných doktorátů a nositelům zlatých a stříbrných medailí UK. Naposledy bylo 75 nových čestných členů Spolku Carolinum jmenováno v dubnu loňského roku. Mnozí z nich reagovali na udělení členství dopisem, který zaslali rektorovi UK. Z dopisů vyjímáme:


Vážený pane profesore,

byl jsem radostně překvapen jmenovacím diplomem Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy a cítím se velice poctěn tím, že se mi dostalo této výsady.

Srdečně Vám děkuji.

Josef Michl
University od Colorado
at Boulder, U S A


Vaše Magnificence,

s pocitem hluboké vděčnosti přijímám čestné členství spolku CAROLINUM, velmi si ho vážím a pokud budu moci, budu se snažit pracovat ve prospěch zásad jeho stanov.

prof. MUDr. A. Fingerland, DrSc.
Hradec Králové


Faksimile dopisu Naranjna S. Dhalla, Canada

Vážený pane rektore,

děkuji Vám jako předsedovi a Vaším prostřednictvím i předsednictvu Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy za poctu, které se mi dostalo. Mám z toho upřímnou radost.

Rudolf Zahradník
předseda AV ČR


Vážený pane předsedo,

v těchto dnech jsem obdržel Vás dopis a diplom jmenování čestným členem Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum. Chtěl bych Vás ujistit, že toto jmenování považuji za velkou poctu, které si hluboce vážím.

prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.
PřF UK


Vaše Magnificence,

cítím se nesmírně potěšena jmenováním čestnou členkou Spolku absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum.

Děkuji Vám, pane rektore a předsednictvu, za překrásný jmenovací diplom. Velmi si vážím Vašeho laskavého ocenění mé práce.

prof. MUDr. Radana Königová, CSc.
3. LF UK


Svoboda ducha znamená především svobodu vědy

K 100. výročí narození profesora MUDr. Jana Bělehrádka
(1896 - 1980)

Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy se rozhodl uctít památku 100. výročí narození jedné z významných osobností poválečných dějin, rektora Univerzity Karlovy, profesora lékařské fakulty, fyziologa a biologa Jana Bělehrádka. Karlova univerzita má přinejmenším tři dobré důvody hlásit se k jeho odkazu: Jan Bělehrádek patří do početné řady studentů a doktorů pražské univerzity, kteří zůstali své alma mater věrni a stali se profilujícími osobnostmi svého oboru; ve školním roce 1937/38 byl děkanem Lékařské fakulty; v letech 1945/46 rektorem Univerzity Karlovy. Podstatnou stránkou Bělehrádkovy osobnosti, které si vážíme zvláště, poměřujeme-li ji vývojem naší republiky v posledních padesáti letech, je jeho občansky a lidsky statečný postoj jako účastníka protifašistického odboje, poslance a veřejného činitele předúnorového období, reprezentanta československé vědy v UNESCO v Paříži a nakonec i jeho osudu politického exulanta.

Nebyla to jen příležitost kulatého životního jubilea prof. Bělehrádka, která byla spolku popudem k uspořádání vzpomínkového večera. Rádi bychom totiž i v budoucnu připomínali významné události Univerzity Karlovy, chtěli bychom vzpomenout činnosti vynikajících a mnohdy zapomínaných osobností našeho vědeckého života, připomenout význam Karlovy univerzity v našem kulturním a veřejném životě a tím navázat na přetrženou kontinuitu naší historie. Proto Spolek Carolinum tuto akci uspořádal. Byla první ze zamýšleného cyklu. Vzpomínkový večer se konal 21. listopadu 1996 ve velkém auditoriu albertovského Purkyňova ústavu, bývalém Bělehrádkově působišti. Zúčastnil se ho - vedle představitelů univerzity, pamětníků, odborníků z lékařských fakult a historiků - jubilantův syn MUDr. J. Bělehrádek.

V této souvislosti chceme upozornit, že v březnu letošního roku vyšel sborník konferenčních referátů Svoboda ducha znamená především svobodu vědy. K 100. výročí narození profesora MUDr. Jana Bělehrádka (1896-1980), který připravil dr. P. Svobodný z Ústavu dějin - Archivu UK. Publikace obsahuje úvodní slovo prof. Z. Pertolda, příspěvek prof. A. Svobody o brněnských letech J. Bělehrádka, výklad dr. L. Hlaváčkové o Bělehrádkově působení v pražském Biologickém ústavu, informaci nynějšího přednosty Biologického ústavu 1. LF UK doc. J. Kaprase o poslední činnosti ústavu a vystoupení pamětníků - Dr. P. Jerieho a prof. S. Dauma, kteří zhodnotili význam Bělehrádkovy osobnosti a šíři jeho odborného, učitelského a veřejného působení.

Publikaci mohou získat účastníci valné hromady, k dostání bude také v sekretariátu spolku.

PhDr. Michal Svatoš


Víte, že?

Výbor SAP UK

Předseda: prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.
Výkonný místopředseda: PhDr. Michal Svatoš, CSc.
Tajemnice: Mgr. Jana Vopravilová
Členové:
prof. MUDr. Zdeněk Dientsbier, DrSc. (zahraniční sekce)
prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. (filozoficko-historická sekce)
Ing. Josef Kubíček (sponzorská sekce)
PaedDr. Vladimíra Rattayová (zahraniční sekce)
Ing. Josef Svoboda (společenská sekce)

Revizní komise
Členové:
PhDr. Vlasta Beránková
PhDr. Frank Boldt
Marie Loskotová

Kontaktní adresa:
CAROLINUM - SAP UK
116 36 Praha 1, Ovocný trh 3
tel.: +420 2 24491 326 (sekretariát)
fax: +420 2 263871
E-mail: sapuk@ruk.cuni.cz