Forum III/10 - Polemika

Doktorská bilance

Věda o kotrmelcích - takový je hodně rozšířený názor o náplni výuky na FTVS. Ostatně - živnosti v oblasti tělesné výchovy a sportu jsou volné. Školu plavání, lyžování, tenisu nebo fitnesscentrum si může otevřít každý občan, aniž by vydavatel živnostenského oprávnění požadoval jakoukoli odbornou průpravu, žadatel dokonce ani plavat, lyžovat, hrát tenis nebo cvičit sám umět nemusí. Tak hluboko poklesla tělovýchovná odbornost v současné legislativní praxi. Vědy asociované s pohybovými aktivitami, zejména se sportem, se slibně rozvíjejí, soudě třeba podle internetových konferencí a rozsahu příslušných informačních databází. Avšak, a to i na akademické půdě, se naznačené dvě úrovně stále pletou a převládá tendence směšovat výuku kondičního, zábavného tělocviku s vědními obory, jejichž předmětem je studium lidské hybnosti. Analogičnost nalezneme u jazyků - výuka hovorového jazyka bývá považována za lektorskou činnost, ale lingvistika zůstává vědním oborem.

Na FTVS mohou magistři, inženýři a lékaři absolvovat doktorský studijní program v oborech kinantropologie a biomechanika. Podmínkou úspěchu v přijímacím řízení je dohoda s potenciálním školitelem o zamýšleném výzkumném projektu, včetně jeho finančního krytí. Cizinci navíc platí ročně školné 5000 USD. Od podzimu 1991, kdy jsme začínali pracovat podle nového vysokoškolského zákona, prošla přijímacími zkouškami už stovka adeptů. Takřka třetina z nich studium předčasně ukončila, ať z vlastní vůle nebo pro neplnění studijního programu. Úspěšně zatím skončili tři studenti, z toho dva zahraniční, pro které "čas znamenal peníze". Zpočátku se většina zájemců hlásila na distanční studium, protože si ho pletli se starými aspiranturami, kde stačily občasné konzultace. V poslední době začíná převažovat zájem o interní stipendijní formy studia. Hodně tomu pomáhá všestranná propagace a osvěta. První informační brožurku o postgraduálním studiu jsme vydali už v roce 1993. V roce uplynulém vyšly dokonce brožurky dvě, česká inovovaná verze a současně také anglická mutace. Naše biomechanika má už i svoji webovskou stránku na internetu, v kinantropologii ji připravujeme. Od počátečních snah (tedy od roku 1991) platí v postgraduálním studiu na FTVS kreditní systém. Zpočátku naše snaha narážela na nepochopení u doktorandů i jejich školitelů, hodně se vyžadoval pevněji strukturovaný řád, rozvrh s jasným určením povinných předmětů. Teprve postupně se všichni stavěli na vlastní nohy a učili se rozhodovat sami za sebe.

Po pětileté praxi se už dají uplynulá akademická léta hodnotit: doktorské studium se vžilo a stalo se základní oporou výzkumné činnosti v oblasti různých grantů. Škoda jen, že ve výhledu panuje mírné zmatení z další změny akademických titulů v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem. Pomalu se geneze všech proměn stává nepřehlednou i pro zasvěcené pamětníky.

prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.
předseda koordinační rady kinantropologie na VŠ v ČR