Forum III/10 - Ex libris

Z Vydavatelství Karolinum

Měsíc březen proběhl ve znamení veletrhů - v jeho první polovině navštívili někteří pracovníci Vydavatelství Karolinum pařížský Salon Du Livre a London International Book v Anglii. Cílem jejich studijních cest bylo získat přehled o situaci na knižních trzích, v polygrafickém zpracování publikací a navázání kontaktů s nakladatelskými domy. Zaměřili se též na vyhledání titulů a námětů pro nově zamýšlené edice a ediční řady. K výsledkům exkurze patří konkrétní spolupráce s významným pařížským nakladatelstvím Gallimard, anglickým Oxford University Press a s dalšími nakladatelstvími.

Ve dnech 12.- 15. března 1997 představilo Vydavatelství Karolinum svou produkci na prodejním knižním veletrhu Libri '97 v Olomouci. Studenti a vysokoškolští učitelé se zajímali zejména o skripta. Značný ohlas vzbudila novinka - Velký sociologický slovník. Až příliš malý stánek Vydavatelství Karolinum se ve výstavní hale nijak neztrácel, byl o něj neustálý zájem a znovu se ukázalo, že účast na olomouckém knižním veletrhu je vhodnou investicí do propagace i odbytu produkce univerzitního vydavatelství.

Tituly vydané v březnu

Skripta:

Müllerová, P. Zajímavosti Vietnamu
Cejpek, J. Úvod do právní informatiky
Pösingerová, K., Seretny, A. Coraz blizej Polski.
Učebnice polského jazyka pro Čechy
Havlík, R. Úvod do sociologie
Klener, P. a kol. Vnitřní lékařství III
Staňková, M. Základy teorie ošetřovatelství.
Učební texty pro bakalářské a magisterské studium ošetřovatelství
Dvořáček, J. Urologie - Obecná a speciální urologie
Bláha, V. a kol. Nukleární medicína
Hartl, J. a kol. Farmaceutická chemie II/1
Klemera, P. Aplikovaná matematika pro farmaceuty
Gasparič, J. Vybrané kapitoly z fyzikální chemie
Chlanová, A. Vybrané kapitoly ze stomatologie propedeutiky - Protetická část
Kalina, T. Systém a vývoj sinic a řas
Podlaha, J., Podlahová, J. Cvičení z preparativní anorganické chemie
Čtrnáctová, H., Halbych, J. Didaktika a technika chemických pokusů
Lukeš, I. a kol. Laboratorní technika - návody ke cvičení
Šimon, J. Trénink vrhu a hodů
Engelová, T. a kol. Sport text

Vědecké časopisy:

Lékařské zprávy 7-8, 41, 1996
ACTA MEDICA (Hradec Králové), Vol. 39, 1/1996
AUC MEDICA (Hradec Králové), Vol. 39, 2/1996
AUC BIOLOGICA, Vol. 40 (1996) No. 3
AUC IURIDICA, 3/1995. Návrh německého zákona o pracovní smlouvě
ACTA MEDICA (Hradec Králové), Vol. 39, 3/96

Vědecké publikace:

Koukolík, O. O vztahu lidského mozku a chování.
Strukturální a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob
Mařatka, Z. Paměti.
Medicína, umění a život v osmi politických režimech
Palouš, R. Totalismus a holismus
Kolektiv autorů Velký sociologický slovník I, II

(min)


Ústřední tělovýchovná knihovna

Curriculum vitae

Současnost

Uživatelé mají přístup také k bázím dat na CD ROM a mohou vyhledávat v databázích Sportdiscus, Spolit, Focus on, Embase, Education Index, ASPI. Velký zájem je i o budovaný videofond, který vhodnou formou doplňuje studijní program.Ústřední tělovýchovná knihovna má ve svých fondech jedinečnou historickou i současnou literaturu především z oblasti tělesné výchovy a sportu. Ve fondech je dále zastoupena lékařská, pedagogická, psychologická a sociologická literatura. V současné době je zvýšený zájem o informace z oblasti tělesné výchovy pro zdravotně postižené. Zajímavou součástí knihovního fondu jsou sbírka šachové literatury a sbírka map a turistických průvodců (včetně historických). V současné době je velká část fondu určena pouze k prezenčnímu studiu.

Ústřední tělovýchovná knihovna v číslech
(z roku 1996)

zaregistrovaní uživatelé 4326
výpůjčky celkem 28480
výpůjčky absenční 10200
výpůjčky prezenční 18280
počet knihovních jednotek 303730
počet periodik 180

Co nás čeká a nemine

V lednu 1996 byla přijata Ústřední tělovýchovná knihovna do International Association for Sports Information. Navázání vztahů se zahraničními knihovnami tělovýchovného zaměření umožní participaci na tvorbě databází, spolupráci při tvorbě tematických bibliografií, výměnu publikací, zkušeností atp.Ústřední tělovýchovná knihovna bude pokračovat v postupném převádění knihovního fondu do elektronické podoby. Posílí se oblast poradenských služeb při práci s databázemi, při orientaci v Internetu a v prostředí služby World Wide Web, kterou lze účinně využít v Ústřední tělovýchovné knihovně nejen jako publikační médium, ale také jako prostředí, v němž knihovna uskutečňuje část svých služeb.Knihovna jednoznačně přestala být půjčovnou a stala se v pravém slova smyslu místem intenzivního samostatného studia. Jsme přesvědčeni, že vedení FTVS UK si uvědomuje nové postavení Ústřední tělovýchovné knihovny ve struktuře fakultní hierarchie a podporuje její další rozvoj.

PhDr. Jana Bělíková
Mgr. Věra Čábelová
Ústřední tělovýchovná knihovna FTVS UK


Náš slogan č. 1:

"Kdo nečte, ten chátrá!"

Ediční centrum FTVS UK usiluje o permanentní šíření poznatků v tištěné podobě v pevné víře, že ji elektronika tak snadno a brzy nezlikviduje. V úzké spolupráci s ediční komisí fakulty zajišťujeme běžnou agendu, spojenou s plánováním a přípravou učebních textů, zejména však vyvíjíme tlak na dodržování termínů, pomáháme zajišťovat solidní recenzenty a snažíme se vhodnou osvětou likvidovat pozůstatky z doby minulé, kdy plánování titulů bylo zcela náhodnou, soukromou a nikoho nezavazující záležitost. Velmi pomáhají časté osobní kontakty s autory, pomoc při korekturách, vyžadování bibliografických citací podle normy apod. Příliš se nedaří vyvolat hlubší zájem kateder o průběžné posuzování a oponování titulu, osnovy a konečné podoby textu. Příliš mnoho administrativně ekonomických problémů, valících se na učitelstvo, zabraňuje v plnění jednoho z prvořadých úkolů vysokoškolského pracoviště, kterým je příprava kvalitních studijních materiálů. Třetí místo v produkci titulů na univerzitě považujeme za drobný úspěch (v řadě dílčích neúspěchů, jak říkal Bulat Okudžava).

Vybavení našeho centra umožňuje vyrábět DTP systémem podklady přímo pro tiskárnu. Grafická úprava těchto textů i řešení obálek se lepší. Cenově patříme asi k nejlevnějším pracovištím tohoto druhu u nás. Protože naším častým zákazníkem je Vydavatelství Karolinum, věříme, že pomáháme snižovat jeho náklady a pro studenty cenu skript.

Připravujeme i různé akcidenční tiskoviny včetně seznamu přednášek. Již třetím rokem vydáváme pětkrát do roka fakultní noviny HIC SALTA. Zdá se, že si získaly mezi učiteli a zaměstnanci fakulty oblibu. (Sponzorem novin je tiskárna UNITISK.)

FTVS UK je vydavatelem jediného odborného časopisu pro učitele a trenéry Tělesná výchova a sport mládeže. 8 x 48 stran odborných statí ročně, udržovaná tradice 62 ročníků, 4 500 předplatitelů a trvalé působení na učitele a trenéry, kteří většinou absolvovali naši fakultu, považujeme za významný přínos k vytváření obrazu veřejnosti o Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Náš slogan č. 2:

"Lidé, čtěte!"

prof. PhDr. Lubomír Dobrý, CSc.
ředitel Edičního centra FTVS UK