Forum III/10 - Fakultní forum

O právním postavení žen

Ve dnech 24. - 25. března 1997 uspořádalo Evropské informační středisko UK (EIS UK) ve spolupráci s kanadským velvyslanectvím v Praze v Karolinu seminář Problematika právního postavení žen. Účastníky uvítali prof. PhDr. M. Petrusek, CSc., prorektor UK pro studijní záležitosti a kanadský velvyslanec v ČR pan Alain Dudoit.

Přednášejícími byli odborníci z kanadských univerzit, Právnické fakulty UK, univerzit v Norsku a Švédsku, představitelka vídeňského soudu a zástupci Evropské unie a Rady Evropy.

O seminář byl mezi odbornou veřejností velký zájem, zúčastnili se ho mimo jiné Dr. František Vízek, předseda výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu Senátu Parlamentu ČR, Dr. Jiřina Voňková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, Dr. Jiřina Šiklová z Filozofické fakulty UK, učitelé i studenti právnických fakult v ČR i SR, zástupci organizací a nadací zabývajících se ženskou otázkou, ministerstev práce a sociálních věcí a spravedlnosti.

Cílem semináře bylo porovnat záměry, průběh a výsledky transformace této oblasti v České republice s právním postavením žen v Kanadě a také v evropských severských zemích a Rakousku. Účastníci se seznámili s rozhodujícími trendy ve výzkumné, pedagogické i legislativní činnosti v uvedených zemích a také s příslušnými programy Rady Evropy a Evropské unie. Kladem semináře byla velmi obsáhlá diskuse, jež vyústila v konkrétní záměr pokračovat v další česko-kanadské spolupráci v oblasti této problematiky. Organizátor semináře, EIS UK, vydá závěry a příspěvky semináře ve sborníku v české a anglické verzi.

Mgr. Ivana Stránská
zást. gen. tajemníka EIS UK


Nové pracoviště na FF UK

Jak jsme se již v časopisu Forum zmínili, bylo koncem loňského roku na Filozofické fakultě otevřeno multimediální pracoviště Jazykového centra. Nové pracoviště vzniklo vnitřní restrukturalizací Jazykového centra po sloučení bývalé katedry jazyků a technického střediska, je prvotřídně vybaveno počítači, audio a videotechnikou a určené výhradně pro studium cizích jazyků.

Původním záměrem projektu bylo zřízení studovny, avšak vzhledem k velkému nedostatku učeben na FF UK je prozatím řešením určitý kompromis: od 7.30 do 14.00 hod. slouží tyto prostory pro výuku, od 14.00 do 20.00 hodin jako jazyková studovna. Součástí pracoviště je poměrně rozsáhlá mediatéka, obsahující kromě audio a videoprogramů i programy počítačové. Projekt výstavby studovny byl poměrně nákladný, ale bez dalších investic nelze bohužel mediatéku dovybavit potřebnými programy a učebnicemi alespoň v základních světových jazycích. S uvolněním určitých prostředků na tento účel by se patrně mělo počítat i do budoucna. Prozatím byly zakoupeny především jazykové programy a učebnice anglické, a to z daru, který poskytl nové studovně u příležitosti jejího otevření British Council.

Otevření nové jazykové studovny uvítali studenti z mnoha důvodů: mohou se zde individuálně připravovat ke všem atestacím z cizích jazyků, prohlubovat získané znalosti a připravovat se k zahraničním certifikátům. Uživatelé studovny mají k dispozici cizojazyčné noviny a časopisy i doplňkové výukové materiály včetně informací o činnosti a akcích pořádaných kulturními zahraničními centry Velké Británie, USA, Německa, Francie, Španělska a Ruska. Ve zkouškovém období budou v těchto prostorách pořádány výstavy zahraničních vydavatelství s prezentacemi, studovna se stane zároveň i novým informačním centrem FF UK. V letních měsících budou její prostory využívány Letní školou slovanských studií (jediným fakultním spoluinvestorem výstavby tohoto pracoviště). Většina fondu jazykových učebnic a programů je určena výhradně k prezenčnímu studiu (ochrana autorských práv). Beletrie, literatura faktu a reálie pak tvoří fond výpůjční. V odpoledních hodinách a při provozu studovny poskytuje vedoucí pracoviště o publikacích a programech kvalifikované informace. Jazyková pracovna již navázala spolupráci se Střediskem vědeckých informací za účelem propojení knihovních fondů FF UK a v brzké době bude za pomoci Internetu napojena na podobná zahraniční univerzitní jazyková centra. Vybavení studovny rovněž umožňuje sledovat a využívat satelitní programy, počítá se také s obnovením tradice natáčení jazykových programů vlastní výroby.

PhDr. Daniela Janáková, CSc.
vedoucí JC FF UK

Kontakt:
Jazykové centrum UK
PhDr. Daniela Janáková, CSc.
FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
4. patro, č. 421
Na našem záběru pohled do jazykové učebny FF UK.

Foto Forum: Michaela VlčkováNaše fakulta a svět

Vnější vztahy FTVS UK, ať již rámci České republiky nebo se zahraničními institucemi, mají v aktivitě fakulty významné místo. V rámci České republiky usiluje fakulta o trvalé propojení se sférami školství, tělovýchovy, sportu a zdravotnictví, pro které připravuje absolventy.

Účast a činnost odborníků z FTVS ve výkonných orgánech uvedených oblastí, ve svazech, komisích, poradních orgánech, odborných společnostech a radách hrají důležitou roli v činnosti fakulty a posilují její prestiž.

Významnou sférou činnosti fakulty jsou zahraniční vztahy v rámci smluvních vztahů Univerzity Karlovy nebo samostatně na fakultní úrovni jsme navázali kontakty s různými zahraničními školami. Velmi důležité je členství fakulty v European Network of Sport Sciences in Higher Education (síť sdružuje více než 150 vzdělávacích a vědeckých institucí z oblasti tělesné výchovy a sportu ze zemí Evropské unie). Vzájemná spolupráce v rámci této sítě umožňuje srovnávání systému vzdělávání a výzkumu, výměnu informací, dokumentace, výměnu učitelů i studentů.

V uplynulých dvou letech jsme mimo jiné podepsali smlouvy se Sportovní vysokou školou v Kolíně nad Rýnem (výhodné pro výměnu studentů o stáže německých studentů na naší fakultě), s Dominik Savio Institutem (umožňující našim studentům fyzioterapie stáže na tomto pracovišti), s Department of Physical Education University Coimbra (v rámci programu Erasmus předpokládáme mobilitu studentů a učitelů, zejména studentů PDS).

Výsledkem návštěvy Celala Bayara, rektora univerzity v Manisi v Turecku, bylo podepsání smlouvy o vzájemné výměně učitelů a mladých vědeckých pracovníků.

Významnou součástí zahraničních aktivit jsou i pobyty našich pracovníků na zahraničních sympoziích, kongresech a seminářích (hrazené převážně z grantových nebo sponzorských prostředků). FTVS se často stává místem pořádání mezinárodních akcí, z těch významnějších lze uvést zejména Sport Kinetics, kongres ICHPER - 9th Biennial Conference International Society for Comparative Physical Education and Sport a FEPEDA. Uvedených akcí se zúčastnily významné osobnosti z celého světa, což přispělo ke srovnání úrovně vědecké práce i k výměně informací.

Nejperspektivněji se i pro další období jeví spolupráce na vědeckovýzkumných úkolech zejména se zeměmi geograficky nejbližšími - s finanční účastí zahraničního partnera.

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
proděkan pro vědu, zahraniční styky
a PDSFTVS UK


Věda + FTVS UK

Vědecká aktivita se stává v současných ekonomických podmínkách stále významnějším zdrojem financování fakulty, katedry, každého pracoviště. Vědecká práce a její výsledky jsou významným faktorem, vytvářející prestiž fakulty v rámci univerzity i mimo ni.

Neustálá stimulace vědecké činnosti zůstává prvořadým úkolem, protože je nezbytné, aby výuku zajišťovali především učitelé, kteří se sami podílejí na vědecké práci a jsou proto schopni k takové činnosti vést i své studenty.

Zaměření vědecké "sportovní" práce fakulty se pochopitelně modifikuje jejím celkovým zaměřením. Specifičnost FTVS UK spočívá v zacílenosti na preventivní aspekty zdraví, tělesnou zdatnost, sportovní výkonnost a optimalizaci pohybových režimů různých skupin populace. Celkové zaměření vědecké práce se promítá i do tematického zaměření grantových přihlášek a získaných grantových úkolů. V posledním období byla FTVS UK řešitelským pracovištěm 73 grantových úkolů, získaných z různých grantových agentur. Na řešení řady dalších grantových úkolů se podíleli pracovníci FTVS UK s pracovníky dalších fakult UK nebo pracovníky jiných vysokých škol či ústavů AV. Tato grantová aktivita, do jisté míry odrážející i intenzitu vědecké práce, přinesla nemalý finanční přínos do rozpočtu fakulty.

Pro stimulaci vědecké práce mladých pracovníků fakulty a doktorandů byla založena Interní grantová agentura fakulty, kde mají tito pracovníci možnost ucházet se o finanční podporu svých výzkumných projektů. Ukázalo se, že Interní grantová agentura je vhodnou formou pomoci mladším pracovníkům při získávání zkušeností s grantovými projekty, především pro usnadněný vstup do renomovaných grantových agentur.

Nedílnou součástí vědecké práce zůstává i publikační aktivita. Fakulta produkuje ročně několik stovek publikací (knižní tituly, odborné a popularizační časopisy). Očekává se pokus o založení domácího vědeckého periodika, zaměřeného na problematiku kinantropologie jako vědního oboru, rozvíjeného na FTVS UK - jeho absence je zřetelná.

Jednou z cest vědecké progrese je intenzivnější mezinárodní spolupráce (dosavadní počet pěti projektů nemůže být cílovým stavem), další možností pak prohlubování spolupráce s jinými fakultami a pracovišti nejen v rámci univerzity. Poté budeme řešit naznačené problémy, přesahující hranice fakulty, komplexně.

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
proděkan pro vědeckou činnost,
zahraniční styky a PDS FTVS UK


Quo vadis biomechanica?

Začátky biomechaniky v Čechách jsou spojeny se založením oddělení biomechaniky FTVS v roce 1962. Výuku tvořil soubor dvousemestrových přednášek biomechaniky tělesných cvičení. V té době se začal rovněž vědecký výzkum, tematicky směrovaný do řešení aplikovaných úloh ve sportu a v tělesné výchově. Z té doby také pochází první český učební text doc. Arne Nováka Biomechanika tělesných cvičení. Oddělení biomechaniky FTVS UK bylo první a v roce 1962 jediné profesionální pracoviště v Československu. Článek ve Vesmíru (1965) Quo vadis biomechanica?, který pocházel z autorské dílny FTVS, otevřel biomechanice český akademický prostor.

Po roce 1964, po konání curyšského I. mezinárodního sympozia o biomechanice, se stala novým tématem biomechanika svalové kontrakce, která se později rozšířila v biomechaniku pohybového systému. Sedmdesátá léta se stala obdobím exploze a rozletu biomechaniky ve světě, všechny impulsy dokázali představitelé české biomechanické školy (především J. Valenta a V. Karas) nejen zachytit a sledovat, ale i obohatit. Intenzivní spolupráce se sportovními svazy ČSTV existovala v tradiční aplikační oblasti biomechanické analýzy sportovní techniky. V období 1978 až 1990 došlo k zásadnímu rozšíření vědeckovýzkumné orientace, ke změnám v obsahu přednášek a k inovaci učebních textů. Nové skriptum z biomechaniky pohybového ústrojí progresivní trendy potvrdilo. Největší změna spočívala v přiznání práva pracovišti biomechaniky FTVS UK školit postgraduálně zájemce v rámci vědecké přípravy v oboru bionika-biomechanika. Biomechanika byla v té době habilitačním oborem.Vstup výpočetní techniky se projevil v expanzi výzkumné tematiky a následně i v expanzi pedagogické aktivity.

Po přesídlení fakulty do Vokovic a její reorganizaci vznikla biomedicínská sekce, umožňující integraci laboratorních provozů i odborníků biomedicínských kateder do grantových řešitelských týmů. Významným důsledkem byla krystalizace výzkumné tematiky. Pedagogická aktivita tyto změny sledovala a modifikovala se podle potřeb nově zaváděných nebo inovovaných studijních směrů a nabídkou volitelných předmětů. Nové problémy přineslo bakalářské a magisterské studium fyzioterapie. Předmět "biomechanika člověka" se stal státnicovým předmětem pro všechny profilace. Studijní zaměření "rehabilitační inženýrství" je garantováno přímo katedrou anatomie a biomechaniky FTVS. Zaměření profilace je ryze uživatelské. Cílem je výchova fyzioterapeutů - znalců, u kterých se předpokládá, že vytvoří funkční mezičlánek mezi pacientem a lékařem, resp. výrobcem a prodejcem rehabilitační techniky.

Samostatnou kapitolu tvoří akreditace a zahájení postgraduálního studia v biomechanice s celouniverzitní působností v roce 1994, otevřené všem univerzitním a mimouniverzitním graduovaným zájemcům. Je exkluzivní a v současné době se ho účastní celkem deset studentů různé původní profese.

Přímá spolupráce ve výuce na mezifakultní úrovni zůstává hlavní náplní útvaru nazvaného Sdružené pracoviště funkční anatomie a biomechaniky. Jádro pracoviště se lokalizovalo na katedře A+B FTVS UK ve Veleslavíně. Koordinovaná pregraduální výuka zde v současné době zatím probíhá ve studijních směrech biomedicínské inženýrství (FSI - ČVUT), všeobecné lékařství (2. LF UK) a fyzioterapie - rehabilitační inženýrství (FTVS - UK). Názvy jednotlivých grantových úloh (Biomechanické charakteristiky tvarové stability axiálního systému, jeho svalová a respirační komponenta, Morfologie a biomechanika atlanto-occipitálního spojení, Topografie trupu a její změny vlivem posturálních poruch) prokazují výraznou grantovou aktivitu v roce 1996.

Biomechanici FTVS UK se v silně konkurenčním oborovém prostředí chovají úspěšně. Jejich aktivita dávno přerostla lokální rozměry a plodné mezifakultní aliance pak toto pracoviště v současné době formují do více biologicky (opak: inženýrsky) laděného biomechanického pracoviště celouniverzitního charakteru. A to je nespornou národní prioritou. Velmi inspirativní a zajímavá se jeví biomechanicko - kineziologická varianta budoucího vývoje.

doc. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.
vedoucí biomedicínské sekce FTVS UK


KINEIN - ANTHROPOS - LOGOS:
KINANTROPOLOGIE

Hýbání se nemusí týkat jen člověka, rozhýbat se na FTVS podařilo - jak to dnes po pár letech vidím - i vědní disciplínu kinantropologii, která už své "hic salta" předvedla. Jistě už přeskočila pomyslnou laťku vědeckého uznání, a to nebyl zdaleka snadný Rhodos.

Název kinantropologie byl asi poprvé, a to velmi nesměle, zkoušen ve francouzsky mluvící Kanadě začátkem šedesátých let. Nyní už se ujal na několika kanadských univerzitách, v USA, Belgii, Chorvatsku a v minulém roce, jak mi sdělil profesor Naul, i v Německu. Tak například na univerzitě v Tartu se pěstuje vývojová a diferenciální kinantropologie, na naší fakultě se rozvíjí podobor pedagogická kinantropologie, nahrazující dosavadní didaktiky. Nastoupený trend se dá považovat za průlom, prosazení nového pojetí vedle tradičních cizojazyčných mutací názvosloví.

V listopadu 1991 se na FTVS konala konference ke konstituování nové disciplíny a mimo jiné i její výsledky přispěly k uznání kinantropologie vládní akreditační komisí jako akreditovaného univerzitního oboru. Svůj význam to přineslo hlavně pro doktorské studium, a dále pro vznik oborové rady kinantropologie na Univerzitě Karlově a koordinační rady pro Českou republiku. Později se kinantropologie stala i oborem habilitačním a profesorským a dnes už těmito řízeními na Univerzitě Karlově prošlo mnoho docentů a profesorů kinantropologie i pro potřebu jiných vysokých škol a také dva doktoři kinantropologie ze zahraničí. Dnes je tento obor zakotven i v názvech kateder na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Podporou pro rozvoj oboru je i prosazení kinantropologie jako oboru a názvu katedry na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislavě.

Zvláštní sférou se stala snaha prosadit svébytný obor o lidském pohybu v Akademii věd ČR. První pokusy koncem šedesátých let nevedly k úspěchu, po listopadové revoluci padla řada formalismů v nomenklatuře oborů. Významným uznáním je, že ustavená Vědecká společnost kinantropologie byla přijata jako jedna ze společností v rámci Rady vědeckých společností Akademie věd ČR.

Název sám v době svého uplatnění u nás našel příhodnou atmosféru pro své všeobecné přijetí. Období, v němž se začala prosazovat různá odvětví spojovaná s antropologií v nejširším smyslu, jako kulturní antropologie, nebo antropologie pracovní, právní, pedagogická apod., našel podporu na Univerzitě Karlově v oboru fyzické antropologie na Přírodovědecké fakultě, v oboru kulturní antropologie na Filozofické fakultě i v široké vědecké komunitě. Rozvoj kinantropologie u nás i v zahraničí zaznamenal významný nárůst uznání v univerzitních i dalších vědeckých kruzích a očekáváme, že její kredit, jako oboru založeného na přísných kritériích vědecké metodologie, bude nadále vzrůstat.

prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.
katedra základů kinantropologie
a humanitních vědFTVS UK


Vědecká společnost kinantropologie

Vědecká společnost kinantropologie se po svém založení (1994) stala součástí Rady vědeckých společností AV ČR - od té doby lze datovat i její činnost. Jejím organizačním sídlem je Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a desetičlennému výkonnému výboru předsedá prof. PhDr. Rudolf Kovář, DrSc.

Posláním společnosti je pečovat o rozvoj kinantropologie a spolu s tím i všech dalších disciplín. Společnost si klade za cíl aktivovat přenos vědeckých poznatků do praxe, organizovat odborné a vědecké přednášky, semináře a konference, podporovat publikační činnost, podílet se na formulování a posuzování grantových úkolů, recenzní činnosti apod.

Jedním z ústředních momentů v práci společnosti je kontakt s organizačními strukturami s podobným zaměřením, kde může docházet k vzájemné výměně informací, ke konfrontaci výsledků vědeckého bádání a praxe a s oboustranným zájmem o spolupráci. Členství je individuální i kolektivní a členem se může stát každý se zájmem o poznatky v oboru kinantropologie.

Z významnějších akcí společnosti musíme připomenout pořádání mezinárodní vědecké konference Sport Kinetics v roce 1995 a Studentské vědecké konference Kinantropologie '95 a '96 (včetně vydání sborníků), odborné semináře sekce sportovní psychologie a humanitních věd a pravidelné pracovní semináře jednotlivých sekcí. Vědecká společnost kinantropologie vydává dvakrát ročně informační Bulletin a usiluje o vydávání vědeckého periodika. V současné době sílí snaha aktivovat především členy, navázat kontakty i s jinými organizacemi a získat další zájemce o tento obor.

Kontakt:
Vědecká společnost kinantropologie
J. Martího 31
162 52 Praha 6
E-mail: Kovar@ftvs.cuni.cz
tel.: 2017 2204
(Roční členský příspěvek od roku 1997 činí 150 Kč)

Cíl: kompletní bezbariérovost

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy již od osmdesátých let rozšiřuje spektrum svých tradičních oborů. Postupně se otevřela studia, kde základ sice tvoří tělesná výchova, ovšem s cílem získání specifických znalostí a dovedností pro práci s pacienty a se zdravotně postiženými. Obory fyzioterapie a speciální výchova zdravotně postižených slouží potřebám zdravotnictví, školství a sociální péče.

Fyzioterapie

Studium fyzioterapie bylo otevřeno ve školním roce 1982/83 jako první vysokoškolské studium svého druhu v naší republice. Teprve o deset let později se bakalářská studia fyzioterapie začala objevovat na dalších fakultách, na Fakultě tělesné kultury a Lékařské fakultě UP v Olomouci, na 3. lékařské fakultě UK v Praze a Sociálně-zdravotní fakultě OU v Ostravě.

Na studenty fyzioterapie jsou kladeny vysoké nároky. Kromě osvojení základních teoretických znalostí o pohybu, které jim poskytují takové předměty jako funkční anatomie, fyziologie, biomechanika a kineziologie, získávají studenti vlastní praktické i didaktické dovednosti v řadě různých sportovních odvětví, které naše fakulta nabízí. Posluchači fyzioterapie se teoreticky a prakticky seznamují i s tělesnou výchovou a sportem zdravotně postižených (ZP).

Studium fyzioterapie zůstává orientováno především biomedicínsky. Posluchači se musí seznámit nejen se základními teoretickými, ale i všemi hlavními klinickými lékařskými obory. Zvláštní pozornost se věnuje i psychosociologickým aspektům, které při komunikaci s pacienty hrají velice důležitou roli. Těžištěm studia zůstává fyzioterapeutická praktická výuka.

Obvykle se přijímá asi 35 studentů. Letos se bude vybírat ze 440 přihlášených. O přijetí bude kromě výsledků středoškolského studia rozhodovat aktuální výkon, představovaný výsledkem čtyř písemných testů z biologie, fyziky, orientačních znalostí oboru a vybraného světového jazyka.

O studium je zájem i v zahraničí. V současné době studuje na FTVS v bakalářském studiu fyzioterapie 23 řeckých studentů - samoplátců, jejich vyučovacím jazykem je angličtina.

Po úspěšném zvládnutí bakalářského studia a po úspěšných přijímacích zkouškách existuje možnost pokračovat v dvouletém následném magisterském studiu ve vybraných specializacích fyzioterapie poruch hybného systému, fyzioterapie interních civilizačních onemocnění, somatopsychoterapie a rehabilitační inženýrství. Magisterské studium je přístupné pro absolventy bakalářského studia fyzioterapie z celé republiky.

Absolventi fyzioterapie by se měli uplatnit především ve státních i v soukromých rehabilitačních zařízeních, v ústavech sociální péče a v domovech důchodců. Nacházejí však vhodné příležitosti i ve sportovní oblasti. Ve školním roce 1997-98 se otevírá fyzioterapie již od prvního ročníku jako studium magisterské.

Speciální výchova zdravotně postižených

Studium zaměřené na výchovu handicapovaných bylo zahájeno ve školním roce 1992/93, o rok později, než podobně zaměřené studium na FTK UP v Olomouci. Na FTVS UK jsou otevřeny dvě specializace, které rozšiřují výchovnou a zájmovou činnost handicapovaných o další oblasti: tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a taneční a umělecká výchova zdravotně postižených.

Studium je přístupné všem zájemcům, kteří úspěšně projdou přijímacími zkouškami, tedy i zdravotně postiženým. Výrazná bonifikace je za praxi s postiženými. V úvahu se bere středoškolský prospěch s maturitou, aktuální výkon studenta v testech z biologie a orientační znalosti z oboru. Součástí přijímacího řízení jsou i talentové zkoušky (plavání, gymnastika, sportovní hry a atletika), které jsou modifikované pro zdravotně postižené. Specializace Taneční a umělecká výchova má specifické talentové zkoušky, testující především smysl pro rytmus a pohyb. Směrné číslo pro první specializaci je 60 studentů, ve druhé jsou počty kolem 20 studentů. Studium je dálkové, při zaměstnání. Motivace studentů je vysoká a jejich životní filozofie a lidské postoje jsou výrazně ovlivněny zkušeností s handicapovanými. Naprostá většina studentů totiž s postiženými léta pracuje.

Studenti si, kromě společenskovědních a biomedicínských předmětů, prohlubují znalosti o příčinách, příznacích a léčbě onemocnění, vedoucích k handicapu a znalosti z jednotlivých oborů speciální pedagogiky. Sportovní kurzy a praxe v pracovní výchově slouží jak k sebezdokonalení a k získání zkušeností s aplikacemi u postižených. Specializace taneční a umělecká výchova, kde studuje mimo jiné i 40 německých studentů (studijním jazykem je němčina), má společné taneční kurzy. Naši studenti mají možnost stáží v zemích, kde je péče o handicapované na velmi dobré úrovni (spolupráce s Německem, Norskem a Belgií).

Absolventi získávají uplatnění ve zvláštních a speciálních školách, v ústavech sociální péče, státních institucích či v mnoha organizacích pro zdravotně postižené. Zájem o další zvyšování kvalifikace vedl k přípravě dvouletého následného magisterského studia. V příštím školním roce se obor speciální výchova zdravotně postižených otevírá jako pětileté dálkové magisterské studium.

V současné době studuje na FTVS UK (většinou v tomto typu studia) 26 tělesně nebo smyslově handicapovaných (z toho 4 vozíčkáři). Tato skutečnost zavazuje a nutí dořešit co nejdříve problém kompletní bezbariérovosti areálu i všech fakultních pražských i mimopražských výukových pracovišť. Na FTVS UK byly dány do provozu dvě elektrické schodišťové plošiny. Je také nutné dobudování sociálně hygienického zázemí pro postižené, příprava zvláštních pomůcek a zajišťování speciálních konzultací.

doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
proděkanka pro studium fyzioterapie
a studium speciální výchovy
zdravotně postižených FTVS UK


Cesta za kalokagathií

Proč známé Tyršovo heslo zaznělo v neobvyklé podobě? Udivuje vás to? Možná nezvyklé, ale rozhodně ne nelogické. Podobně udiveni jsme byli i my před třemi lety, kdy FTVS byla jako jediná fakulta UK ochotna začlenit nově vznikající pracoviště, zabývající se tím, co velmi dlouho chybělo - základní rehabilitací těžce zrakově postižených. Už sama rada, abychom se na tuto fakultu obrátili, nám zpočátku přišla nezvyklá. Jak se však ukázalo, co je nezvyklé, nemusí být nutně i nelogické a nereálné.

Dne 1. října 1994 zahájilo svou činnost Školicí centrum základní rehabilitace zrakově postižených FTVS UK Praha. Na základě pověření MŠMT ČR školí instruktory prostorové orientace zrakově postižených a provádí kontrolu jejich činnosti, aby byla zaručena potřebná stabilně vysoká profesionální úroveň jejich práce a poskytované péče.

Po téměř dvou desítkách let úsilí a téměř pololegální práce se konečně na všech školách pro zrakově postižené v ČR zavádí výchova prostorové orientace a samostatného pohybu. Znamená to, že se děti již odmalička učí zvládat problémy plynoucí z toho, že vidí špatně nebo nevidí vůbec. Jedná se o velmi důležitou podmínku pro jejich další normální rozvoj a poznávání okolního světa, která jim jednou umožní zcela samostatně žít a pracovat.Centrum poskytuje i další služby: expertní posudky a poradenství, vývoj modelů a plánků pro rozvoj správných prostorových představ zrakově postižených dětí, vývoj speciálních pomůcek pro nácvik prostorové orientace, návrhy na odstraňování architektonických bariér pro zrakově postižené, návrhy řešení informačních systémů pro zrakově postižené, přímé služby a poradenství zrakově postiženým.

Kromě zmíněných činností se podílíme i na výuce odborníků v zahraničí (SRN, Nizozemí, Ukrajina). Tradicí se již staly prázdninové kurzy prostorové orientace pro těžce zrakově postižené děti z Rakouska. Je až zarážející, v kolika oblastech mohou bohatí Češi pomoci chudému Západu - na rozdíl od ČR je prostorová orientace v Rakousku pro nevidomé dostupná až od patnácti let. Alespoň formou těchto kurzů se snažíme dát dětem důležité základy nejen pro orientaci v prostoru, ale i pohyb vůbec. To samozřejmě neznamená jenom chůzi s bílou holí, ale mnoho speciálních, "prázdninových" činností (na obrázku vidíte nevidomou devatenáctiletou, mentálně postiženou dívku při horolezectví na svahu proti Grossglockneru). Zbavit se strachu z neznáma a zažít radost z pohybu, to jsou pro nevidomého neuvěřitelně cenné věci. Jedině tehdy začíná cesta za kalokagathií - harmonickým rozvojem fyzické i psychické stránky osobnosti. Pak může skutečně pobývat zdravý duch i v těle ne zcela zdravém.

Mgr. Pavel Wiener
vedoucí Školicího centra ZP
FTVS UK

Foto pro Forum: z archivu FTVSNení manažer jako manažer (sportu)

Důvodem pro otevření nového studijního oboru na FTVS UK byly změny, které pro tělesnou výchovu a sport nastaly v tržním prostředí a s přechodem na tržní ekonomiku: objevily se sportovní kluby jako obchodní organizace a občanským sdružením byly sníženy prostředky ze státního rozpočtu (funkcionáři byli nuceni řešit nové ekonomické problémy, získávat z různých zdrojů ne nemalé finanční částky, dohody smluvně ukotvovat ve prospěch organizace a s částkami racionálně hospodařit). Svou váhu měl i další argument - obstát v soutěži se zahraničními vysokými školami, sdruženými v Evropské síti tělovýchovných vysokých škol - většina z nich má studium sportovního managementu ve své nabídce. A zcela jasným signálem byl zájem studentů FTVS UK o koncipování tohoto nového oboru. Na FTVS začala v roce 1992 nejdříve jakási ověřovací fáze nového studijního oboru, jednooborové studium sportovní manažer. A z "nováčka" se stal rychle fakultní hit - v letech 1993 až 1996 si chtěla speciálku vybrat hned třetina z dvou set studentů! Dnes vytvořené know how oboru na oddělení managementu FTVS UK je důmyslným výsledkem mozaiky znalostí - také typologie srovnatelných oborů na evropských univerzitách i jejich studijních programů. Student, budoucí manažer, se zájmem o vytvořený učební plán nového oboru, nemusí být špičkový sportovec (nepředpokládají se u něj talentové zkoušky), měl by samozřejmě sport rekreačně provozovat a mít k němu pozitivní vztah. Podstatná je ovšem u nového adepta míra inklinace k ekonomice, finančnímu myšlení - tedy všech záležitostí kolem procesů tržní ekonomiky.

Čtyřleté magisterské studium na FTVS UK, s prvním rokem praxe za sebou, zahrnuje předměty ekonomické, společenskovědní, právnické a oborovou přípravu z oblasti tělesné výchovy a sportu. V oddělení sportovního managementu se rozvinula úspěšná spolupráce s některými fakultami UK, zejména s Fakultou sociálních věd a Právnickou fakultou. Zvlášť děkan Právnické fakulty UK prof. JUDr. D. Hendrych a jeho spolupracovníci v připraveném dvouletém kurzu práva, zaměřeném na činnost tělovýchovných a sportovních organizací i jednotlivců, významně přispěli k vytvoření kvalitního profilu nového studijního oboru.

Oddělení sportovního managementu má letos 705 přihlášených zájemců a to je rekordní počet - je to pro nás úspěch obdobný úspěchu dobrého marketingu, jehož pomocí získá renomovaná firma další zákazníky. I pokud k stovkám zájemců o studium připočteme jistý faktor módnosti, je zcela jasné, že absolventi nového oboru jsou žádáni všude tam, kde pochopili, že sport a byznys jsou spojené nádoby. Potřeba mladých graduovaných lidí s manažerskou specializací je velká a jistě přispěje k lepšímu fungování našeho sportu nejen ve vrcholových sportovních orgánech, například v olympijském výboru, ale také v tělovýchovným jednotách, podnikatelských serverech, ve výrobě sportovního zboží, v komunálním sektoru anebo ve školství.

Ing. Eva Čáslavová, CSc.
oddělení sportovního managementu FTVS UK

Bližší informace o novém studijním oboru získají zájemci na studijním oddělení FTVS UK.

Unikátní útvar FTVS

Na FTVS UK existuje unikátní útvar - Školicí centrum, které organizuje pro potřeby různých sportovních a tělovýchovných subjektů různé formy vzdělávání. Nejvyhledávanější formou je dvouletá trenérská škola, kterou prošla za poměrně krátkou dobu řada významných sportovců. Školicí centrum FTVS se dále podílí, ve spolupráci se sportovními svazy ČSTV, na pořádání mezinárodních kongresů a seminářů. Ve spolupráci s katedrou sportů v přírodě pořádá každoročně rozšiřující studium lyžování pro školy, veřejnost i Svaz lyžařů ČR. Uchazečům o studium na FTVS UK nabízí každoročně přípravný kurz, zaměřený na talentovou část přijímací zkoušky.

Značná pozornost Školicího centra je věnována spolupráci s katedrami, laboratořemi a odděleními fakulty s cílem využít odborný i materiální potenciál pracovišť ve prospěch upevnění zdraví občanů a rozvoje vrcholné výkonnosti sportovců. Ve spolupráci s knihovnou, výpočetním centrem a katedrou cizích jazyků vzniká pod obchodním názvem Janua linguarum nová nabídka překladatelské činnosti pro veřejnost.

Široké spektrum naznačené činnosti Školicího centra znamená v oblasti hospodářské činnosti pro fakultu poměrně významný finanční přínos.

Stanislav Marvan
ředitel Školicího centra FTVS UK


Německý velvyslanec na ETF UK

V úterý 18. března zahájila ETF UK volný cyklus veřejných přednášek nazvaný Tradice a současnost. Prvním přednášejícím v rámci tohoto cyklu byl velvyslanec SRN v ČR Anton Rossbach. Tématem jeho přednášky byla Budoucnost česko-německých vztahů s hlavním důrazem na výklad česko-německé deklarace, proces a okolnosti jejího přijetí a situace, která tímto přijetím vznikla. Velvyslanec SRN potvrdil obecně sdílené přesvědčení, že deklarace se stává základem pro další rozvíjení vzájemných vztahů a vyjádřil naději, že především mladá generace má předpoklady dovést tyto vztahy na novou úroveň, nezatíženou minulostí. Nevyhnul se citlivým problémům česko-německých vztahů, jako je iracionální strach z Německa v části české veřejnosti, který ji vede k podpoře extrémních politických stanovisek (což se projevilo při projednávání deklarace), či optika (ovlivňující i české sdělovací prostředky), v níž se sudetoněmecký Landsmannschaft reflektuje jako mnohem významnější, než ve skutečnosti je.

V následujícím rozhovoru se účastníci vraceli k problému, zda a nakolik je strach z Německa v české veřejnosti iracionální. Jednoznačně převládla shoda v tom, že onen strach má zřetelné a racionální kořeny, ale protože byl po dvě generace uměle živen, zatímco se svět měnil, stal se postupně iracionálním. Česká strana připomenula, že vyrovnávání s minulostí u nás nezačalo až po listopadu 1989 a byla tu i nepovšimnutá či přímo zamlčovaná role církví v navazování poválečných kontaktů a vytváření předpokladů ke smíření.

Během akademické diskuse bylo zmíněno mnoho závažných témat, z nichž mezi nejdůležitější patřil problém odpuštění. Při srovnávání přece jen rozdílné úrovně česko-německých a polsko-německých vztahů velvyslanec SRN upozornil, že na české straně se projevuje zřetelně menší připravenost či schopnost odpustit. Takovýto názor pro nás může být rozhodně námětem k hlubokému zamyšlení.

Cyklus Tradice a současnost pokračoval na ETF UK 22. dubna 1997 přednáškou k miléniu sv. Vojtěcha, s vystoupením pátera Dr. F. J. Holečka a prof. Dr. N. Rejchrtové.

(jhjr)


Program AKTION prodloužen

AKTION Rakousko - Česká republika je společným programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Spolkového ministerstva vědy, dopravy a umění Rakouské republiky. Po vypršení první pětileté etapy byl program nyní prodloužen na další etapu od roku 1997 do roku 2001.

Úkolem programu AKTION Česká republika - Rakousko je podporovat spolupráci mezi univerzitami, vysokými školami a vzdělávacími institucemi v oblasti vědy, výzkumu a vysokoškolské pedagogiky formou projektů spolupráce a poskytování stipendií studentům a pracovníkům univerzit a vysokých škol.

AKTION působí v těchto oblastech:
 1. Poskytování stipendií studentům, doktorandům a pracovníkům VŠ
  Pro uchazeče platí tyto podmínky: stipendia jsou určena pro studenty od 4. ročníku (u studentů germanistiky od 3. ročníku) ze všech oborů s výjimkou vysokých škol uměleckých směrů. Pro žádost o stipendium se používají formuláře rakouského Spolkového ministerstva pro vědu, dopravu a umění (Bewerbung um ein Stipendium in Österreich - se zeleným rámečkem). Termín pro podání přihlášek je do 15. března každého roku.
 2. Podpora uskutečňování projektů spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a výuky na VŠ
  Podporují se zejména společné vědeckovýzkumné aktivity, společná sympozia, odborná zasedání a semináře, výuka hostujících pedagogů VŠ, společné semináře studentů. Výše podpory vychází ze sazeb platných pro program AKTION. Přiznaná podpora slouží především ke krytí nákladů spojených s akademickou mobilitou, potřebnou na uskutečňování projektu a části ostatních nákladů. Návrhy projektů se přijímají k 15. březnu, 15. květnu, 15. září a 15. listopadu.
 3. Vědecké exkurze studentů
  Z prostředků programu AKTION Česká republika - Rakousko se podporují vědecké exkurze studentů do druhé země. Kritériem pro vědeckost exkurze je uvedení jednoho či více pracovišť univerzit(y) v navštívené zemi, která se budou podílet na plánování a uskutečnění exkurze, a vědecký program exkurze. Maximální délka exkurze činí 10 dní. Pro žádost o podporu vědecké exkurze studentů se používá formulář AKTION "Návrh projektu". Žádosti se přijímají vždy k 15. březnu, 15. květnu, 15. září a 15. prosinci v kanceláři jednatelství programu AKTION.
 4. Letní kolegia a Summer schools
  Letní kolegia pořádaná programem AKTION jsou letní jazykové kurzy s výukou němčiny pro české studenty a češtiny pro rakouské studenty doplněné o vědecký a kulturní program. Summer schools jsou letními odbornými školami v různých oborech. Další informace včetně podmínek účasti budou k dispozici do konce března každého roku.

Mgr. Maria Maier

Kontakt:
Dům zahraničních služeb - DZS MŠMT ČR
Mgr. Maria Maier
Ing. Helena Hanžlová
Senovážné náměstí 26
111 21 Praha 1
tel. 2423 0069, 2439 8234, 2439 8202
fax: 2422 9697
E-mail: aktion@dzs.cz