Forum III/11 - Ad hoc

Významný signál pro svět

Během několikadenního, již třetího pobytu papeže Jana Pavla II. v České republice, došlo ke zcela jedinečné události pro celou Univerzitu Karlovu. V sobotu odpoledne 26. dubna 1997 přijal papež v budově Apoštolské nunciatury čtyřčlennou delegaci UK - rektora UK prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., prorektora pro zahraniční styky prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., předsedu Akademického senátu prof. RNDr. Jana Bednáře, CSc. a ředitele Ústavu dějin a Archivu UK prof. Josefa Petráně, CSc. Po představení jednotlivých členů delegace předal papež Jan Pavel II. rektoru UK prof. Karlu Malému bílé kožené pouzdro, skrývající kopii originálu 650 let staré listiny, vydané jeho předchůdcem Klimentem VI.

Původní pergamenová listina je jedním ze tří významných právních dokumentů počátečního období pražské univerzity, zaručujícím obecnou platnost nabytého vzdělání po celém křesťanském světě (dalšími dvěma jsou vlastní panovnická zakládací listina a Karlův eisenašský diplom). Listina Klimenta VI. zůstávala dlouhá staletí součástí univerzitního archívu, koncem druhé světové války byla nacistickými správci odvezena spolu s dalším historickými památkami z Prahy a dodnes je nezvěstná.

Papež v předvečer 650. výročí Univerzity Karlovy předal dokument znovu vydaný a nově potvrzený. Kopie má původní vzhled i olověnou pečeť, na levé straně vedle původní signatury "Johannes Senensis" je podpis papeže Jana Pavla II. Obvykle byly listiny takového významu předávány adresátům prostřednictvím arcibiskupského sídla. Papež během přijetí předal rektoru Univerzity Karlovy vzácný dokument přímo, bez prostředníka.

Jan Pavel II. se v rozhovoru s univerzitní delegací uznale vyjádřil o pražském vysokém učení, kde se - podle jeho vyjádření - hledá "pravda, poznání a dobro". V krátkém setkání s novináři poté zdůraznil rektor UK význam celého setkání, především tu skutečnost, že předání kopie listiny je chápáno jako výraz uznání akreditace UK: "Myslíme si, že obnovení papežské buly je významný signál pro celý svět, že Univerzita Karlova je opět tou, kterou měla a chce být..."

Cenné bílé pouzdro, skrývající listinu Klimenta VI., nazývanou někdy ne zcela přesně papežskou bulou (podle přivěšené olověné pečeti - bulla plumbea), převezla z Apoštolské nunciatury delegace ihned do Archivu Univerzity Karlovy. Od začátku května má být spolu s dalšími historickými archiváliemi vystavena v univerzitní klenotnici v Karolinu.

Text a foto Forum: Michaela Zindelová

Nunciatura krátce poté, co rektor UK převzal od Jana Pavla II. listinu Klimenta VI. Na snímku zprava: prof. J. Petráň, prof. K. Malý, prof. J. Pánek, kardinál Miloslav Vlk, papež Jan Pavel II. a papežský nuncius G. Coppa.

Příznivcům české egyptologie bychom chtěli připomenout, že Český egyptologický ústav pořádá v Náprstkově muzeu v Praze výstavu, nazvanou Země pyramid a faraónů. V několika sálech jsou zdokumentovány a velice přitažlivou formou prezentovány a popsány nálezy českých egyptologů. Výstava připomíná i veliké osobnosti naší egyptologie a bohatou historii ústavu. Součástí expozice je výstava fotografií Milana Zeminy, jeho klasických záběrů pyramid, známých z časopisů a denního tisku, ale i zcela unikátních snímků. Také příznivci techniky si přijdou na své. V jednom z výstavních sálů je instalován počítač, s jehož pomocí si návštěvník může podrobně prohlédnout komplex Sahureovy pyramidy.

Laik i odborník najdou při prohlídce mnoho zajímavých informací, doplňujících jeho dosavadní představu o životě starých Egypťanů...

Výstava je v muzeu na Betlémském náměstí otevřena denně -kromě pondělí - až do poloviny letošního července. (Upozorňujeme, že návštěva obsáhlé expozice si vyžádá alespoň devadesát minut času.)

Foto pro Forum: Milan Zemina