Forum III/10 - Seznam rubrik

logo časopisu


Jak již napovídá úvodník děkana Fakulty tělesné výchovy a sportu UK doc. Jana Kargera i jeden z našich snímků, je polovina desátého čísla časopisu Forum věnována právě této fakultě. Fotografii jsme pořídili v Biomedicínském výzkumném centru fakulty, které biomedicínskými postupy zkoumá odezvu organismu na pohyb a pohybové zatížení.

(red)


Měsíc po otevření historického komplexu Karolina po rekonstrukci si jeho prostory mohli prohlédnout Pražané i návštěvníci hlavního města. O krásu Karolina se zajímalo deset tisíc lidí, dne 17. dubna zahájily svou činnost při slavnostní vernisáži také zdejší výstavní prostory. Několik týdnů zde bude otevřený již 2. aukční salón, výstava děl věnovaných umělci na charitativní účely, pořádaná Nadací Charty 77 - Konto Bariéry a Výborem dobré vůle Olgy Havlové. V polovině května vydraží Aukční síň Nuselská 19 třista padesát obrazů, grafik a plastik v jejich prospěch, při aukci minulé byl výtěžek přes tři miliony korun - o průběhu letošního salónu bude Forum samozřejmě informovat.

Foto Forum: Michaela Vlčková • Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.
 • Redakce: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 5.
 • Telefon 24 491 348, 24 491 619, fax 24 491 309.
 • Redakční radu řídí doc. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., prorektor UK.
 • Šéfredaktorka: PhDr. Michaela Zindelová.
 • Redakce: PhDr. Karel Janků, Alice Kupčeková.
 • Sekretariát: Michaela Vlčková.
 • Číslo III/8 vychází 25. 4. 1997.
 • Uzávěrka čísla 11. 4. 1997.
 • Snímky byly pořízeny fotoaparátem, který časopisu poskytla firma Olympus. Materiály se přijímají také na disketách 3,5" a systémem E - mail forum@cuni.cz. Nevyžádané rukopisy (kromě disket) se nevracejí.
 • Vydavatelský servis zabezpečuje nakladatelství Hermes(R).
 • Forum Univerzity Karlovy je rozšiřováno zdarma na akademické půdě, je k dispozici také na URL=http://www.cuni.cz/forum.
 • Registrace MK ČR 7279, ISSN 1211-1724.
 • Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 5415/95 ze dne 14. 9. 1995.