Forum III/10 - Ad hoc

Ambice jedné z nejmladších fakult

Posláním Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy je výchova a vzdělávání odborníků pro potřeby tělovýchovné, sportovní, rekreační a rehabilitační praxe. Absolventi FTVS UK by měli být univerzálně i speciálně vzdělaní, tvořiví a způsobilí variabilního uplatnění. V národním kontextu českého školství představuje FTVS UK stěžejní pracoviště pro přípravu odborníků i řešení úkolů, spojených s odborným a vědeckým zázemím oboru.


FTVS je, vedle přípravy učitelů a trenérů, také původním vysokoškolským pracovištěm oboru rehabilitace-fyzioterapie. Po roce 1989 nově vznikl i obor speciální výchova zdravotně postižených, který se studuje v bakalářské formě dálkového studia. V roce 1996 byl na základě široké poptávky veřejnosti otevřen i magisterský obor tělovýchovný a sportovní management. V oblasti sportu je FTVS navíc garantem licenční praxe ve smyslu získávání kvalifikace trenérů různé úrovně.

Fakulta tělesné výchovy a sportu patří mezi nejmladší fakulty Univerzity Karlovy. V nynější podobě se utvářela teprve po roce 1989. Celé toto období až do dnešních dnů bylo provázeno bouřlivým rozvojem nových studijních oborů a rekonstrukcí učebních plánů.

Domnívám se, že konstituování oborů můžeme považovat za ukončené. V současnosti je hlavním úkolem školy zkvalitňování učebních plánů, což bude klást značné nároky především na učitele fakulty. Fakulta prošla evaluačním řízením, a to v rámci Univerzity Karlovy i v rámci EURIP, mezinárodní organizace, sdružující evropské tělovýchovné vysoké školy. S výsledky obou těchto evaluací lze obecně vyslovit spokojenost. Na druhé straně přinesla tato šetření řadu podnětů v oblasti obsahové struktury oborů, ale také v oblasti ekonomiky a řízení, které se nedají nevyužít.

Fakulta tělesné výchovy má samozřejmý zájem o zapojení do mezinárodních programů SOKRATES a ERASMUS. Připravujeme proto interní projekty pro vědeckopedagogické pracovníky i pro studenty, které by toto zapojení umožnily. Prvním krokem se stává zajištění kompatibility učebních plánů s nejlepšími vysokými školami tělovýchovného a sportovního zaměření v Evropě. K tomuto účelu se postupně připravuje kreditní systém výuky ve všech studijních oborech.

Vleklým problémem FTVS je nedostatek vlastních prostorů pro praktickou výuku. Překonáváním velkých vzdáleností mezi jednotlivými pracovišti vzniká enormní zatížení nejen pro studenty, ale i pro některé učitele. Vedení fakulty se snaží - ve spolupráci s vedením UK - o získání prostředků na dobudování fakultního kampusu, který by v budoucnu mohl sloužit nejen studentům FTVS a celé UK, ale i občanům městské části Prahy 6, kde fakulta sídlí.

K letošnímu přijímacímu řízení na obory, vyučované na FTVS, podal přihlášku počet 3336 uchazečů. Z rekordního čísla se dá soudit, že zájem o naše obory se stále zvyšuje. Přináší to nám všem pocit zadostiučinění, že jsme vykročili a jdeme správným směrem.

doc. PhDr. Jan Karger
děkan FTVS UK

Foto Forum: Michaela Vlčková